Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodokļi — atbrīvojumi ieceļotājiem no valstīm ārpus ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodokļi — atbrīvojumi ieceļotājiem no valstīm ārpus ES

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no ārpussavienības valstīm

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka atbrīvojumus no nodokļiem starptautiskos ceļojumos.
 • Ar šo direktīvu pieņem noteikumus saistībā ar atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un muitas nodokļa precēm, ko ceļotāji personīgajā bagāžā ieved no:
  • ārpussavienības valsts;
  • teritorijas, kur attiecīgi nepiemēro ES noteikumus par PVN un/vai akcīzes nodokli (piemēram, Menas sala).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Direktīvā ir noteikts monetārais robežlielums atbrīvojumiem no akcīzes nodokļiem: EUR 430 ceļotājiem, kas ceļo ar aviotransportu un ar jūras transportu, un EUR 300 ceļotājiem, kas ceļo pa sauszemi (tai skaitā iekšzemes ūdensceļiem).
 • ES valstis var samazināt monetāro robežlielumu ceļotājiem, kas jaunāki par piecpadsmit gadiem, neatkarīgi no izmantotā transporta veida, tomēr šis robežlielums nevar būt mazāks par EUR 150.
 • ES valstis var samazināt monetāros robežlielumus un kvantitatīvos ierobežojumus šādiem ceļotājiem:
  • ceļotājiem, kas dzīvo pierobežas zonā;
  • pierobežas zonas strādniekiem;
  • starptautisko ceļojumu transportlīdzekļu apkalpes locekļiem.
 • Direktīvā ir noteikti šādi maksimālie un minimālie kvantitatīvie ierobežojumitabakas importam:
  • 200 cigaretes vai 40 cigaretes;
  • 100 cigarellas vai 20 cigarellas;
  • 50 cigāri vai 10 cigāri;
  • 250 g smēķējamās tabakas vai 50 g smēķējamās tabakas.
 • ES valstis var izvēlēties ieviest atšķirības starp ceļotājiem, kas ceļo ar aviotransportu, un citiem ceļotājiem, tiem piemērojot mazākus kvantitatīvus ierobežojumus.
 • Direktīvā ir noteikti šādi maksimālie un minimālie kvantitatīvie ierobežojumialkohola importam:
  • kopā viens litrs alkoholisko dzērienu, kuru alkohola tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 %, vai nedenaturēta etilspirta* ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % vai vairāk;
  • kopā divi litri alkoholisko dzērienu, kuru alkohola tilpumkoncentrācija nepārsniedz 22 %.
 • Atbrīvojumus tabakai un alkoholam neattiecina uz ceļotājiem, kas jaunāki par 17 gadiem.
 • Ik pēc četriem gadiem Eiropas Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par direktīvas īstenošanu. Pēdējā ziņojumā, kas publicēts 2013. gadā, norādīts, ka lielākā daļa ES valstu ir apmierinātas ar šo direktīvu un neredz vajadzību to pārskatīt.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 29. decembra. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2008. gada 1. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Nedenaturēts etilspirts: spirts, kuram nav pievienotu vielu, kas to padara nelietojamu cilvēku patēriņam.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2007/74/EK (2007. gada 20. decembris) par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm (OV L 346, 29.12.2007., 6.–12. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar 16. pantu Padomes Direktīvā 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm (COM(2013) 849 final, 3.12.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.11.2016

Top