Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru radītie gāzveida piesārņotāji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru radītie gāzveida piesārņotāji

Lai mazinātu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru dzinēju radīto atmosfēras piesārņojumu, Eiropas Savienība (ES) nosaka uz šiem dzinējiem attiecināmus pieņemamu emisiju standartus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK [Skatīt grozošos aktus].

KOPSAVILKUMS

Šajā direktīvā ir izklāstīti pasākumi, kas jāveic, lai mazinātu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru radīto gaisa piesārņojumu. Tāpēc tās mērķis ir samazināt emitēto piesārņotāju līmeni, vienlaikus nodrošinot iekšējā tirgus sekmīgu darbību.

Iekļautie transportlīdzekļi

Šajā direktīvā ir noteiktas prasības attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru radītajām emisijām . Tajās jo īpaši definētas detaļu tipa apstiprinājumu piešķiršanas procedūras, kas ir piemērojamas dzinējiem, kurus paredzēts uzstādīt traktoros, un tādējādi arī definētas tipa apstiprinājuma piešķiršanas procedūras šādiem transportlīdzekļiem attiecībā uz to piesārņotājvielu emisijām.

Ievērojamās saistības

Transportlīdzekļa ražotājam ir jāiesniedz pieteikums tipa apstiprinājuma saņemšanai attiecībā uz piesārņotājvielu emisijām. Tiem jānorāda noteikta informācija par transportlīdzekli, piemēram, motora veids.

Ražotājam arī jāievēro konkrētas specifikācijas attiecībā uz testēšanu, dzinēja marķējumu un ražošanas atbilstību.

Rezerves motoriem ir jāatbilst tām robežvērtībām, kuras bija piemērojamas nomaināmajam motoram brīdī, kad tas tika laists tirgū.

Elastīguma mehānisms

Posmā īsi pirms tiesību akta stāšanās spēkā ierobežotu traktoru skaitu var nodot ekspluatācijā ar nosacījumu, ka tie tiek aprīkoti ar motoru, kurš ir apstiprināts saskaņā ar prasībām par emisiju ierobežojumiem.

Saskaņā ar elastīguma mehānismu tirgū laisto traktoru skaits nepārsniedz 40 % no ražotāja tirgū laisto traktoru ikgadējā skaita.

Robežvērtības

Šajā direktīvā ir paredzētas tādas pašas testēšanas prasības, kā pieņemts attiecībā uz apvidus pārvietojamo tehniku, un attiecīgas emisiju līmeņu robežvērtības.

Tajā pašā laikā direktīva attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru tipa apstiprinājumu izsniegšanas procedūru, kas tika ieviesta ar Direktīvu 2003/37/EK.

Tā kā direktīvā ir nošķirti četri ķīmiskie piesārņotāji: oglekļa monoksīds (CO), nesadegušie ogļūdeņraži (HC), slāpekļa oksīds (NOx) un daļiņas (PT) -, tā papildina Direktīvu 77/537/EEK par pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņotāju emisiju no traktoros lietojamiem dīzeļmotoriem.

Šo direktīvu atceļ ar Regulu (ES) Nr. 167/2013, kas stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2000/25/EK

12.7.2000.

31.12.2000.

OV L 173, 12.7.2000.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2005/13/EK

21.3.2005.

31.12.2005.

OV L 55, 1.3.2005.

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

-

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2011/72/ES

13.10.2011.

24.9.2011.

OV L 246, 23.9.2011.

Direktīva 2011/87/ES

8.12.2011.

9.12.2012.

OV L 301, 18.11.2011.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Direktīva 2014/43/ES

9.4.2014.

1.1.2015.

OV L 82, 20.3.2014.

Direktīvas 2011/87/ES turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top