Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/42/EK — Direktīva par stratēģisku vides novērtējumu (SVN direktīva)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un to, lai plānu un programmu sagatavošanas, pieņemšanas un īstenošanas procesā tiktu ņemti vērā ekoloģiskie apsvērumi.
 • Ar šo direktīvu veicina noturīgu attīstību, nodrošinot, ka tiek veikts vides novērtējums noteiktiem plāniem un programmām, kam var būt būtiska ietekme uz vidi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Publiskiem plāniem un programmām, kam piemēro Direktīvu par stratēģisku vides novērtējumu (SVN direktīvu), veic vides novērtējumu to sagatavošanas posmā un pirms to pieņemšanas.
 • Direktīvā ir noteikta procedūra un vairākas darbības, kas jāveic, novērtējot direktīvās minētos plānus un programmas. Veicamās darbības:
  • darbības jomas noteikšana;
  • vides pārskata sagatavošana;
  • sabiedriskā apspriešana un sabiedrības iesaistīšana;
  • lēmumu pieņemšana;
  • monitorings.
 • Direktīvā arī noteikts, ka plāniem un programmām, kuros paredzēts izmantot nelielas teritorijas vietējā līmenī, vai arī nelielām plānu un programmu izmaiņām, kā arī citiem plāniem un programmām, kas nav uzskaitīti 3. panta 2. punktā, bet ar ko nosaka pamatprincipus turpmākas attīstības saskaņošanai projektiem, piemēro atlases procedūru. ES valstu rīcības brīvību attiecībā uz noteiktu plānu un programmu atlasīšanu ierobežo II pielikumā noteiktie nozīmes kritēriji un direktīvas vispārējais mērķis, proti, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību.
 • Īpašu noteikumu kopumu piemēro lēmumu pieņemšanas procesa agrīniem posmiem, kad plāni un programmas tiek izstrādāti, t. i.:
  • sagatavojot pārskatu par iespējamo būtisko ietekmi uz vidi;
  • informējot un apspriežoties ar sabiedrību un iestādēm, kas atbildīgas par vidi;
  • veicot pārrobežu apspriedes ar ES valstīm, kuras var tikt ietekmētas;
  • nosakot pasākumus būtiskas ietekmes uz vidi novēršanai un monitoringam.
 • Šo direktīvu piemēro tālāk uzskaitītajiem publiskajiem plāniem un programmām (un to grozījumiem), kurus sagatavojusi un/vai pieņēmusi kompetentā iestāde un kuriem piemēro normatīvos un administratīvos aktus:
  • plāni un programmas, kuri sagatavoti konkrētām nozarēm (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā, enerģētikā, rūpniecībā, transportā, atkritumu apsaimniekošanā, ūdens resursu apsaimniekošanā, telekomunikāciju un tūrisma nozarē, pilsētas un lauku plānošanā vai zemes lietošanā) un kuros noteikti pamatprincipi turpmākās attīstības saskaņošanai projektiem, kuriem piemērojama Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva;
  • plāni un programmas, attiecībā uz kuriem nepieciešams novērtējums saskaņā ar “Dzīvotņu” direktīvas 6. un 7. pantu;
  • plāni un programmas, kuros noteikti pamatprincipi turpmākās attīstības saskaņošanai projektiem, kuri nav minēti SVN direktīvā (neaprobežojoties ar iepriekš uzskaitītajām nozarēm) un kurus ES valstis ir identificējušas kā tādus, kam var būtiska ietekme uz vidi. ES valstis to var noteikt, izvērtējot katru atsevišķi vai pēc plānu vai programmu veida, vai arī izmantojot abas minētās metodes.
 • Direktīvu piemēro nelielām plānu un programmu izmaiņām un plāniem un programmām, kuros paredzēts izmantot nelielas teritorijas vietējā līmenī, ja vien tiem var būt būtiska ietekme uz vidi (“atlase”).
 • Šī direktīva neattiecas uz plāniem un programmām, kas saistīti tikai ar valsts aizsardzību vai civilo aizsardzību, kā arī finansēšanas vai budžeta plāniem un programmām.
 • Vides pārskatā jābūt iekļautai šādai informācijai:
