Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cīņa pret lauksaimnieciskas izcelsmes nitrātu radīto ūdens piesārņojumu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cīņa pret lauksaimnieciskas izcelsmes nitrātu radīto ūdens piesārņojumu

Tīrs ūdens ir būtiski nozīmīgs cilvēku veselībai un dabas ekosistēmām, tādēļ ūdens kvalitātes nodrošināšana ir viena no vissvarīgākajām Eiropas Savienības (ES) vides politikas iezīmēm. 1991. gada Nitrātu direktīva ir viens no senākajiem ES pret piesārņojumu vērstajiem tiesību aktiem.

AKTS

Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir samazināt ūdens piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, un novērst turpmāku šādu piesārņojumu. Tā ir cieši saistīta ar citiem ES politikas virzieniem, kas attiecas uz gaisa un ūdens kvalitāti, klimata pārmaiņas un lauksaimniecību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstis:

  • par īpaši jutīgām zonām nosaka visas tās zonas, kurās izmanto ūdeņus un kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt augsti nitrātu līmeņi un eitrofikācija. Šo sarakstu pārskata un vajadzības gadījumā groza vismaz reizi četros gados, lai ņemtu vērā notikušās pārmaiņas;
  • izveido obligātas rīcības programmas attiecībā uz šīm zonām, ņemot vērā pieejamos zinātniskos un tehniskos datus un vispārējos vides apstākļus;
  • uzrauga šo rīcības programmu efektivitāti;
  • vismaz reizi mēnesī un plūdu laikā biežāk pārbauda nitrātu saturu izraudzītajās mērījumu vietās gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos;
  • īsteno visaptverošu uzraudzības programmu un ik pēc četriem gadiem iesniedz vispusīgu ziņojumu par direktīvas īstenošanu. Ziņojumā ietver informāciju par pret nitrātiem īpaši jūtīgām zonām, ūdens monitoringa rezultātus un labas lauksaimniecības prakses kodeksu un rīcības programmu attiecīgo aspektu apkopojumu;
  • sagatavo labas lauksaimniecības prakses kodeksu, ko lauksaimnieki piemēro brīvprātīgi. Tajā aprakstīta dažāda veida laba prakse, piemēram, situācijas, kad mēslojuma izmantošana ir nepiemērota;
  • vajadzības gadījumā lauksaimniekiem nodrošina apmācību un sniedz informāciju.

Eiropas Komisija ik pēc četriem gadiem sniedz ziņojumu, kura pamatā ir no valstīm saņemtā informācija.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 1991. gada 19. decembra.

KONTEKSTS

Slāpeklis ir svarīga uzturviela, kas palīdz augiem un labībai augt. Taču lielā koncentrācijā tas ir kaitīgs cilvēkiem un dabai, un nitrātu izmantošana lauksaimniecības vajadzībām organiskajos un ķīmiskajos mēslojumos var būt galvenais ūdens piesārņojuma avots. Lauksaimniecības nozare ir atbildīga par vairāk nekā 50 % no kopējā virszemes ūdeņos iepludinātā slāpekļa daudzuma.

Plašāka informācija:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva91/676/EEK

19.12.1991.

19.12.1993.

OV L 375, 31.12.1991., 1.-8. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1882/2003

20.11.2003.

-

OV L 284, 31.10.2003., 1.-53. lpp.

Regula (EK) Nr. 1137/2008

11.12.2008.

-

OV L 311, 21.11.2008., 1.-54. lpp.

Direktīvas 91/676/EEK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kā īstenota Padomes Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem ziņojumiem (COM(2013) 683 final, 4.10.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.09.2015

Top