Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāte — sērs un svins

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāte — sērs un svins

 

KOPSAVILKUMS

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti un samazinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, ES ir ieviesusi noteikumus, kas aizliedz tāda benzīna lietošanu, kurā ir svins, un kas ierobežo sēra saturu dīzeļdegvielās.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Papildus grozošajiem aktiem ar šo direktīvu nosaka tehniskās specifikācijas, kas jāpiemēro benzīnam, dīzeļdegvielai un biodegvielām, ko izmanto autotransportam, kā arī gāzeļļām, ko izmanto pašpiedziņas iekārtās, kas nav autotransports*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Benzīns

ES valstis var laist tirgū tikai tādu benzīnu, kas atbilst benzīnam noteiktajām specifikācijām, ko piemēro, laižot tirgū ES tirgotu benzīnu (uzskaitītas šīs direktīvas I pielikumā).

ES valstis var laist tirgū benzīnu ar ļoti nelielu svina saturu lietošanai tikai vecos transportlīdzekļos. Svina saturs nedrīkst pārsniegt 0,15 g/l un tā apjoms nedrīkst pārsniegt 0,03 % no kopējā realizācijas apjoma.

Noteiktām ES valstīm ir iespēja laist tirgū benzīnu ar augstāku tvaika spiedienu vasaras periodā, ja temperatūra ir zema vai ja benzīnā ir augstāks etanola piemaisījuma īpatsvars (kas rada zemāku tvaika spiedienu). Eiropas Komisijai ir jānovērtē šādu izņēmumu ilgums un vajadzība.

Dīzeļdegviela

ES valstis var laist tirgū tikai tādu dīzeļdegvielu, kas atbilst II pielikuma noteikumiem. II pielikumā ir uzskaitīta virkne specifikāciju, kas tiek piemērotas, laižot tirgū ES tirgotu dīzeļdegvielu.

Ja ir nodrošināta atbilstība visām pārējām II pielikumā izklāstītajām prasībām, ES valstis var ieviest dīzeļdegvielu ar augstākas robežvērtības taukskābju metilesteriem (FAME), kas ir primārās molekulas biodīzeļdegvielā.

Sēra saturs dīzeļdegvielā nedrīkst pārsniegt 10 mg/kg.

Daži šī noteikuma izņēmumi ir iespējami tālākajos reģionos un ES valstīs ar ļoti skarbiem apstākļiem ziemā.

SEG emisiju samazināšana

ES valstis degvielu piegādātājiem nosaka pienākumu katru gadu veikt uzraudzību un ziņot par SEG aprites cikla emisijām* no degvielas.

Degvielu piegādātājiem līdz 2020. gada 31. decembrim ir pakāpeniski jāsamazina aprites cikla SEG emisijas par 6 %.

Ziņojumu sagatavošana

Katru gadu līdz 30. jūnijam ES valstīm ir jāiesniedz informācija par degvielas kvalitāti valstī ziņojumā, kurā apkopoti visi dati no iepriekšējā kalendārā gada. Šie dati ir jāapkopo no degvielas kvalitātes uzraudzības sistēmas saskaņā ar attiecīgajiem ES standartiem.

GALVENIE TERMINI

* Pašpiedziņas iekārtas, kas nav autotransports: daudzas un dažādas dzinēju sistēmas iekārtās, ko izmanto citiem nolūkiem, kas nav preču vai pasažieru pārvadāšana, piemēram, buldozeri, kompresori, ekskavatori vai frontālie iekrāvēji.

* Ziņošana par SEG aprites cikla emisijām: ziņošana par emisijām no degvielu ieguves, apstrādes un izplatīšanas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 98/70/EK

28.12.1998.

1.7.1999.

OV L 350, 28.12.1998., 58.–68. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2000/71/EK

4.12.2000.

1.1.2001.

OV L 287, 14.11.2000., 46.–50. lpp.

Direktīva 2003/17/EK

22.3.2003.

30.6.2003.

OV L 76, 22.3.2003., 10.–19. lpp.

Regula (EK) Nr. 1882/2003

20.11.2003.

OV L 284, 31.10.2003., 1.–53. lpp.

Direktīva 2009/30/EK

25.6.2009.

31.12.2010.

OV L 140, 5.6.2009., 88.–113. lpp.

Direktīvas 98/70/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

2005/27/EK: Komisijas Ieteikums (2005. gada 12. janvāris) par to, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK izpratnē attiecībā uz benzīnu un dīzeļdegvielām veido bezsvina benzīna un dīzeļdegvielas pieejamību ar maksimālo sēra saturu atbilstoši līdzsvarotā ģeogrāfiskā teritorijā (OV L 15, 19.1.2005., 26.–29. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 1307/2014 (2014. gada 8. decembris) par zālāju ar augstu bioloģisko daudzveidību kritēriju un ģeogrāfisko apgabalu definēšanu, kas vajadzīga, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, 7.b panta 3. punkta c) apakšpunktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 17. panta 3. punkta c) apakšpunktu (OV L 351, 9.12.2014., 3.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.10.2015

Top