Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meklējot risinājumu sausuma un ūdens trūkuma problēmai ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meklējot risinājumu sausuma un ūdens trūkuma problēmai ES

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2007) 414 galīgā redakcija) — Meklējot risinājumu sausuma un ūdens trūkuma problēmai ES

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Paziņojumā ir atzīts, ka ūdens trūkums un vidēja termiņa vai ilgtermiņa sausums ir ļoti būtiska problēma Eiropas Savienībā (ES). Tajā ir sniegtas pamatnostādnes šīs problēmas risināšanai. Pamatnostādnes attiecas uz šādiem aspektiem:

 • ūdens cenu noteikšana;
 • ūdens sadalījums;
 • sausuma novēršana un pasākumi reaģēšanai uz sausumu;
 • ūdensapgādes alternatīvas;
 • kvalitatīvi informācijas un tehnoloģiski risinājumi ūdens trūkuma un sausuma problēmas risināšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Lai mazinātu ūdens trūkuma un sausuma problēmu, ir jārisina vairāki jautājumi. Tie ietver:
  • vajadzību pilnībā īstenot Ūdens pamatdirektīvu, lai vērstos pret neracionālu ūdens resursu apsaimniekošanu;
  • neefektīvu valsts ūdens cenu noteikšanas politiku;
  • zemes izmantojuma plānošanu;
  • ūdens taupīšanas pasākumu veicināšanu;
  • vajadzību rīkoties integrētā un zinātniskā veidā.
 • ES valstīm ir jānosaka pareiza ūdens cena, izmantojot efektīvu ūdens cenu noteikšanas politiku.
 • Ūdens sadalījumam un ar ūdeni saistītajam finansējumam ir jābūt efektīvākam, lai ierobežotu negatīvo ietekmi upju baseinos. Ir jāveic īpaši pasākumi, lai īstenotu Direktīvu par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.
 • Ir iespējams uzlabot sausuma riska pārvaldību, ja ES valstis izstrādātu vajadzīgos sausuma riska pārvaldības plānus un apmainītos ar paraugpraksi un metodiku ES līmenī. ES Solidaritātes fonds un Eiropas Civilās aizsardzības mehānisms var palīdzēt nodrošināt, ka ES valstis nekavējoties saņem pietiekamu palīdzību.
 • Lai palīdzētu samazināt noplūdes un ūdens izšķērdēšanu, Eiropas Komisija iesaka, piemēram, izstrādāt standartus ierīcēm, kurās izmanto ūdeni, kā arī īpašus tiesību aktus ražojumiem, kuros netiek izmantota enerģija, bet kuros izmanto ūdeni (piemēram, ūdens krāni, dušas galvas, tualetes podi).
 • Ir jāiesaista arī patērētāji un uzņēmēji, lai veicinātu ūdens taupīšanas kultūras rašanos.
 • Lēmumu pieņemšanā ļoti svarīga ir zināšanu un datu vākšanas uzlabošana. Ūdens informācijas sistēmā Eiropai (WISE) būtu jāintegrē informācijas sistēma par ūdens trūkumu un sausumu visā Eiropā.
 • Pamatojoties uz ES valstu sniegto un Komisijas pašas iegūto informāciju, Komisija sagatavoja gada pārskata ziņojumus (par 2008.–2010. gadu), kuros izvērtēja politikas pasākumu īstenošanu visā ES.
 • 2012. gadā publicētajā Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālajā plānā ir ietverts Pārskats par ūdens trūkuma un sausuma novēršanas politiku. Tajā ir norādīts, ka nav sasniegts mērķis apturēt negatīvās tendences ūdens trūkuma un sausuma jomā.

KONTEKSTS

 • Ūdens ir ļoti vērtīgs resurss, tomēr tā pieejamību var skart pagaidu samazinājums jeb sausums vai ūdens trūkums, kas ir ilgs periods, kad pieprasījums pēc ūdens ir lielāks par pieejamo apjomu.
 • Ar ūdens pieejamību saistītās problēmas skar daudzus Eiropas reģionus. Līdz 2007. gadam ūdens trūkums bija skāris vismaz 11 % ES iedzīvotāju un 17 % ES teritorijas. Šī problēma prasa vienotu rīcību ES līmenī, un ir īpaši svarīgi rīkoties, ņemot vērā, ka ir paredzams, ka klimata pārmaiņu rezultātā ūdens trūkums kļūs par pastāvīgu problēmu.
 • Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Meklējot risinājumu sausuma un ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā (COM(2007) 414 galīgā redakcija, 18.7.2007.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns (COM(2012) 673 final, 14.11.2012.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.02.2017

Top