Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma “Kultūra” (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programma “Kultūra” (2007-2013)

Ar šo lēmumu izveido finansēšanas un plānošanas instrumentu sadarbībai kultūras jomā laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Tā budžets 400 miljonu eiro apmērā paredzēts starpvalstu sadarbības veidošanai kultūras jomā starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem, kas piedalās programmā. Programmas “Kultūra” mērķis ir atbalstīt sadarbības pasākumus kultūras jomā, Eiropas organizācijas, kas darbojas kultūras jomā, un ar kultūru saistītas informācijas apkopošanu un izplatīšanu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Lēmums Nr. 1855/2006/EK, ar ko izveido programmu “Kultūra” (2007–2013) (skatīt grozošo(-os) aktu(-us)).

KOPSAVILKUMS

“Kultūra” izmanto iepriekšējo kultūras programmu pieredzi, un tās vispārīgais mērķis ir uzlabot kultūras telpu, kas ir kopīga Eiropas iedzīvotājiem, lai veicinātu Eiropas pilsoniskumu.

Trīs mērķi

Programmai ir trīs galvenie mērķi, kas ievērojami paaugstina Eiropas vērtību:

 • atbalstīt kultūras nozares profesionāļu starpvalstu mobilitāti,
 • mudināt mākslas darbu un kultūras produktu apriti aiz valsts robežām,
 • sekmēt starpkultūru dialogu.

Lai saņemtu Eiropas Savienības atbalstu, izraudzītajiem projektiem būs jāatbilst vismaz vienam no šiem mērķiem.

Trīs intervences pakāpes

Lai sasniegtu iepriekšminētos mērķus, Komisija nodrošina trīs intervences pakāpes, kas atbilst dažādām vajadzībām:

 • atbalsts kultūras pasākumiem. Lēmumā minēti trīs kultūras pasākumu veidi, kas drīkst saņemt ES atbalstu:
 • atbalsts organizācijām kultūras jomā. To piešķir organizācijām, kam ir nepārprotama Eiropas mēroga ietekme vai kas darbojas vismaz septiņās Eiropas valstīs. Organizācijas drīkst izmantot šo finansējumu, ja nodrošina pārstāvību ES mērogā, izplata informāciju nolūkā sekmēt ES mēroga sadarbību kultūras jomā vai piedalās kultūras sadarbības projektos, uzņemoties Eiropas kultūras vēstnieku pienākumus. Atlase tiks veikta, izsludinot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus,
 • atbalsts izpētei, informācijas apkopošanai un izplatīšanai, kā arī kultūras sadarbības un politikas izstrādes jomas projektu ietekmes palielināšanai. Šā atbalsta mērķis ir palielināt tādas informācijas un datu apjomu un kvalitāti, kas attiecas uz sadarbību kultūras jomā un politikas izstrādi Eiropas mērogā, kā arī informācijas un datu izplatīšanu, tostarp internetā. Tāpat viens no uzdevumiem ir vietējā mērogā mērķtiecīgi izplatīt praktisku informāciju par programmu. Šim nolūkam tiks izveidoti kultūras kontaktpunkti, lai veicinātu programmu, mudinātu pēc iespējas vairāk kultūras jomas profesionāļu un pakalpojumu sniedzēju iesaistīties programmas pasākumos un dibinātu efektīvu saikni ar dažādām iestādēm, kas ES dalībvalstīs sniedz atbalstu kultūras nozarei.

Ērtāk lietojama programma

Eiropas Komisija programmas pārvaldību uzticējusi Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai un ieviesusi vienkāršākas metodes atbalsta saņēmējiem. Tās nodoms ir vienkāršot veidlapas un veidot pārredzamāku atbalsta piešķiršanas kārtību. Komisija vēlas arī piemērot samērīguma principu, vienlaikus ievērojot spēkā esošo Finanšu regulu.

Krāpšanas novēršana

Komisija turpinās izmantot revīzijas sistēmu, lai piecu gadu laikā pārbaudītu dotāciju izmantojumu un pieprasītu dotāciju saņēmējiem uzrādīt apliecinošus dokumentus. Tai ir tiesības piekļūt dotāciju saņēmēju birojiem un visai vajadzīgajai informācijai. Attiecīgos gadījumos revīzijas rezultāti var kalpot par pamatu lēmumam par atmaksāšanu. Revīzijas palātai un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (“OLAF”) ir tādas pašas tiesības kā Komisijai.

Sadarbība ar trešām valstīm

Atkarībā no dažiem nosacījumiem programmā drīkst piedalīties:

 • Eiropas Ekonomikas zonas trešās valstis (Islande, Norvēģija un Lihtenšteina),
 • kandidātvalstis, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģijas priekšrocības,
 • Rietumbalkānu valstis.

Programma aptver arī sadarbību ar citām trešām valstīm, kas ar ES noslēgušas divpusējus nolīgumus par dažādiem kultūras jautājumiem.

Pārvaldība, budžets un novērtēšana

Eiropas Komisijai palīdz komiteja. Lielākā daļa īstenošanas pasākumu, īpaši tie, kas saistīti ar kultūras pasākumu atbalstīšanu, jāpieņem tā, kā noteikts pārbaudes kārtībā.

2007.–2013. gadam sākotnēji paredzēts piešķirt budžetu 400 miljonu eiro apmērā. To plānots sadalīt šādi:

 • aptuveni 77 % – kultūras pasākumu atbalstam,
 • aptuveni 10 % – organizāciju atbalstam,
 • aptuveni 5 % – informācijas analīzei,
 • aptuveni 8 % – programmas pārvaldībai.

Programmas vidusposmā, bet ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī Komisija publicē pirmo starpposma novērtējuma ziņojumu par programmu. Pēc tam – ne vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī – tā iepazīstina ar paziņojumu par programmas turpināšanu. Visbeidzot, ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī Komisija iesniedz galīgo novērtējuma ziņojumu.

Priekšvēsture

ES rīcību kultūras jomā juridiski nosaka Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pants, kas paredz kultūras daudzveidības un kopīgā kultūras mantojuma veicināšanu, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu. Šīs vērtības ir pamatā programmai “Kultūra”, kas turpina programmas “Kultūra 2000” un iepriekšējo programmu “Raphael”, “Ariane” un “Kaleidoscope” iesākto darbu.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā – termiņa beigu datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 1855/2006/EK

28.12.2006.–31.12.2013.

OV L 372, 27.12.2006.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā – termiņa beigu datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 1352/2008/EK

25.12.2008.–31.12.2013.

OV L 348, 24.12.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas 2011. gada 10. janvāra ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Starpposma novērtējuma ziņojums par programmas “Kultūra” īstenošanu” (COM(2010) 810 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 12.04.2011

Top