  • plāna vai programmas satura izklāsts, galvenie mērķi un saistība ar citiem attiecīgiem plāniem un programmām;
  • pašreizējais vides stāvoklis un tā iespējamā attīstība, plānu vai programmu neīstenojot;
  • vides raksturojums teritorijās, kurās plānam vai programmai var būt ievērojama ietekme uz vidi;
  • visas esošās ekoloģiskās problēmas, kas saistītas ar attiecīgo plānu vai programmu, jo īpaši tās, kas saistītas ar teritorijām Natura 2000 tīklā;
  • vides aizsardzības mērķi, kas noteikti valsts, ES vai starptautiskā līmenī un kas saistīti ar attiecīgo plānu vai programmu;
  • plāna vai programmas īstenošanas iespējamā būtiskā ietekme uz vidi;
  • pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu, samazinātu un kompensētu jebkādu būtiski nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;
  • īss iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums;
  • novērtējuma veikšanas apraksts;
  • paredzētie monitoringa pasākumi;
  • iepriekšminētās informācijas netehnisks kopsavilkums.
 • Plānu vai programmu projektus un vides pārskatus dara pieejamus iestādēm, kas atbildīgas par vidi, un sabiedrībai. Šīm iestādēm un sabiedrībai jādod iespēja paust savu viedokli par plāna vai programmas projektu tā agrīnā posmā, dodot pietiekamu laiku pirms to pieņemšanas vai iesniegšanas likumdošanas procedūrai.
 • Par plāna vai programmas sagatavošanu atbildīgās ES valsts pienākums ir nosūtīt plāna vai programmas projekta kopiju un vides pārskata kopiju citām ES valstīm:
  • ja tā uzskata, ka attiecīgajam plānam vai programmai var būt ietekme uz vidi šo citu ES valstu teritorijās;
  • pēc šo citu ES valstu pieprasījuma.
 • Citas ES valstis var sākt apspriedes par plāna vai programmas pārrobežu ietekmi ar atbildīgo ES valsti, kā arī veikt citus pasākumus, kas paredzēti šādas ietekmes mazināšanai vai novēršanai.
 • Sagatavojot plānu vai programmu un pirms to pieņemšanas, kompetentajai iestādei jāņem vērā vides pārskats, attiecīgo iestāžu un sabiedrības paustie viedokļi, kā arī pārrobežu apspriežu rezultāti.
 • Pēc plāna vai programmas pieņemšanas atbildīgā ES valsts informē visas attiecīgās puses, ar kurām notikusi apspriešanās, sniedzot tām šādu informāciju:
  • pieņemtais plāna vai programmas variants;
  • paziņojums, kurā īsi izklāstīts, kā plānā vai programmā integrēti ekoloģiskie apsvērumi, un pārskats par ietekmi uz vidi;
  • viedokļi un apspriežu rezultāti;
  • pieņemtā plāna vai programmas varianta izraudzīšanās iemesli;
  • pieņemtie monitoringa pasākumi.
 • ES valstis drīkst paredzēt saskaņotu vai kopīgu procedūru izmantošanu, lai izvairītos no novērtējuma dublēšanās attiecībā uz plāniem un programmām, ja saistības veikt ietekmes uz vidi novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, gan citiem ES tiesību aktiem.
 • Tomēr saskaņā ar SVN direktīvu veiktais novērtējums neatceļ pienākumu veikt novērtējumu kas prasīts IVN direktīvā, vai nodrošināt jebkādas citas ES tiesiskās prasības.
 • Ar 2006. gada 21. jūliju un pēc tam reizi 7 gados Eiropas Komisija iesniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2001. gada 21. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2004. gada 21. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.)

Direktīvas 92/43/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Par Vides stratēģiskā novērtējuma direktīvas (Direktīva 2001/42/EK) piemērošanu un iedarbīgumu (COM(2009) 469 galīgā redakcija, 14.9.2009.)

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 12. panta 3. punktu (COM(2017) 234 final, 15.5.2017.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.09.2017

Top