Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana

Eiropas Savienība ir ieviesusi pasākumus, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un veselību, ko rada ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/21/EK (2006. gada 15. marts) par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarācija

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir ieviesusi pasākumus, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un veselību, ko rada ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar Direktīvu 2006/21/EK ievieš pasākumus drošai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kas radušies no minerālresursu ieguves, apstrādes un uzglabāšanas un karjeru izmantošanas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai ekspluatētu ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas objektu, objekta operatoram ir vajadzīga atļauja. Šajā direktīvā ir paredzēta kārtība, kādā katras ES valsts attiecīgās iestādes izsniedz atļaujas operatoriem.

Ja tiek uzbūvēts jauns atkritumu apsaimniekošanas objekts vai pārveidots esošais, iestādēm ir jāveic pasākumi saistībā ar:

 • tā atrašanās vietu;
 • tā fizisko stabilitāti;
 • spēju novērst augsnes, gaisa un ūdens piesārņošanu;
 • uzraudzību un pārbaudēm;
 • objekta slēgšanu, augsnes atjaunošanu un pēcslēgšanas fāzi.

A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objekti *

A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objektu (kas rada īpašus riskus veselībai un videi) operatoriem ir jāsagatavo:

 • negadījumu novēršanas politika un drošības sistēma;
 • iekšējais plāns ārkārtas situāciju novēršanai, norādot uz vietas veicamos pasākumus, ja notiek nelaimes gadījums.

Klasifikācijas kritēriji A kategorijas objektiem ir sīkāk definēti Lēmumā 2009/337/EK.

Valsts iestādēm ir jāizstrādā ārējie plāni ārkārtas situāciju novēršanai, kuros norādīti ārpus objekta veicamie pasākumi, ja notiek nelaimes gadījums.

Operatoriem ir jānodrošina finansiāla garantija, lai pirms darbības sākšanas nodrošinātu direktīvā paredzēto saistību segumu. Tiem ir arī jānodrošina, lai pēc objekta slēgšanas būtu pieejams finansējums tā atrašanās vietas atjaunošanai.

Lēmumā 2009/335/EK ir sniegtas tehniskās pamatnostādnes attiecībā uz finansiālās garantijas apjoma noteikšanu.

Atkritumu apsaimniekošana

Operatoriem ir jāsagatavo atkritumu apsaimniekošanas plāns, kas novērš vai samazina atkritumu rašanos un veicina atkritumu reģenerāciju un drošu atkritumu apglabāšanu. Tas iestādēm ir jāpārskata ik pēc pieciem gadiem.

Tajā ir jāietver:

 • atkritumu apraksts un to raksturojums (t. i., to ķīmiskās, fiziskās, ģeoloģiskās pazīmes). Tehniskās prasības attiecībā uz atkritumu raksturošanu, kas norādītas direktīvas II pielikumā, ir izstrādātas Lēmumā 2009/360/EK. Turklāt Lēmumā 2009/359/EK ir papildināta inerto atkritumu definīcija;
 • vielu, ar kurām apstrādā minerālresursus, un atkritumu transportēšanai un apstrādei izmantoto metožu apraksts;
 • kontroles un uzraudzības procedūras;
 • objekta slēgšanas un pēcslēgšanas uzraudzības pasākumi;
 • preventīvie pasākumi ūdens un augsnes piesārņojuma novēršanai.

Iestādēm ir jānodrošina, ka operatori īsteno pasākumus, lai nepieļautu ūdens un augsnes piesārņošanu, jo īpaši:

 • novērtējot un novēršot noplūžu (t. i., jebkura šķidruma, kas sūcas cauri apglabātajiem atkritumiem, tostarp piesārņotu notekūdeņu) rašanos, izvairoties no virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu piesārņošanas ar atkritumiem;
 • savācot un apstrādājot piesārņoto ūdeni un noplūdušos šķidrumus, lai nodrošinātu to novadīšanu.

Attiecībā uz cianīda izmantošanu minerālu ieguvē ar direktīvu ievieš pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot tā koncentrāciju sārņu dīķos * un notekūdeņos.

Pārbaudes un ziņojumi

Iestādēm ir regulāri jāpārbauda atkritumu apsaimniekošanas objekti, tostarp arī pēc to slēgšanas. Operatoriem ir jāreģistrē visas darbības un jādara šie ieraksti pieejami iestāžu pārbaužu laikā. Ik pēc trim gadiem ES valstīm ir jāiesniedz Eiropas Komisijai ziņojums par to, kā direktīva tiek īstenota.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2006. gada 1. maija.

GALVENIE TERMINI

* A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objekti: atkritumu apsaimniekošanas objektu klasificē kā A kategorijas objektu, ja:

 • saskaņā ar apdraudējuma novērtējumu, kurā ņem vērā tādus faktorus kā atkritumu apsaimniekošanas objekta esošais vai paredzamais lielums, tā atrašanās vieta un ietekme uz vidi, kļūme vai nepareiza ekspluatācija, piemēram, terehona sabrukšana vai dambja pārraušana, var izraisīt smagu nelaimes gadījumu; vai
 • tajā atrodas atkritumi, kas klasificēti kā kaitīgi (pārsniedzot konkrētu robežlielumu); vai
 • tajā atrodas vielas vai preparāti, kas klasificēti kā bīstami (pārsniedzot konkrētu robežlielumu).

* Sārņu dīķi: sārņi ir cietie atkritumi un notekūdeņi (daži no tiem ķīmiski, piemēram, cianīds), kas radušies ieguves procesā. Sārņus bieži vien iepludina dīķos, lai tie nogulsnētos, un pēc tam dažādas cietās daļiņas atdala no ūdens.

Plašāka informācija:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/21/EK

1.5.2006.

-

OV L 102, 11.4.2006., 15.-34. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 596/2009

7.8.2009.

-

OV L 188, 18.7.2009., 14.-92. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2009/335/EK (2009. gada 20. aprīlis) par tehniskām pamatnostādnēm attiecībā uz finansiālās garantijas apjoma noteikšanu ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/21/EK (OV L 101, 21.4.2009., 25.-25. lpp.)

Komisijas Lēmums 2009/337/EK (2009. gada 20. aprīlis) par atkritumu apsaimniekošanas objektu klasifikācijas kritēriju noteikšanu saskaņā ar III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (OV L 102, 22.4.2009., 7.-11. lpp.)

Komisijas Lēmums 2009/358/EK (2009. gada 29. aprīlis) par informācijas harmonizāciju un regulāru sniegšanu, kā arī anketām atbilstīgi 22. panta 1. punkta a) apakšpunktam un 18. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (OV L 110, 1.5.2009., 39.-45. lpp.)

Komisijas Lēmums 2009/359/EK (2009. gada 30. aprīlis), ar ko papildina inerto atkritumu definīciju, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu 22. panta 1. punkta f) apakšpunktu (OV L 110, 1.5.2009., 46.-47. lpp.)

Komisijas Lēmums 2009/360/EK (2009. gada 30. aprīlis), ar ko papildina atkritumu raksturojuma tehniskās prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu(OV L 110, 1.5.2009., 48.-51. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.09.2015

Top