Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ĢM kultūru regulēšana: ES valstu tiesības

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ĢM kultūru regulēšana: ES valstu tiesības

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir paaugstināt tās procedūras efektivitāti un caurskatāmību, saskaņā ar kuru dod piekrišanu ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) apzinātai izplatīšanai* un laišanai tirgū.

Tā arī ierobežo šādas piekrišanas termiņu uz 10 gadiem (atjaunojams) un ievieš obligātu monitoringu pēc tam, kad ĢMO tiek laisti tirgū.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva paredz:

sistēmu ar ĢMO izplatīšanu saistītu atsevišķu vides risku gadījumu novērtēšanai;

kopējus mērķus ĢMO monitoringam pēc to apzinātas izplatīšanas vai laišanas tirgū;

mehānismu, kas maina, pārtrauc vai izbeidz ĢMO apzināto izplatīšanu, tiklīdz kā kļūst pieejama informācija par izplatīšanas riskiem.

ĢMO marķēšana un apspriešanās ar sabiedrību ir obligāta. Eiropas Komisijai ir jākonsultējas ar kompetentām zinātniskām komitejām par jebkuru jautājumu, kas ietekmē cilvēku veselību vai vidi.

Ir jāizveido reģistri, lai reģistrētu informāciju par ģenētiskām modifikācijām ĢMO, kā arī to izplatīšanas vietu. Noteikumi par šo reģistru darbību ir izklāstīti Lēmumā 2004/204/EK.

Komisijai reizi trijos gados jāpublicē ziņojums par dalībvalstu pieredzi darbā ar ĢMO, ko laiž tirgū, un kopsavilkums par ES valstu īstenotajiem pasākumiem, lai ieviestu šo direktīvu.

Lai gan šī direktīva ļauj ES valstīm ierobežot vai aizliegt tādu ĢMO izplatīšanu, kas rada risku cilvēku veselībai un videi, Direktīva (ES) 2015/412, ar ko to groza, ļauj ES valstīm ierobežot vai aizliegt ĢMO plašākā mērogā, piemēram, saistībā ar pilsētu un lauku teritoriju plānošanu, zemes izmantojumu, sociālo un ekonomisko ietekmi, līdzāspastāvēšanu un valsts politiku.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2001. gada 17. aprīlī. Eiropas Savinības (ES) valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 17. oktobrim.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir tikai viena no vairākām ES tiesiskā regulējuma par ĢMO daļām. Pārējās daļas ir direktīvas un regulas (kas vērstas uz tādiem jautājumiem kā ģenētiski modificēta pārtika vai ĢMO pārvietošana pāri robežām), ar kurām aizsargā cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, ievieš saskaņotus standartus un nodrošina tirgū laisto ĢMO izsekojamību.

GALVENIE TERMINI

* ĢMO apzināta izplatīšana: šī tiesību akta kontekstā tā ir jebkura ĢMO ievadīšana vidē ar nodomu, neveicot īpašus lokalizācijas pasākumus.

* Ģenētiski modificēts organisms: izmantojot modernās biotehnoloģijas paņēmienus, ko sauc par gēnu tehnoloģiju, var modificēt dzīvu šūnu un organismu ģenētisko uzbūvi. Tas ļauj cilvēkam audzēt tādus augus un dzīvniekus, kas var, piemēram, dot lielāku ražu vai pretoties slimībām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1.–39. lpp.)

Direktīvas 2001/18/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 1.–23. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24.–28. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1946/2003 (2003. gada 15. jūlijs) par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (OV L 287, 5.11.2003., 1.–10. lpp.)

Komisijas Lēmums 2004/204/EK (2004. gada 23. februāris), ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus reģistru darbībai ĢMO ģenētisko modifikāciju informācijas reģistrēšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/18/EK (OV L 65, 3.3.2004., 20.–22. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.12.2015

Top