Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktīvo vielu pārvadājumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktīvo vielu pārvadājumi

KOPSAVILKUMS:

Regula (Euratom) Nr. 1493/93 par radioaktīvo vielu pārvadājumiem

KOPSAVILKUMS

Lai pēc iekšējās robežkontroles atcelšanas starp Eiropas Savienības valstīm 1993. gada 1. janvārī turpinātu nodrošināt pretradiācijas aizsardzības kontroles pasākumus, valstu iestādēm bija vajadzīga tāda paša līmeņa informācija par radioaktīvo vielu sūtījumiem kā iepriekš.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu ievieš ES mēroga deklarēšanas sistēmu attiecībā uz radioaktīvo vielu sūtījumiem starp ES valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Turētāju saistības

Veicot radioaktīvu materiālu pārvadāšanu, “turētājam”* jāuzrāda “saņēmēja”* izsniegta iepriekš sagatavota deklarācija. Šajā deklarācijā tiek apliecināts, ka saņēmējs ievēro ES tiesību aktus saistībā ar obligātu ziņošanu par darbībām, kas saistītas ar dabiskām un mākslīgām radioaktīvām vielām. Šī deklarācija ir jāiesniedz galamērķa ES valsts kompetentajai valsts iestādei.

Turētājiem arī jāievēro valstu noteikumi par radioaktīvo materiālu drošu glabāšanu, izmantošanu vai apglabāšanu.

Šajā saistībā jāveic šādi pasākumi:

Saņēmējs iestādei iesniedz attiecīgu deklarāciju.

Iestāde atzīmē deklarāciju, apstiprinot to ar oficiālu zīmogu, un nosūta to atpakaļ saņēmējam.

Pēc tam saņēmējs deklarāciju nosūta turētājam.

Deklarācija ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus.

Vairāki sūtījumi

Izsniegtā deklarācija var attiekties uz vairākiem pārvadājumiem ar noteikumu, ka:

radioaktīvajām vielām ir vienādas fizikālās un ķīmiskās īpašības;

radioaktivitātes līmenis tiem slēgtajiem starojuma avotiem*, uz ko tā attiecas, nepārsniedz deklarācijā norādīto;

pārvadājumus veic no viena un tā paša turētāja tam pašam saņēmējam, un tajos iesaistītas tās pašas kompetentās iestādes.

Informācija

Turētājiem 21 dienas laikā pēc jebkādiem pārvadājumiem iestādēm jāsniedz šāda informācija:

saņēmēju nosaukumi un to adreses;

katra piegādātā sūtījuma starojuma kopējā aktivitāte;

katram konkrētam saņēmējam veikto piegāžu skaits un piegādātā radioaktīvā materiāla daudzums; vielas veids: (slēgti starojuma avoti vai citi attiecīgi avoti).

ES valstīm ir jāziņo par jebkādām darbībām, kas saistītas ar jonizējošā starojuma radīto apdraudējumu.

Radioaktīvie atkritumi

Uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp ES valstīm, kā arī to ievešanu ES un izvešanu no ES attiecas īpaši pasākumi, kas noteikti Direktīvā 2006/117/Euratom.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 1993. gada 9. jūlija.

GALVENIE TERMINI

* Turētājs: fiziska persona vai organizācija, kas plāno vai veic radioaktīvo atkritumu pārvadāšanu un pirms pārvadājuma veikšanas ir juridiski atbildīga par to.

* Saņēmējs: puse, kura saņem sūtījumu.

* Slēgtie starojuma avoti: jonizējošā starojuma avots, ko veido radioaktīvas vielas, kas ir droši ievietotas cietos un efektīvi neaktīvos materiālos vai noslēgtas neaktīvā konteinerā, kas ir pietiekami stiprs, lai normālos izmantošanas apstākļos novērstu jebkādu radioaktīvo vielu izkliedēšanos vidē.

AKTS

Padomes Regula (Euratom) Nr. 1493/93 (1993. gada 8. jūnijs) par radioaktīvo vielu pārvadājumiem starp dalībvalstīm

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (Euratom) Nr. 1493/93

9.7.1993.

OV L 148, 19.6.1993., 1.–7. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 2006/117/Euratom (2006. gada 20. novembris) par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli (OV L 337, 5.12.2006., 21.–32. lpp.)

Padomes Direktīva 2013/59/Euratom (2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom (OV L 13, 17.1.2014., 1.–73. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.10.2015

Top