Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropa pilsoņiem (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Eiropa pilsoņiem (2007–2013)

Ar šo lēmumu izveido programmu “Eiropa pilsoņiem” laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam. Tās uzdevums ir turpināt 2004.–2006. gada programmas iesākto darbu, papildinot to ar dažām ierosinātām inovācijām. Lai panāktu pilsoņu aktīvu iesaistīšanos Eiropas integrācijas procesā, programmā ir ieteikts radīt tādus apstākļus, lai satuvinātu Eiropas iedzīvotājus un izkoptu Eiropas identitātes apziņu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Lēmums Nr. 1904/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (skatīt grozošo(-os) aktu(-us))

KOPSAVILKUMS

Šīs programmas uzdevums ir mudināt sadarbības veidošanu starp pilsoņiem un pilsoniskajām organizācijām dažādās valstīs nolūkā aktīvi iesaistīt sabiedrību Eiropas integrācijas procesā. Tādējādi visus jautājumus var risināt eiropeiskā gaisotnē, kas ciena Eiropas iedzīvotāju daudzveidību.

Pirms lēmuma publicēšanas Eiropas Komisija no 2004. gada decembra līdz 2005. gada februārim veica plašu sabiedrisko apspriešanu un, pēc tam rīkoja konsultatīvu forumu, kas norisinājās 2005. gada 3.–4. februārī. Tiešsaistes apspriešanā viedokli izteica vairāk nekā tūkstoš respondentu, no kuriem 700 bija organizācijas un 300 – fiziskas personas. 2007.–2013. gada programma ir turpinājums Savienības rīcības programmai, ar ko veicina aktīvu Eiropas pilsoniskumu (2004.–2006. g.).

Mērķi

Programmas vispārīgie mērķi ir šādi:

 • dot pilsoņiem iespēju sadarboties un piedalīties arvien saliedētākas Eiropas izveidē, kas ir atvērta pasaulei un ko vieno un bagātina kultūras daudzveidība,
 • izkopt eiropiešos Eiropas identitātes apziņu, kuras pamatā ir atzītas kopīgas vērtības, vēsture un kultūra,
 • veicināt pilsoņu vidū piederības apziņu Eiropas Savienībai (ES),
 • uzlabot iecietību un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot starpkultūru dialogu.

Programmas īpašie mērķi ir šādi:

 • tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar pieredzi, viedokļiem un vērtībām, kā arī lai mācītos no vēstures un veidotu nākotni,
 • atbalstīt rīcību, debates un pārdomas, kas saistītas ar Eiropas pilsoniskumu un demokrātiju, sadarbojoties pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas mērogā,
 • veidot reālāku Eiropas tēlu pilsoņu skatījumā, cildinot un godinot Eiropas vērtības un sasniegumus, vienlaikus saglabājot piemiņu par tās pagātni,
 • mudināt visu iesaistīto valstu pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzsvarotu integrāciju, sekmējot starpkultūru dialogu un izceļot gan Eiropas daudzveidību, gan vienotību, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem ar dalībvalstīm, kas nesen pievienojušās ES.

Programmas mērķi jāatspoguļo šādos četros darbības veidos.

1. darbība “Aktīvi iedzīvotāji Eiropai”

Šī darbība paredz pilsoņu nepastarpinātu iesaistīšanos, līdzdarbojoties pilsētu sadraudzības pasākumos un iedzīvotāju projektos, kur apspriež Eiropas jautājumus un tiešā saskarsmē izkopj savstarpēju sapratni. Lai pilnveidotu pilsētu sadraudzības un iedzīvotāju projektus, jāizstrādā arī atbalsta pasākumi, lai apmainītos ar paraugpraksi, lai apvienotu ieinteresēto personu pieredzi vietējā un reģionālā mērogā un lai pilnveidotu jaunas prasmes, piemēram, ar apmācību palīdzību. Paredzams, ka šai darbībai piešķirs vismaz 45 % no programmai atvēlētā kopējā budžeta.

