Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas kultūras galvaspilsēta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas kultūras galvaspilsēta

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums Nr. 1622/2006/EK, ar ko nosaka pasākumu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” no 2007. līdz 2019. gadam

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to nosaka pasākumu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” (EKG) un pilsētu atlases procedūru laikposmam no 2013. līdz 2019. gadam, kā arī sistēmu sagatavošanās darbu uzraudzībai līdz attiecīgā notikuma gadam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kultūras programma un tās Eiropas dimensija

Katra kandidātpilsēta savā pieteikumā iekļauj kultūras programmu, kurai jāatbilst vairākiem kritērijiem, kas iedalīti divās kategorijās:

 • “Eiropas dimensija”, kas ietver sadarbības veicināšanu starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem visos līmeņos. Programmā arī jāuzsver Eiropas kultūru daudzveidības bagātība un to kopīgās iezīmes;
 • “Pilsēta un pilsoņi”, kuras mērķis ir rosināt sabiedrības interesi par pasākumu vietējā, valsts un Eiropas līmenī un sekmēt pilsētas kultūras ilgtermiņa attīstību.

Parasti programmas ilgums ir viens gads. Pilsētām, kuru pasākuma sagatavošanās darbi atzīti kā izcili, var piešķirt Melina Mercouri naudas balvu, kas nosaukta Grieķijas kultūras ministres vārdā, kura aizsāka kultūras galvaspilsētas ideju. To piešķir Eiropas Komisija un finansē no programmas “Radošā Eiropa” līdzekļiem.

Atlases process

 • Pasākumu vienā gadā var rīkot divas ES valstis.
 • Atlases procesu veido 4 posmi:
 • 1.

  Pieteikumu iesniegšana: attiecīgās ES valstis publicē pieteikumu iesniegšanas uzaicinājumu ne vēlāk kā sešus gadus pirms minētā pasākuma sākuma. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ieinteresētajām pilsētām ir vismaz desmit mēneši no publicēšanas datuma.

 • 2.

  Priekšatlase: ne vēlāk kā piecus gadus pirms pasākuma sākuma atlases žūrija tiekas, lai izskatītu priekšlikumus un izraudzītos pilsētas, kuras tiks izvērtētas turpmāk. Žūrijas sastāvā ir 13 eksperti, no kuriem septiņus ekspertus uz trīs gadiem ieceļ Eiropas Parlaments, Padome, Komisija un Eiropas Reģionu komiteja. Atlikušos sešus ekspertus izvēlas attiecīgās ES valstis.

 • 3.

  Galīgā atlase: deviņus mēnešus pēc priekšatlases sanāksmes žūrija atkal tiekas, lai izvērtētu izraudzīto pilsētu papildinātās programmas un vienu no tām ieteiktu izvirzīt kā EKG. Šajā posmā žūrija iesniedz ziņojumu attiecīgajai ES valstij un Komisija, kurā tā arī sniedz ieteikumus izvēlētajai pilsētai.

 • 4.

  Izvirzīšana: četrus gadus pirms pasākuma sākuma divas attiecīgā gada ES valstis Eiropas iestādēm iesniedz vienas pilsētas pieteikumu, ņemot vērā žūrijas ieteikumus. Padome oficiāli izvirza vienu pilsētu kā EKG divās attiecīgajās valstīs.

Uzraudzības posms

 • Iestāžu izvēlētie eksperti palīdz izraudzītajām kultūras galvaspilsētām īstenot to programmas, jo īpaši, garantējot pievienoto vērtību Eiropas mērogā (t. i., lai EKG izvirzīšana radītu pievienoto vērtību, ko pilsēta (vai tās valsts) nevarētu radīt, darbojoties viena pati).
 • Vidējā termiņa uzraudzība tiek veikta divus gadus pirms pasākuma sākuma, un tā attiecas uz panākto progresu sagatavošanās darbu īstenošanā un Eiropas dimensiju.
 • Galīgie uzraudzības pasākumi tiek veikti ne vēlāk kā astoņus mēnešus pirms pasākuma, kuru laikā eksperti novērtē sagatavošanās darbus. Tie Komisijai un attiecīgajām pilsētām nosūta ziņojumu, kurā iekļauti to secinājumi un ieteikums par to, vai pilsētai piešķirt Melina Mercouri naudas balvu.

Atcelšana

Šis lēmums ir atcelts ar Lēmumu Nr. 445/2014/ES, kas attiecas uz pilsētu izvirzīšanu laikposmā no 2020. gada. Lēmums Nr. 1622/2006/EK paliek spēkā attiecībā uz visām pilsētām, kuras ir jau izraudzītas laikaposmam no 2013. līdz 2019. gadam.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2007. gada 1. janvāra, izņemot tā 5. pantu (par pieteikumu iesniegšanu), kas ir piemērojams kopš 2006. gada 23. novembra.

KONTEKSTS

 • Padomes 1985. gadā aizsāktais EKG pasākums ir kļuvis par vienu no populārākajiem ES projektiem. Pateicoties augstajam iedzīvotāju līdzdalības līmenim un tā kultūras un sociāli ekonomiskajai ietekmei, katru gadu par šo titulu sacenšas arvien vairāk pilsētu.
 • Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1622/2006/EK (2006. gada 24. oktobris), ar ko nosaka Kopienas rīcību pasākumam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” no 2007. līdz 2019. gadam

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 445/2014/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam un atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK (OV L 132, 3.5.2014., 1.–12. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.07.2017

Top