Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES finansējuma saņēmēju telpu apskates uz vietas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES finansējuma saņēmēju telpu apskates uz vietas

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 — pārbaudes un apskates uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu ES finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi un procedūras apskatēm un pārbaudēm uz vietas, ko Eiropas Komisija veic, lai apkarotu krāpšanu un citas nelikumības, jo īpaši gadījumos, kad rodas aizdomas par pārkāpumiem*, ko izdarījuši uzņēmēji*, kas saņem finansiālo atbalstu no Eiropas Savienības (ES) budžeta.

Šo regulu piemēro visās ES darbības jomās. Tā neietekmē ES valstu tiesības veikt tiesvedību attiecībā uz kriminālpārkāpumiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārbaužu un apskašu veikšana uz vietas

Komisija veic uzņēmēju telpu pārbaudes un apskates uz vietas:

 • lai izmeklētu iespējamus smagus vai pārrobežu pārkāpumus vai pārkāpumus, kuros iesaistīti vairāku ES valstu uzņēmēji;
 • lai pastiprinātu pārbaudes un apskates uz vietas ES valstī ar mērķi efektīvāk aizsargāt ES finanšu intereses un nodrošināt vienādu aizsardzības līmeni visā ES;
 • pēc ES valsts lūguma.

Nosacījumi

 • Pirms šādu pārbaužu un apskašu veikšanas Komisija laikus informē attiecīgo(-ās) ES valsti(-is), lai saņemtu visu vajadzīgo palīdzību.
 • Šādas pārbaudes un apskates Komisija sagatavo un veic ciešā sadarbībā ar attiecīgās ES valsts kompetentajām iestādēm.
 • Par to norisi atbild un tās pārzina Komisijas inspektori, t. i. pienācīgi pilnvaroti ierēdņi vai citi darbinieki, kuriem jāievēro attiecīgās ES valsts reglamenta noteikumi.
 • Uzņēmēji piešķir inspektoriem piekļuvi to telpām, zemei, transporta līdzekļiem vai citām teritorijām, ko izmanto darba nolūkā.
 • Ja uzņēmējs pretojas pārbaudēm vai apskatēm uz vietas, attiecīgā ES valsts sniedz inspektoriem palīdzību, lai tie varētu veikt savu pienākumu.
 • Komisija ņem vērā pārbaudes, ko attiecīgā dalībvalsts veic vai ir veikusi saskaņā ar saviem tiesību aktiem.

Piekļuve informācijai un dokumentiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem

 • Komisijas inspektoriem saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz valsts administratīvajiem inspektoriem, un atbilstoši valsts tiesību aktiem piešķir piekļuvi visai informācijai, kas ir vajadzīga, lai nodrošinātu pārbaužu un apskašu pienācīgu veikšanu.
 • Inspektori var izmantot to pašu inspicēšanas aprīkojumu, kuru izmanto valsts administratīvie inspektori, un kopēt svarīgus dokumentus.

Piemērošanas joma

Apskates un pārbaudes uz vietas jo īpaši var skart:

 • uzņēmuma grāmatvedības dokumentus un tādus dokumentus kā faktūrrēķinus, noteikumu un nosacījumu sarakstus, maksājumu kvītis, pārskatus par izmantotajiem materiāliem un padarīto darbu, kā arī bankas kontu izrakstus;
 • datorā ievadītos datus;
 • ražošanas, iesaiņošanas un centralizētās vadības sistēmas un metodes;
 • faktiskas pārbaudes attiecībā uz preču vai veikto darbību raksturu un daudzumu;
 • paraugu ņemšanu un pārbaudi;
 • to darbu un ieguldījumu virzību, kuriem tika nodrošināts finansējums, un pabeigto ieguldījumu lietderību;
 • budžeta un grāmatvedības dokumentus;
 • finansēto projektu finansiālu un tehnisku īstenojumu.

Pierādījumi

 • Pēc Komisijas lūguma ES valstīm var likt veikt attiecīgus piesardzības pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, jo īpaši, lai aizsargātu pierādījumus.
 • Uz informāciju, ko iegūst saistībā ar pārbaudēm un apskatēm uz vietas, attiecas dienesta slepenība un ES noteikumi par datu aizsardzību.
 • Komisijas inspektoru ziņojumus var izmantot par pierādījumu administratīvās lietās vai tiesvedībā ES valstī, kur to izmantojums izrādās vajadzīgs.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1997. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Pārkāpumi: ES tiesību aktu pārkāpums, ko rada uzņēmēja rīcība vai nolaidība, kas kaitē vai varētu kaitēt ES vispārējam budžetam.

Uzņēmēji: Privātpersona, uzņēmums vai cita institūcija, kas veic saimniecisko darbību un kurai ir juridisks statuss saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2.–5. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1.–4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.07.2016

Top