Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana

Oglekļa dioksīda (CO2) ģeoloģiskā uzglabāšana var novērst un samazināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. Ar šo direktīvu izveido noteikumus šīs tehnoloģijas drošai izmantošanai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/31/EK (2009. gada 23. aprīlis) par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006.

KOPSAVILKUMS

Oglekļa dioksīda (CO2) ģeoloģiskā uzglabāšana var novērst un samazināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. Ar šo direktīvu izveido noteikumus šīs tehnoloģijas drošai izmantošanai.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu, kas pazīstama kā Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) direktīva, izveido tiesisko regulējumu, kas palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām, izmantojot videi drošu CO2 ģeoloģisko uzglabāšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

CO2 ģeoloģiskās uzglabāšanas vietām ir jābūt videi drošām. Tās nedrīkst ietekmēt ūdenstilpes (ņemot vērā potenciālo negatīvo ietekmi, ko var radīt CO2 nonākšana ūdens slāņos) vai radīt apdraudējumu veselībai. Nosakot šo vietu piemērotību, izmanto rūpīgu datu vākšanas procesu, statisku un dinamisku datormodelēšanu, lai izgatavotu iespējamā uzglabāšanas kompleksa telpisku modeli, kā arī veic jutīguma novērtēšanu ar dažādām trīsdimensiju modeļa simulācijām un riska novērtēšanu, izmantojot iepriekšējos posmos savākto informāciju.

Lai izmantotu ģeoloģiskās uzglabāšanas vietas, ir nepieciešamas atļaujas. Attiecīgās ES valsts kompetentajai iestādei iesniegtajos atļauju pieteikumos iekļauj noteiktu informāciju, piemēram, uzglabāšanas kompleksa drošuma novērtējumu, CO2 daudzumu, ko paredzēts iesūknēt, pasākumus nozīmīgu pārkāpumu novēršanai, kā arī piedāvāto monitoringa plānu. Komisija var sniegt nesaistošu atzinumu par sākotnējo uzglabāšanas atļauju, lai nodrošinātu direktīvas prasību konsekventu piemērošanu visā ES, tādējādi stiprinot sabiedrības uzticēšanos CCS. Pēc atļaujas izsniegšanas kompetentā iestāde pārskata to piecus gadus pēc atļaujas izdošanas un pēc tam ik pēc 10 gadiem.

CO2 uzglabāšanas kompleksos ir aizliegts pievienot citus atkritumus vai citas vielas, lai tos apglabātu. Uzglabāšanas vietas operators reizi gadā paziņo kompetentajai iestādei CO2 monitoringa rezultātus. Uzglabāšanas vietas operators reizi piecos gados atjaunina monitoringa plānu, un kompetentā iestāde to apstiprina. Noplūdes gadījumā uzglabāšanas vietas operators (vai kompetentā iestāde, ja uzglabāšanas vietas operators nerīkojas) nekavējoties veic pasākumus saskaņā ar koriģējošo pasākumu plānu, ko kompetentā iestāde apstiprinājusi kā daļu no uzglabāšanas atļaujas.

Uzglabāšanas vietu slēdz, ja tiek iesniegts pamatots pieprasījums un ja operators nav izpildījis atļaujā norādītos nosacījumus, vai ja tā izlemj kompetentā iestāde pēc uzglabāšanas atļaujas atsaukšanas. Pēc tam, kad uzglabāšanas vieta ir slēgta, operators joprojām ir atbildīgs par to līdz brīdim, kad ir izpildīti nosacījumi par atbildības nodošanu (galvenais nosacījums ir, ka CO2 tiek pilnīgi un pastāvīgi uzglabāts).

KAD DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2009. gada 25. jūnija. Ar to grozīja Padomes Direktīvu 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulu (EK) Nr. 1013/2006.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir daļa no 2009. gada aprīlī pieņemtā 2020. gada klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma.

GALVENIE TERMINI

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) ir process, kurā CO2 no lieliem avotiem, piemēram, elektrostacijām, uztver, saspiež, transportē un iesūknē ģeoloģiskās uzglabāšanas vietās, kas parasti ir dziļi zem zemes esoši porainu iežu slāņi, virs kuriem ir necaurlaidīgi iežu slāņi, kas nodrošina, ka CO2 neizplūst atmosfērā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/31/EK

25.6.2009.

25.6.2011.

OV L 140, 5.6.2009., 114.-135. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Direktīva 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu (COM(2014) 99 final, 25.2.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 26.03.2015

Top