Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ženēvas Konvencija par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ženēvas Konvencija par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 81/462/EEK par Konvencijas par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu noslēgšanu

Konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar to Eiropas Savienības (ES) un ES valstu vārdā noslēdz Ženēvas Konvenciju par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos.
 • Saskaņā ar šo konvenciju līgumslēdzējas puses (t. i., ES valstis, kas ratificēja konvenciju) apņemas strādāt kopā, lai pakāpeniski novērstu un samazinātu gaisu piesārņojošo vielu izmešus un tādējādi cīnītos pret pārrobežu piesārņojumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Gaisa pārrobežu piesārņojums lielos attālumos ir definēts kā cilvēka tieši vai netieši gaisā izdalījušās vielas, kas kaitē cilvēku veselībai vai videi citā valstī un saistībā ar kurām nav iespējams noteikt atsevišķu izmešu avotu vai avotu grupu īpatsvaru.

Konvencijai ir pievienoti 8 atsevišķi protokoli:

Politiskā sadarbība

Konvencija uzdod līgumslēdzējām pusēm izstrādāt un īstenot atbilstīgu politiku un stratēģijas, jo īpaši gaisa kvalitātes pārvaldības sistēmas.

Līgumslēdzējas puses vienojas regulāri tikties (vismaz reizi gadā), lai novērtētu panākto progresu un apspriestu ar konvenciju saistītos jautājumus.

Zinātniskā sadarbība

Puses vienojas īstenot saskaņotus pētniecības un izstrādes pasākumus, jo īpaši ar mērķi samazināt svarīgāko gaisu piesārņojošo vielu emisijas, lai pārraudzītu un izmērītu emisiju apjomu un piesārņojošo vielu koncentrāciju, kā arī lai izprastu šo piesārņojošo vielu ietekmi uz veselību un vidi.

Informācijas apmaiņa

Puses vienojas apmainīties ar informāciju, jo īpaši ar datiem par:

 • svarīgāko gaisu piesārņojošo vielu emisijām (sākot sēra dioksīdu) un to ietekmi;
 • aspektiem, kas varētu ievērojami izmainīt gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos (jo īpaši izmaiņas valsts politikā un rūpniecības attīstībā);
 • kontroles tehnoloģijām gaisa piesārņojuma mazināšanai;
 • valsts politiku un stratēģijām svarīgāko gaisu piesārņojošo vielu ierobežošanai.

Sadarbība piesārņojuma pārraudzībā

 • Puses vienojas piedalīties sadarbības programmā, ar ko veic Eiropā notiekošas gaisa piesārņotājvielu izplatības lielos attālumos monitoringu un novērtēšanu (EMEP). Šīs programmas, kuras darbību finansē saskaņā ar atsevišķu protokolu (EMEP protokols), mērķis ir nodrošināt konvencijas līgumslēdzējām pusēm:
  • zinātnisku informāciju par atmosfēras monitoringu un datorizētus modeļus;
  • emisiju novērtēšanu;
  • prognožu sagatavošanu.
 • Lai sadarbība būtu sekmīga, konvencijā paredzēts:
  • ka programmu, kas sākotnēji galvenokārt paredzēta sēra dioksīda un ar to saistīto vielu monitoringam, vēlāk var paplašināt, lai ietvertu arī citas svarīgākās gaisu piesārņojošās vielas;
  • monitorēt to apkārtējās vides elementu (ūdens, augsne un veģetācija) sastāvu, kuri ir visneaizsargātākie pret piesārņojumu ar šīm vielām, kā arī ietekmi uz veselību un vidi;
  • sagatavot meteoroloģiskus un citus zinātniskus datus par procesiem pārneses laikā;
  • izmantot salīdzināmas vai standartizētas monitoringa un modelēšanas metodes, kad vien iespējams;
  • integrēt EMEP attiecīgajās valsts un starptautiskajās programmās;
  • veikt regulāru monitoringā iegūto datu apmaiņu.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS UN KONVENCIJA IR PIEMĒROJAMA?

Lēmums ir piemērojams kopš 1981. gada 11. jūnija.

Konvencija stājās spēkā 1983. gada 16. martā, 90 dienas pēc 24. ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas.

KONTEKSTS

 • Ar Ženēvas Konvenciju par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos izveido sistēmu, kas ļauj valstu valdībām sadarboties ar mērķi aizsargāt veselību un vidi pret gaisa piesārņojumu, kas var ietekmēt vairākas valstis. Konvenciju parakstīja 1979. gadā Ženēvā Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) ietvaros, un tā stājās spēkā 1983. gadā.
 • Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 81/462/EEK (1981. gada 11. jūnijs) par Konvencijas par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu noslēgšanu (OV L 171, 27.6.1981.)

Konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos — Rezolūcija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (OV L 171, 27.6.1981.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 86/277/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par noslēgto Protokolu 1979. gada Konvencijai par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu, kura nosaka ilgtermiņa finansējumu sadarbības programmai tāldarbīga pārrobežu gaisa piesārņotājvielu monitoringā un novērtēšanā Eiropā (EMEP) (OV L 181, 4.7.1986., 1. lpp.)

Padomes Lēmums 93/361/EEK (1993. gada 17. maijs) par Kopienas pievienošanos 1979. gada Ženēvas Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos saistībā ar slāpekļa oksīdu emisiju un to pārrobežu plūsmu kontroli Protokolam (OV L 149, 21.6.1993., 14.–15. lpp.)

Padomes Lēmums 98/686/EEK (1998. gada 23. marts) par protokola noslēgšanu no Eiropas Kopienas puses pie 1979. gada Konvencijas par pārrobežu gaisa piesārņojumu lielos attālumos attiecībā uz sēra emisiju samazināšanu (OV L 326, 3.12.1998., 34. lpp.)

Padomes Direktīva 1999/13/EK (1999. gada 11. marts) par gaistošu organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no organiskiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās (OV L 85, 29.3.1999., 1.–22. lpp.)

Padomes Lēmums 2001/379/EK (2001. gada 4. aprīlis), ar ko Kopienas vārdā apstiprina protokolu 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar smagajiem metāliem (OV L 134, 17.5.2001., 40. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/507/EK (2003. gada 13. jūnijs) par Eiropas Kopienas pievienošanos protokolam par acidifikācijas, eitrofikācijas un piezemes ozona samazināšanu, kas pievienots 1979. gada konvencijai par pārrobežu gaisa piesārņojumu (OV L 179, 17.7.2003., 1.–2. lpp.)

Padomes Lēmums 2004/259/EK (2004. gada 19. februāris), ar ko Kopienas vārdā noslēdz Protokolu 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 81, 19.3.2004., 35.–36. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2016/768 (2016. gada 21. aprīlis), ar ko akceptē grozījumus 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem (OV L 127, 18.5.2016., 8.–20. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2016/769 (2016. gada 21. aprīlis), ar ko akceptē grozījumus 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 127, 18.5.2016., 21.–31. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.12.2016

Top