Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krāpšanas apkarošana - pārbaudes ES valstīs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krāpšanas apkarošana - pārbaudes ES valstīs

Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem ir vajadzīga pārliecība, ka ES budžets tiek pareizi izmantots. ES 1995. gadā ieviesa noteikumus (Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95), kas attiecas uz pārbaudēm ES valstīs un sodu piemērošanu pārkāpumu * gadījumā.

AKTS

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem ir vajadzīga pārliecība, ka ES budžets tiek pareizi izmantots. ES 1995. gadā ieviesa noteikumus (Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95), kas attiecas uz pārbaudēm ES valstīs un sodu piemērošanu pārkāpumu * gadījumā.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir apkarot krāpšanu, kas kaitē ES finanšu interesēm (ES budžetam - nodokļu maksātāju iemaksām).

Ar to izveido vienotu tiesību normu kopumu attiecībā uz visām jomām, kas ietvertas ES politikas virzienos.

Jo īpaši tajā paredzētas pārbaudes un administratīvi pasākumi, kā arī sodi, gadījumā, ja ES finansēšanas noteikumi netiek ievēroti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vairāk nekā puse no ES izdevumiem tiek izmaksāti saņēmējiem ar ES valstu valdību un to aģentūru starpniecību. Gan šo decentralizētās pārvaldības sistēmu, gan izdevumu izlietojuma uzraudzību regulē sīki izstrādāti noteikumi. Šie noteikumi atšķiras atkarībā no attiecīgās politikas jomas.

ES valstis ir atbildīgas par nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu, ka ar ES finanšu interesēm saistītie darījumi ir korekti un pareizi. Pārbaužu pasākumiem ir jābūt samērīgiem ar izvirzītajiem mērķiem, neradot pārmērīgus saimnieciskās darbības ierobežojumus vai administratīvās izmaksas. Ir jāņem vērā arī ES valstu administratīvā prakse un struktūras.

Eiropas Komisija atbild par to, lai būtu pārbaudīts:

kā administratīvā prakse atbilst ES noteikumiem;

vai ir vajadzīgie pamatojuma dokumenti un vai tie saskan ar ES ieņēmumiem un izdevumiem;

vai finanšu darījumi tiek veikti un pārbaudīti piemērotos apstākļos.

Turklāt saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Komisija var veikt pārbaudes un inspekcijas uz vietas.

Nelikumīgi iegūta labuma atņemšana

Parasti, ja ir konstatēts pārkāpums, nelikumīgi iegūtais labums ir jāatmaksā, un pēc vienotas likmes var tikt aprēķināta papildu procentu summa. Labuma atņemšanas pasākums var ietvert:

pienākumu samaksāt vai atmaksāt summas, kas nav samaksātas vai ir nelikumīgi saņemtas;

finansiālo garantiju vai attiecīgās puses saņemto avansu pilnīgu vai daļēju zaudēšanu.

Par tīšiem pārkāpumiem vai pārkāpumiem, kas radušies nolaidības dēļ, var piemērot administratīvus sodus, piemēram:

administratīvu naudassodu;

papildu summu, taču tā nedrīkst pārsniegt līmeni, kas ir absolūti nepieciešams, lai sodam būtu atturoša iedarbība;

piešķirtā labuma pilnīgu vai daļēju atcelšanu pat tad, ja puse tikai ierobežotu laiku pēc pārkāpuma izdarīšanas nelikumīgi iedzīvojusies no iegūtā labuma vai labuma uzteikšanas vai atcelšanas;

citus tīri ekonomiska rakstura sodus, kas paredzēti ES tiesību aktos.

Vispārīgi principi

Administratīvajām pārbaudēm, pasākumiem un sodiem ir jābūt:

efektīviem;

samērīgiem;

atturošiem.

Tajos ir jāņem vērā pārkāpuma raksturs un nopietnība, piešķirtais vai saņemtais labums un atbildības pakāpe.

Administratīvu sodu var piemērot tikai tad, ja ar ES tiesību aktu vai likumu tas ir bijis īpaši atļauts jau pirms pārkāpuma izdarīšanas.

Lietas noilguma periods ir četri gadi, sākot no datuma, kurā pārkāpums tika izdarīts. Ja pārkāpums ir nepārtraukts vai vairākkārtējs, noilguma periods sākas dienā, kad pārkāpums ir beidzies. Programmām, kas ilgst vairākus gadus (t. i., daudzgadu programmām), noilguma periods sākas pēc programmas beigām.

GALVENIE TERMINI

* Pārkāpums: jebkura darbība vai bezdarbība no ES finansējuma saņēmēja puses, kā rezultātā tiek nodarīts kaitējums ES vispārējam budžetam, vai nu mazinot, vai zaudējot ieņēmumus no pašu resursiem, kas iegūti tieši ES vārdā, vai pieļaujot nepamatotus izdevumus.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95

26.12.1995.

-

OV L 312, 23.12.1995., 1.-4. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2.-5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.09.2015

Top