Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskāla marķēšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskāla marķēšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 95/60/EK — vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskāla marķēšana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību un novērst tādu noteiktu naftas produktu nepareizu izmantošanu, kuriem piemēro atšķirīgas akcīzes nodokļa likmes.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • ES valstīm ir jāpiemēro fiskāls marķētājs vieglajām dīzeļdegvielām un petrolejai (kas nav aviācijas degviela), kuras ir atbrīvotas no akcīzes nodokļa piemērošanas vai kurām tiek piemērota akcīzes nodokļa likme, kas atšķiras no standarta likmes, kas ir piemērojama minerāleļļām, kuras izmantot kā motordegvielu.
  • Fiskālā marķēšana ietver noteiktas ķīmiskas vielas pievienošanu iepriekš minētajiem produktiem. Izņemot atsevišķus gadījumus, marķētājs ir jāpievieno fiskālā uzraudzībā, pirms produktus nodod patēriņam.
  • ES valstis var pievienot pašas savu marķētāju vai krāsu papildus direktīvā paredzētajam marķētājam.

Izņēmumi

  • Noteiktos apstākļos var atļaut izņēmumus fiskālā marķētāja piemērošanā, pamatojoties uz sabiedrības veselības aizsardzības vai drošības apsvērumiem vai citiem tehniskiem iemesliem.
  • Īrija var nolemt šo marķētāju neizmantot vai neļaut izmantot. Šādā gadījumā tai jāinformē Komisija, kas pēc tam informē citas ES valstis.
  • Ar noteikumu, ka uz precēm turpina attiekties fiskālā kontrole, Dānija var marķētāja pievienošanu atlikt vēlākais līdz pēdējai pārdošanai mazumtirdzniecībā.

Sodi

Lai nodrošinātu, ka tiek novērsta marķēto ražojumu nepareiza izmantošana, un jo īpaši, lai minētās minerāleļļas nevarētu izmantot par degvielu ceļu mehānisko transportlīdzekļu dzinējos, ES valstīm ir jāpieņem sodi, kas uzliekami gadījumā, ja šī direktīva netiek ievērota.

Kopīgais marķētājs

  • Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/544/EK par kopīgo fiskālo marķētāju noteica produktu Solvent Yellow 124. Šis lēmums tika pagarināts trīs reizes. Jaunākajā Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/74, kas ir spēkā pašlaik, marķētāja koncentrācija tika noteikta no 6 līdz 9 mg marķētāja uz litru minerāleļļas. Šo lēmumu paredzēts pārskatīt vēlākais līdz 2021. gada 31. decembrim, ņemot vērā marķēšanas sistēmu tehnisko attīstību un nepieciešamību apkarot to minerāleļļu negodīgu izmantošanu, kurām netiek piemērots akcīzes nodoklis vai uz kurām attiecas pazemināta akcīzes nodokļa likme.
  • Tikmēr Eiropas Komisija ir uzsākusi pētījumu, lai noteiktu alternatīvus produktus, kas būtu piemēroti izmantošanai kā fiskālie marķētāji vieglajās dīzeļdegvielās un petrolejā. Komisijas Kopīgais pētniecības centrs izstrādāja ziņojumu, kurā ir iekļauti tā secinājumi par dažiem pieejamajiem fiskālajiem marķētājiem, pamatojoties uz ķīmijas rūpniecības nozares uzņēmumu iesniegumiem, kuri tika iesniegti pēc Komisijas dienestu publicēta uzaicinājuma izteikt ieinteresētību. Pašlaik norit darbs pie iespējamo fiskālo marķētāju novērtēšanas.
  • Ja Komisija pēc apspriešanās ar ES valstīm izlems, ka ir pieejama viela, kurai ir labāki rādītāji nekā “Solvent Yellow 124”, Lēmumu (ES) 2017/74 var atcelt pirms 2021. gada.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 1995. gada 26. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 95/60/EK (1995. gada 27. novembris) par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu (OV L 291, 6.12.1995.,46.–47. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/74 (2016. gada 25. novembris), ar ko nosaka kopīgu fiskālu marķējumu vieglajai dīzeļdegvielai un petrolejai (OV L 10, 14.1.2017., 7.–9. lpp.)

Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV L 9, 14.1.2009., 12.–30. lpp.)

Direktīvas 2008/118/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283, 31.10.2003., 51.–70. lpp.)

Direktīvas 2003/96/EK divi grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.11.2017

Top