Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Patēriņa preču cenu norādīšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Patēriņa preču cenu norādīšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīvas 98/6/EK noteikumi par patērētājiem piedāvāto produktu cenu norādīšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pieprasa skaidri norādīt pārdošanas cenas un mērvienības cenas produktiem, ko tirgotāji piedāvā patērētājiem, lai uzlabotu patērētāju informāciju un veicinātu cenu salīdzināšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārdošanas cenai un vienības cenai ir jābūt nepārprotami, viegli nosakāmi un skaidri salasāmi norādītai uz visiem produktiem, ko tirgotāji piedāvā patērētājiem (“nepārprotama” cena ir galīgā cena, kurā ietverts pievienotās vērtības nodoklis un visi citi nodokļi).

Ja vienības cena ir vienāda ar pārdošanas cenu, tā nav jānorāda.

Tomēr Eiropas Savienības (ES) valstis var nolemt nepiemērot šo noteikumu attiecībā uz:

  • produktiem, kas piegādāti pakalpojuma sniegšanas gaitā;
  • izsolēm, mākslas darbu un senlietu pārdošanu.

Pārdodot nefasētus produktus, jānorāda tikai vienības cena.

Jebkurā reklāmā, kurā minēta pārdošanas cena, jānorāda arī vienības cena.

ES valstis var:

  • atteikties no pienākuma norādīt vienības cenu produktiem, attiecībā uz kuriem šāda norādīšana nebūtu lietderīga vai varētu radīt neskaidrības;
  • izveidot sarakstu ar nepārtikas produktiem, attiecībā uz kuriem paliek spēkā prasība norādīt vienības cenu.

Ar šo direktīvu ir noteikts pārejas periods, kura laikā mazajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem nav pienākuma norādīt vienības cenu produktiem, ja vien tie nav pārdoti nefasēti.

ES valstīm ir pienākums:

  • veikt atbilstošus pasākumus, lai informētu visas attiecīgās personas par šī tiesību akta transponēšanu;
  • noteikt vai sniegt informāciju par sodu sistēmu attiecībā uz ar šīs direktīvas piemērošanu pieņemto valsts noteikumu pārkāpumiem.

Ar šo direktīvu no 2000. gada 18. marta atcēla Direktīvu 79/581/EEK (pārtikas produktu cenas) un 88/314/EEK (nepārtikas produktu cenas).

2006. gadā Eiropas Komisija sagatavoja paziņojumu, kurā aplūkots, kā ES valstis ir īstenojušas šo direktīvu, un lūgts ieinteresēto personu viedoklis.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1998. gada 18. marta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2000. gada 18. martam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/6/EK (1998. gada 16. februāris) par patērētājiem piedāvāto produktu cenu norādīšanu (OV L 80, 18.3.1998., 27.–31. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 1998/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas (COM(2006) 325 galīgā redakcija, 21.6.2006.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.08.2016

Top