Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piesārņojuma samazināšana no vieglajiem transportlīdzekļiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piesārņojuma samazināšana no vieglajiem transportlīdzekļiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 715/2007 — transportlīdzekļu tipa apstiprinājums attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un piekļuve transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to saskaņo tehniskās prasības emisiju samazināšanai no automašīnām un autofurgoniem, ko dēvē par vieglajiem transportlīdzekļiem.
 • Tā attiecas arī uz rezerves daļām, piemēram, piesārņojuma kontroles iekārtām*, un nosaka noteikumus to ekspluatācijai, remontam un tehniskajai apkopei.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šis tiesību akts attiecas uz pasažieru transportlīdzekļiem, kuru masa nepārsniedz 5 tonnas, un komerciālajiem transportlīdzekļiem, kuru masa nepārsniedz 12 tonnas.

Ražotājiem ir pienākums:

 • pierādīt, ka visi jaunie transportlīdzekļi un jaunās piesārņojuma kontroles iekārtas atbilst tiesību aktu noteikumiem un noteiktajām maksimālajām pieļaujamajām emisijām visā transportlīdzekļa parastajā kalpošanas laikā;
 • nodrošināt, ka piesārņojuma kontroles iekārtas var darboties līdz 160 000 km un tiek pārbaudītas pēc 5 gadiem vai 100 000 km atkarībā no tā, kas tiek sasniegts ātrāk;
 • nodrošināt pircējiem datus par oglekļa dioksīda emisijām un degvielas patēriņu;
 • plānot, konstruēt un samontēt detaļas tā, lai transportlīdzeklis atbilstu tiesību aktu noteikumiem;
 • nelietot tādas pārveidošanas ierīces, kas samazina emisijas kontroles sistēmu efektivitāti, izņemot stingri noteiktos gadījumos, piemēram, lai aizsargātu motoru pret bojājumiem vai negadījumiem;
 • nodrošināt neatkarīgiem autoservisiem neierobežotu un standartizētu pieeju transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai tīmekļa vietnēs. Šāda informācija ietver, piemēram, apkopes rokasgrāmatas un tehniskās rokasgrāmatas. Tie var ņemt saprātīgu maksu par šo pakalpojumu.

Valsts iestādēm ir pienākums:

 • izdot ES vai valsts tipa apstiprinājumu* jauniem transportlīdzekļiem (t. i., atļaut to pārdošanu), kuri atbilst tiesību aktu noteikumiem;
 • atteikt atļaujas izdošanu tiem transportlīdzekļiem, kuri neatbilst emisiju vai degvielas patēriņa standartiem, katrai transportlīdzekļa kategorijai noteiktajos termiņos;
 • aizliegt to piesārņojuma kontroles iekārtu pārdošanu vai uzstādīšanu, kuras neatbilst ES standartiem;
 • nodrošināt, ka ir ieviestas sankcijas, ko piemēro ražotājiem, kuri falsificē deklarācijas vai rezultātus, izmanto pārveidošanas ierīces vai atsakās sniegt informāciju.

Laikposmā no 2011. gada janvāra līdz 2016. gada septembrim valsts iestādes var piedāvāt finansiālus atvieglojumus, lai stimulētu ātrāk izmantot emisijas samazināšanas ierīces.

Eiropas Komisijai līdz 2011. gada 2. jūlijam bija jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par sistēmas darbību. Tā regulāri pārskata tiesību aktos noteiktās procedūras, testus, prasības un maksimāli pieļaujamās emisijas robežvērtības.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 3. janvāra. Taču, sākot ar 2007. gada 2. jūliju, valsts iestādes, pamatojoties uz transportlīdzekļu emisijām vai degvielas patēriņu, nevar atteikt jauna veida transportlīdzeklim izdot EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu vai aizliegt jauna transportlīdzekļa reģistrēšanu, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, ja attiecīgais transportlīdzeklis atbilst šai regulai (10. panta 1. punkts). Tāpat kopš 2007. gada 2. jūlija ir piemērojams 12. pants par finansiāliem atvieglojumiem.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Piesārņojuma kontroles iekārta: mehānisms vai ierīce, kas, piemēram, attīra automašīnas izplūdes gāzes no piesārņotājiem, kuri citādi izplūstu atmosfērā.

Tipa apstiprinājums: atbilstības sertifikāts, ko izdod izstrādājumam, kas atbilst minimālajām normatīvajām, tehniskajām un drošības prasībām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1.–16. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 715/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 09.11.2016

Top