Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Benzīna tvaiku uztveršana glabāšanas laikā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Benzīna tvaiku uztveršana glabāšanas laikā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 94/63/EK par kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir samazināt gaistošu organisko savienojumu emisiju, ko izraisa benzīna iztvaikošana degvielas glabāšanas un nosūtīšanas laikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Direktīvu piemēro darbībām, iekārtām, transportlīdzekļiem un kuģiem, kurus izmanto benzīna glabāšanai, iepildīšanai un pārvadāšanai no viena termināļa uz otru vai no termināļa uz degvielas uzpildes staciju.
 • Ar direktīvu nosaka saskaņotas tehniskās specifikācijas, ko piemēro, projektējot un izmantojot:
  • glabāšanas iekārtas termināļos;
  • iekārtas pārvietojamo cisternu uzpildīšanai un iztukšošanai termināļos;
  • pārvietojamās cisternas;
  • iekārtas iepildīšanai degvielas uzpildes staciju glabāšanas iekārtās.
 • Šo specifikāciju piemērošanai ir noteikti pārejas periodi.
 • ES valstis var saglabāt vai lūgt ieviest stingrākus pasākumus visā to teritorijā vai ģeogrāfiskajās teritorijās, kur konstatēts, ka šādi pasākumi ir nepieciešami, lai aizsargātu cilvēku veselību vai vidi.
 • Direktīvā ir paredzēta procedūra pielikumu pielāgošanai tehnikas attīstībai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1995. gada 20. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1995. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām (OV L 365, 31.12.1994., 24.–33. lpp.)

Direktīvas 94/63/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/126/EK (2009. gada 21. oktobris) par benzīna tvaiku uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos (OV L 285, 31.10.2009., 36.–39. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.02.2017

Top