Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konvencija par Alpu aizsardzību

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konvencija par Alpu aizsardzību

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 96/191/EK — Konvencijas par Alpu aizsardzību (Alpu konvencija) slēgšana

Konvencija par Alpu aizsardzību (Alpu konvencija)

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN ŠĪS KONVENCIJAS MĒRĶIS?

  • Šis lēmums attiecas uz Konvencijas par Alpu aizsardzību (Alpu konvencija) slēgšanu, ko tolaik apstiprināja Eiropas Kopienas vārdā.
  • Alpu konvencijas mērķis ir Alpu dabiskās ekosistēmas ilgtermiņa aizsardzība un ilgtspējīga attīstība šajā teritorijā, kā arī tās iedzīvotāju ekonomisko interešu aizsardzība. Konvencijas pamatprincipi ir profilakse, “piesārņotājs maksā” un pārrobežu sadarbība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Konvencijas līgumslēdzējas puses ir Austrija, Francija, Vācija, Itālija, Lihtenšteina, Monako, Slovēnija, Šveice un Eiropas Savienība (ES).
  • Lai efektīvi īstenotu konvencijas mērķus, konvencijas līgumslēdzējas puses darbojas teritoriālplānojuma, dabas un lauku ainavas saglabāšanas, kalnu lauksaimniecības, kalnu mežu, augsnes aizsardzības, tūrisma un atpūtas, enerģētikas, transporta, gaisa piesārņojuma novēršanas, ūdens resursu apsaimniekošanas, iedzīvotāju un kultūras, kā arī atkritumu apsaimniekošanas jomās.
  • Konvencijā ir noteikta īstenošanas protokolu sagatavošana un pieņemšana katrā no šīm jomām, kā arī strīdu risināšanas kārtība starp līgumslēdzējām pusēm.
  • Līgumslēdzējām pusēm ir jāsadarbojas pētniecības un reģionālās uzraudzības jomās, kā arī juridiskos, zinātniskos, ekonomiskos un tehniskos jautājumos.
  • Līgumslēdzēju pušu konference (jeb Alpu konference) rīko regulāras sanāksmes (principā reizi divos gados), lai apspriestu līgumslēdzēju pušu kopīgās intereses, pieņemtu lēmumus un sniegtu ieteikumus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS UN KONVENCIJA IR PIEMĒROJAMA?

  • Lēmums ir piemērojams kopš 1996. gada 26. februāra.
  • Konvencija Eiropas Kopienā stājās spēkā 1998. gada 14. aprīlī.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 96/191/EK (1996. gada 26. februāris) par konvencijas par Alpu aizsardzību (Alpu konvencija) slēgšanu (OV L 61, 12.3.1996., 31. lpp.)

Konvencija par Alpu aizsardzību (Alpu konvencija) (OV L 61, 12.3.1996., 32.–36. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 98/118/EK (1997. gada 16. decembris), kas attiecas uz protokola noslēgšanu par Monako Firstistes pievienošanos Alpu aizsardzības konvencijai (OV L 33, 7.2.1998., 21. lpp.)

Padomes Lēmums 2005/923/EK (2005. gada 2. decembris), lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu Protokolu par augsnes aizsardzību, Protokolu par enerģētiku un Protokolu par tūrismu, kas pievienoti Alpu Konvencijai (OV L 337, 22.12.2005., 27.–28. lpp.)

Padomes Lēmums 2006/516/EK (2006. gada 27. jūnijs), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Protokolu par augsnes aizsardzību, Protokolu par enerģētiku un Protokolu par tūrismu, kas pievienoti Alpu Konvencijai (OV L 201, 25.7.2006., 31.–33. lpp.)

Padomes Lēmums 2006/655/EK (2006. gada 19. jūnijs), ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Protokolu par 1991. gada Alpu Konvencijas piemērošanu kalnu lauksaimniecības jomā (OV L 271, 30.9.2006., 61.–62. lpp.)

Padomes Lēmums 2007/799/EK (2006. gada 12. oktobris), par to, lai Kopienas vārdā parakstītu Protokolu par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (OV L 323, 8.12.2007., 13.–14. lpp.)

Padomes Lēmums 2013/332/ES (2013. gada 10. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu par 1991. gada Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (OV L 271, 28.6.2013., 13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.02.2017

Top