Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES noteikumi par nodokļiem spirtam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES noteikumi par nodokļiem spirtam

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 92/83/EEK — akcīzes nodokļa saskaņošana spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pieņem Eiropas Savienības (ES) noteikumus par nodokļiem spirtam (etilspirtam vai etanolam, t. i., spirtam, kas tiek izmantots alkoholiskajos dzērienus) un alkoholiskajiem dzērieniem, nosaka spirta un alkoholisko dzērienu kategorijas, kuriem piemērojami nodokļi, un nosaka nodokļa (likmes) aprēķina bāzi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Alus

 • Akcīzes nodokli, ko dalībvalstīs iekasē par alu, nosaka, balstoties uz hektolitru daudzumu/Plato grādiem* vai hektolitru daudzumu/spirta tilpumkoncentrāciju galaproduktam (viens Plato grāds ir līdzvērtīgs 0,4 % spirta tilpumkoncentrācijas).
 • ES valstis var alu iedalīt kategorijās, nepārsniedzot četrus Plato grādus (piemēram, 15o–19o), un var iekasēt nodokli pēc vienas likmes par hektolitru jebkura alus, kas atbilst konkrētajai kategorijai.
 • Var piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes alum, kas ražots patstāvīgās mazajās alus darītavās, ievērojot šādus ierobežojumus:
  • pazeminātās likmes neattiecas uz alus darītavām, kas ražo vairāk nekā 200 000 hl alus gadā;
  • pazeminātās likmes nenosaka zemākas par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes.
 • Pazeminātās likmes tāpat jāattiecina uz alu, ko attiecīgās valsts teritorijā piegādā no mazajām alus darītavām, kas atrodas citās ES valstīs.
 • Vājākam alum, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 2,8 % tilp., var piemērot pazeminātas likmes, kas var būt zemākas par zemāko likmi.

Vīns un citi raudzēti dzērieni

 • Akcīzes nodokļa likmi, ko piemēro visiem nedzirkstošiem un dzirkstošiem vīniem un citiem raudzētiem dzērieniem un starpproduktiem (piemēram, portvīnam un heresam), nosaka, pamatojoties uz galaprodukta hektolitru daudzumu.
 • ES valstīm jāiekasē akcīzes nodoklis pēc vienādas likmes visiem vienādas kategorijas dzērieniem.
 • Var piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes visiem vīniem un citiem raudzētiem dzērieniem (izņemot alu), kuru spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 8,5 % tilp.
 • Starpproduktiem, kuru spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 % tilp., ES valstis var piemērot vienotu pazeminātu nodokļa likmi saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
  • pazemināto likmi nenosaka par vairāk kā 40 % zemāku kā valsts standarta likme;
  • pazeminātā likme nevar būt zemāka par valsts standarta likmi, ko piemēro nedzirkstošiem vīniem un citiem nedzirkstošiem raudzētiem dzērieniem.

Spirtotie dzērieni

 • Akcīzes nodokli tīram spirtam un spirtotajiem dzērieniem nosaka par hektolitru tīra spirta 20 oC temperatūrā.
 • Pazeminātas likmes var piemērot etilspirtam (etanolam), ko ražo mazās spirta dedzinātavās, taču tās nevar noteikt zemāk par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes.
 • ES valstīm pazeminātās likmes jāattiecina arī uz etilspirtu, kas piegādāts no mazām spirta dedzinātavām, kuras atrodas citās ES valstīs.
 • Noteiktās robežās pazeminātās likmes var arī piemērot spirtotajiem dzērieniem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 10 % tilp., kā arī Francijas rumam un Grieķijas ouzo.

Atbrīvojumi

Šajā direktīvā minētos produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa, ja:

 • tie ir denaturēti* saskaņā ar kādas ES valsts prasībām;
 • tie ir denaturēti un tiek izmantoti tādu produktu ražošanai, kas nav domāti cilvēku patēriņam;
 • tos izmanto etiķa, medikamentu vai pārtikas aromatizētāju ražošanai.

Akcīzes nodokļa likmju saraksts

Eiropas Komisija divas reizes gadā publicē akcīzes nodokļa likmju pilnu sarakstu, kas ir spēkā ES valstīs.

Direktīvas 92/83/EEK iespējama pārskatīšana

 • Lai izvērtētu, vai Direktīva 92/83/EEK joprojām ir piemērota tās mērķim, Komisija sagatavoja REFIT (normatīvās atbilstības un izpildes programmas) novērtējumu. REFIT ir programma, ar kuras palīdzību pārskata visus ES tiesību aktus, lai apzinātu to radīto slogu, neatbilstības, trūkumus un neefektīvus pasākumus un sniegtu nepieciešamos priekšlikumus turpmākiem pasākumiem saistībā ar pārskatīšanas rezultātiem. Nesen publicēts ārējā novērtējuma gala ziņojums.
 • 2016. gada oktobrī Komisija publicēja ziņojumu, kurā izvērtēta Direktīva 92/83/EEK, kā arī dienestu darba dokumentu (un tā kopsavilkumu).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1992. gada 10. novembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1992. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Plato grādi: ar Plato grādu skaitu mēra svara procentuālo attiecību no sākotnējā ekstrakta uz 100 gramiem alus. Šo vērtību iegūst no faktiskā ekstrakta un galaproduktā esošā spirta daudzuma.

Denaturēts spirts: etilspirts, kas nav derīgs cilvēku patēriņam, jo tam pievienota viena vai vairākas ķīmiskas vielas.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV L 316, 31.10.1992., 21.–27. lpp.)

Direktīvas 92/83/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Direktīva 92/84/EEK (1992. gada 19. oktobris) par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (OV L 316, 31.10.1992., 29.–31. lpp.)

Komisijas ziņojums Padomei par Padomes Direktīvas 92/83/EEK izvērtēšanu attiecībā uz akcīzes nodokļu struktūrām spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (COM(2016) 676 final, 28.10.2016.)

Komisijas dienestu darba dokuments — novērtējums, kas pievienots dokumentam “Komisijas ziņojums Padomei par Padomes Direktīvas 92/83/EEK izvērtēšanu attiecībā uz akcīzes nodokļu struktūrām spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem” (SWD(2016) 336 final, 28.10.2016.)

Komisijas dienestu darba dokuments — novērtējuma, kas pievienots dokumentam “Komisijas ziņojums Padomei par Padomes Direktīvas 92/83/EEK izvērtēšanu attiecībā uz akcīzes nodokļu struktūrām spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem”, kopsavilkums (SWD(2016) 337 final, 28.10.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.11.2016

Top