Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika attiecībā uz atkritumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika attiecībā uz atkritumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2150/2002 par ES statistiku attiecībā uz atkritumiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Šī Eiropas Savienības (ES) regula ļauj vākt regulārus un salīdzināmus datus par atkritumiem ES valstīs un nosūtīt tos Eiropas statistikas birojam Eurostat.
 • Savāktie statistikas dati ļauj pārraudzīt un izvērtēt ES politikas atkritumu jomā īstenošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Regula nosaka to, kā ES valstis un Eiropas Komisija atbilstoši to kompetences jomai izveido statistiku:

 • par atkritumu rašanos (regulas I pielikums);
 • par atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu (regulas II pielikums).

Nomenklatūra

Apkopojot statistiku, ES valstīm un Komisijai ir jāizmanto I–III pielikumā noteiktā nomenklatūra (kategorijas). Nomenklatūrā ir noteiktas:

 • atkritumu kategorijas (piemēram, izlietotie šķīdinātāji, minerālu un metālu atkritumi);
 • saimnieciskās darbības (piemēram, kalnrūpniecība, pārtikas produktu ražošana, tekstilmateriālu ražošana);
 • atkritumu apsaimniekošanas darbības (piemēram, kanalizācija, rūpniecības atkritumu attīrīšana, materiālu reģenerācija).

Datu vākšana

Statistikā izmantojamos datus vāc, izmantojot apsekojumus, statistiskā novērtējuma procedūras vai administratīvus vai citus avotus. Apsekojumos neiekļauj uzņēmumus, kuros ir mazāk nekā desmit darbinieku, ja vien tajos nerodas ievērojams daudzums atkritumu.

Statistikas datu nosūtīšana Eurostat

ES valstis nosūta statistikas rezultātus, tostarp konfidenciālos datus, Eurostat birojam 18 mēnešu laikā pēc I un II pielikumā noteikto pārskata periodu beigām. Nosūtīšanas biežums ir reizi divos gados.

Komisija var pieņemt pasākumus, kas nepieciešami, lai piemērotu vai grozītu šo regulu. Šie pasākumi ir saistīti ar šādiem aspektiem:

 • atbilstošais formāts, kādā ES valstis nosūta rezultātus;
 • pielāgošanās ekonomikas un tehnikas attīstībai statistikas datu savākšanā, apstrādē un nosūtīšanā;
 • I, II un III pielikumā norādīto specifikāciju pielāgošana;
 • atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritēriju formulēšana;
 • eksperimentālo pētījumu rezultātu ieviešana.

Ziņojumi

Komisija ik pēc trim gadiem sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par statistiku, kas apkopota saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši attiecībā uz tās kvalitāti un apgrūtinājumu uzņēmumiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 29. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2150/2002 (2002. gada 25. novembris) par statistiku attiecībā uz atkritumiem (OV L 332, 9.12.2002., 1.–36. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2150/2002 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 1445/2005 (2005. gada 5. septembris), ar ko definē atbilstošus atkritumu statistikas kvalitātes vērtēšanas kritērijus un kvalitātes ziņojumu saturu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2150/2002 nolūkos (OV L 229, 6.9.2005., 6.–12. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 782/2005 (2005. gada 24. maijs), ar ko nosaka formātu rezultātu nosūtīšanai par statistiku attiecībā uz atkritumiem (OV L 131, 25.5.2005., 26.–37. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.11.2016

Top