Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kodolmateriālu un kodoliekārtu fiziskā aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kodolmateriālu un kodoliekārtu fiziskā aizsardzība

Konvencijas par kodolmateriālu un kodoliekārtu fizisko aizsardzību mērķis ir aizsargāt kodolmateriālus un iekārtas un noteikt sodus par pārkāpumiem šajā jomā. Tās mērķis ir arī sekmēt sadarbību starp valstīm, kas ir konvencijas dalībnieces.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

  • Ar to apstiprina Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos Konvencijai par kodolmateriālu un kodoliekārtu fizisko aizsardzību.
  • Konvencijas mērķi ir šādi:
    • aizsargāt kodolmateriālus un iekārtas;
    • paredzēt noteikumus attiecībā uz sodiem par pārkāpumiem šajā jomā;
    • veicināt sadarbību starp līgumslēdzējām valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Jaunās Konvencijas par kodolmateriālu un kodoliekārtu fizisko aizsardzību mērķis ir nodrošināt miermīlīgiem nolūkiem paredzēto kodolmateriālu efektīvu fizisko aizsardzību to izmantošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī novērst un apkarot noziegumus, kas saistīti ar šādiem materiāliem un iekārtām. Tās pamatā ir Konvencija par kodolmateriālu fizisko aizsardzību (CPPNM), kurai pievienojušās visas ES valstis.

Katrai valstij, kas ir konvencijas dalībniece, ir jāievieš un jāīsteno pasākumi nolūkā nodrošināt šādu efektīvu aizsardzību, lai novērstu jo īpaši to kodolmateriālu zādzības vai pazušanu, par kuriem tā ir uzņēmusies atbildību, kā arī tās teritorijā esošo kodoliekārtu sabotāžu. Euratom līguma formulējums ir plašāks, proti, tajā ir noteikts, ka ES valstīm ir jānovērš kodolmateriālu nelikumīga piesavināšanās nolūkā tos izmantot citiem mērķiem, nevis tiem, kam tie paredzēti.

Īstenojot konvenciju, valstīm, kas ir tās dalībnieces, ir jāievēro zināms skaits pamatprincipu, jo īpaši valsts un licences īpašnieku atbildības princips un drošības, apdrošināšanas un konfidencialitātes kultūras princips.

Līgumslēdzējām valstīm ir jānodrošina, ka kodolmateriāli, ko tās importē, eksportē vai atļauj ievest savā teritorijā tranzītā, tiek aizsargāti atbilstoši piemērojamam drošības līmenim.

Šīm valstīm ir jāizraugās kompetentā iestāde, kas atbildīga par konvencijas piemērošanu, kā arī kontaktpunkts, un tiešā veidā vai ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras starpniecību jāinformē par to citas līgumslēdzējas valstis. Turklāt tām ir jāsadarbojas zādzības, sabotāžas vai zādzības vai sabotāžas riska gadījumā. Šī sadarbība jo īpaši ietver informācijas apmaiņu, vienlaikus ievērojot šīs informācijas konfidencialitāti attiecībā uz trešām personām.

Līgumslēdzējām valstīm ir jāpiemēro atbilstoši sodi par noteiktiem pārkāpumiem saskaņā ar to smaguma pakāpi. Īpaši sodāma ir rīcība, kas nav atļauta un kas izraisa vai var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus, kodolmateriālu zādzību, kodoliekārtas sabotāžu, iespēju, ka kodolmateriālus varētu izmantot nolūkā izraisīt kādas trešās personas nāvi vai smagus miesas bojājumus vai arī nodarīt būtisku kaitējumu īpašumam. Sodāmi ir arī mēģinājumi izdarīt kādu no šiem nodarījumiem, līdzdalība šādos nodarījumos un to organizēšana.

Katrai līgumslēdzējai valstij ir jurisdikcija attiecībā uz pārkāpumiem, kas izdarīti tās teritorijā vai uz tajā reģistrēta kuģa vai gaisa kuģa, ja persona, kas varētu būt izdarījusi pārkāpumu, ir minētās valsts valstspiederīgais. Šie pārkāpumi var kalpot par pamatu personu izdošanai līgumslēdzēju valstu starpā. Valstīm šādu pārkāpumu gadījumos vienai otrai ir jāsniedz arī visplašākā tiesiskā palīdzība. Politiski nodarījuma izdarīšanas motīvi nevar būt iemesls izdošanas vai savstarpējas tiesiskās palīdzības atteikšanai.

Konvencija par kodolmateriālu fizisko aizsardzību (CPPNM) tika pieņemta 1979. gadā un stājās spēkā 1987. gadā. 2005. gadā tā tika grozīta konferencē, ko sasauca nolūkā stiprināt konvencijas nosacījumus. Konference grozītās konvencijas pārskatīšanai ir jāorganizē piecus gadus pēc 2005. gadā pieņemtā grozījuma stāšanās spēkā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājās spēkā 2007. gada 10. jūlijā.

KONTEKSTS

Konvencija par kodolmateriālu un kodoliekārtu fizisko aizsardzību (CPPNM) un tās grozījums

AKTS

Padomes Lēmums 2007/513/Euratom (2007. gada 10. jūlijs), ar ko apstiprina Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos grozītajai Konvencijai par kodolmateriālu un kodoliekārtu fizisko aizsardzību. Eiropas Atomenerģijas kopienas deklarācija saskaņā ar CPPNM 18. panta 4. punktu un 17. panta 3. punktu (OV L 190, 21.7.2007., 12.–14. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.12.2015

Top