Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atbildība par produktiem ar trūkumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atbildība par produktiem ar trūkumiem

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 85/374/EEK — atbildība par produktiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu izveido atbildības bez vainas principu, kas ir attiecināms uz Eiropas ražotājiem. Ja produkts ar trūkumiem* rada kaitējumu patērētājam, ražotāju var saukt pie atbildības, ja pat tas nav bijis nolaidīgs vai vainīgs par attiecīgo trūkumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kaitējums, uz kuru attiecināms šis tiesību akts

Šī direktīva attiecas uz kaitējumu:

ko izraisījusi nāve vai miesas bojājumi;

kas radīts privātīpašumam.

ES valstis var noteikt ierobežojumu ražotāja kopējai atbildībai par kaitējumu, kas radies nāves vai miesas bojājumu dēļ un ko izraisījuši identiski produkti ar vienādiem trūkumiem.

Atbildība

Ražotājs var nozīmēt:

izejvielu ražotāju, gatava produkta izgatavotāju vai sastāvdaļas izgatavotāju;

produkta importētāju;

jebkuru personu, kas produktam pievieno savu nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

jebkuru personu, kas piegādā produktu, kura ražotāju vai importētāju nevar identificēt.

Ja divas vai vairākas personas ir atbildīgas par vienu kaitējumu, tās ir atbildīgas solidāri.

Kaitējuma pierādījums

Produktam ir trūkumi, ja tā drošums nav tāds, kādu personai ir tiesības gaidīt, ņemot vērā visus apstākļus, tostarp:

produkta noformējumu;

sagaidāmo produkta lietojumu;

laiku, kad produkts laists tirgū.

Pierādīšanas pienākumuuzņemas aizskartā persona . Tai jāpierāda:

faktiski radītais kaitējums;

produkta trūkuma esamība;

cēloņsakarība starp kaitējumu un trūkumu.

Tomēr šai personai nav jāpierāda ražotāja vai importētāja nolaidība vai vaina.

Atbrīvojumi no atbildības

Ražotāju var atbrīvot no atbildības vairāku faktoru dēļ, tai skaitā:

ja produkts netika laists apritē;

ja trūkums tika konstatēts pēc produkta laišanas apritē;

ja ražotājs produktu nav ražojis pārdošanai vai izplatīšanai peļņas nolūkos;

ja ražotājs produktu nav ražojis vai izplatījis jebkādos nolūkos saistībā ar tā uzņēmējdarbības parastiem darījumiem un praksi;

ja trūkums ir pieļaujams tādēļ, lai produkts atbilstu obligātiem noteikumiem, kurus izdevušas valsts iestādes;

ja sastāvdaļas trūkums ticis radīts galaprodukta ražošanas laikā.

Ja vainīga aizskartā persona, ražotāja atbildību var samazināt.

Atbildības termiņš

Aizskartā personā var pieprasīt kompensāciju trīsgadu laikposmā. Šis laikposms sākas datumā, kad aizskartā persona konstatējusi kaitējumu, trūkumu un ražotāja identitāti.

Ražotājs vairs nav atbildīgs, ja pēc datuma, kad produkts laists tirgū, pagājuši 10 gadi.

Nekādi līguma noteikumi nevar atļaut ražotājam ierobežot savu atbildību attiecībā uz aizskarto personu.

Joprojām ir piemērojami valstu tiesību akti par civiltiesisko atbildību.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 1985. gada 30. jūlijā. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 1988. gada 30. jūlijam.

KONTEKSTS

Atbildība par produktiem ar trūkumiem

GALVENIE TERMINI

* Produkts: jebkādas kustamas lietas, pat ja tās ir iekļautas citā kustamā lietā vai nekustamā īpašumā. Tie ietver elektroenerģiju, lauksaimniecības pamatproduktus (zemkopības, lopkopības un zivsaimniecības produktus, izņemot produktus, kuriem veikta sākotnējā apstrāde, piemēram, augļu un dārzeņu griešana, mizošana un saldēšana) un medījumu.

AKTS

Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem (OV L 210, 7.8.1985., 29.–33. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.01.2016

Top