2. darbība “Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā”

Šai darbībai piešķirs aptuveni 31 % no programmai atvēlētā kopējā budžeta, un tajā ietilpst:

 • strukturāls atbalsts Eiropas sabiedriskās politikas pētniecības organizācijām (ideju laboratorijām),
 • strukturāls atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas mērogā,
 • atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesāktiem projektiem vietējā, reģionālā un valsts mērogā.

3. darbība “Kopīgi Eiropai”

Šai darbībai piešķirs aptuveni 10 % no programmai atvēlētā kopējā budžeta, un tā sniedz atbalstu:

 • plašas ievērības pasākumiem, piemēram, vēsturisku notikumu pieminēšanai, mākslas pasākumiem, balvu piešķiršanai, lai godinātu ievērojamus panākumus, un Eiropas mēroga konferencēm,
 • pētījumiem, apsekojumiem un sabiedriskās domas aptaujām,
 • informēšanas un izplatīšanas līdzekļiem.

4. darbība “Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā”

Šai darbībai piešķirs aptuveni 4 % no programmai atvēlētā kopējā budžeta, un tajā ietilpst projekti aktīvas Eiropas piemiņas saglabāšanai. To mērķis ir galvenokārt saglabāt svarīgākās vietas un arhīvus, kas saistīti ar masu deportācijām, un bijušās koncentrācijas nometnes, kā arī pieminēt nacisma un staļinisma režīma masu iznīcināšanas un masu izsūtījumu upurus.

Dalība

Programmā drīkst piedalīties šādas valstis, pamatojoties uz vispārīgiem noteikumiem un nosacījumiem par šo valstu līdzdalību Savienības programmās:

 • dalībvalstis,
 • EBTA valstis, kas ir EEZ līguma dalībvalstis,
 • kandidātvalstis, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģijas priekšrocības,
 • Rietumbalkānu valstis.

Programma attiecas uz šādām personām:

 • vietējām pašvaldībām un organizācijām,
 • Eiropas sabiedriskās politikas pētniecības organizācijām (ideju laboratorijām),
 • iedzīvotāju grupām un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, nevalstiskajām organizācijām, platformām, tīkliem, asociācijām, federācijām, arodbiedrībām, izglītības iestādēm un organizācijām, kas darbojas brīvprātīgā darba vai amatieru sporta jomā.

Pārvaldība, budžets un novērtēšana

Eiropas Komisijai palīdz komiteja, un lielākā daļa īstenošanas pasākumu jāpieņem tā, kā noteikts pārvaldības kārtībā. Tas attiecas uz atlases lēmumiem par dotāciju izmantošanu, pilsētu sadraudzības daudzgadu nolīgumiem un plašas ievērības pasākumiem. Pieņemot pārējos atlases lēmumus, Komisijai ir pienākums informēt komiteju un Eiropas Parlamentu par pieņemtajiem lēmumiem. Programmas īstenošanai ierosināts piešķirt budžetu 215 miljonu eiro apmērā. Aptuveni 10 % no kopējā budžeta izmanto administratīvo izdevumu segšanai.

Ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī Komisija iesniedz starpposma novērtējuma ziņojumu par programmas īstenošanu. Ne vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī iesniedz paziņojumu par programmas turpināšanu. Ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī iesniedz paveiktā novērtējuma ziņojumu.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā – termiņa beigu datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 1904/2006/EK

1.1.2007.–31.12.2013.

OV L 378, 27.12.2006.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā – termiņa beigu datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 1358/2008/EK

31.12.2008.–31.12.2013.

OV L 350, 30.12.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Communication from the Commission – Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Komisijas 2004. gada 9. marta paziņojums “Pilsoniskuma veicināšana: atbalsts Eiropas kultūrai un kultūru daudzveidībai ar jaunatnes, kultūras, audiovizuālo un pilsoniskās līdzdalības programmu starpniecību”).

See also

 • Lai uzzinātu sīkāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet Eiropas Komisijas tīmekļa vietni “Pilsoniskums” (DE) (EN) (FR)

Pēdējā atjaunināšana: 27.01.2009

Top