Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radiācija — slēgtu starojuma avotu radītās iedarbības novēršana (līdz 2018. gadam)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radiācija — slēgtu starojuma avotu radītās iedarbības novēršana (līdz 2018. gadam)

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2003/122/Euratom — drošības standarti aizsardzībai pret radiāciju

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to ievieš stingrākus noteikumus attiecībā uz slēgtiem radioaktīvā starojuma avotiem. Ar to arī saskaņo vienotu ES mēroga pieeju.

Slēgti radioaktīvā starojuma avoti ir neliels radioaktīva materiāla daudzums, kas:

atrodas pastāvīgi aizkausētā kapsulā vai

ir piesaistīts materiālam, kas nav radioaktīvs,

lai novērstu noplūdi/piesārņojumu.

Tiem ir daudz pielietojuma veidu (piemēram, medicīnā, pētniecībā un rūpniecībā).

Direktīva attiecas uz slēgtiem augstas radioaktivitātes starojuma avotiem (HASS).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pamestus, nozaudētus vai nepareizā vietā novietotus starojuma avotus (vai avotus, kuri pārvietoti bez atļaujas) sauc par bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotiem.

Bezīpašnieka jonizējošā starojuma avoti var radīt veselības apdraudējumu. Direktīvas mērķis ir samazināt šādu apdraudējumu.

Ar to ES valstīm uzliek pienākumu:

skaidri noteikt, kas atbild par bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu reģenerēšanu;

izveidot sistēmas bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu atklāšanai (piemēram, metāllūžņu pieņemšanas vietās);

organizēt bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu reģenerēšanas kampaņas;

apmācīt darbiniekus, kā drošiapieties ar starojuma avotiem.

Noteikumi, kas jāievēro starojuma avotu īpašniekiem

Īpašniekiem ir jāveic datu uzskaite par visiem saviem starojuma avotiem. Datu uzskaitē ietver:

informāciju par atrašanās vietu;

informāciju par (atrašanās vietas un/vai atbildības) nodošanu;

informāciju par identifikācijas marķējumu.

Īpašniekiem ir arī:

regulāri jāpārbauda starojuma avota stāvoklis;

jānodrošina starptautiskajiem standartiem atbilstošu pārbaužu veikšana (piemēram, hermētiskuma testi);

jānovērš starojuma avota pazušana, nozagšana un nesankcionēta izmantošana (un jāziņo iestādēm, ja kas tāds notiek);

jānodrošina darbiniekiem apmācība pretradiācijas aizsardzības jomā;

jāinformē iestādes, ja cilvēki ir pakļauti radiācijas iedarbībai.

ES valstīm ir:

jāizraugās kompetentā iestāde, lai īstenotu šo direktīvu;

jāizveido sistēma iepriekšēju atļauju izsniegšanai attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto augstas radioaktivitātes starojuma avotus;

jānodrošina, ka starojuma avotu īpašnieki ir izstrādājuši drošības noteikumus un spēj samaksāt par atkārtotu izmantošanu vai apglabāšanu;

jāizveido sistēma nodošanas gadījumu izsekošanai;

jānodrošina finansējuma pieejamība bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu reģenerēšanai;

jāsadarbojas ar citām ES valstīm starojuma avotu nozaudēšanas, pārvietošanas vai nozagšanas gadījumā vai bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu atrašanas gadījumā.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2003. gada 31. decembra.

To atcēla ar Direktīvu 2013/59/Euratom, kurā tika iekļauti tās galvenie nosacījumi. Direktīva 2013/59/Euratom stāsies spēkā 2014. gada 6. februārī.

AKTS

Padomes Direktīva 2003/122/Euratom (2003. gada 22. decembris) par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2003/122/Euratom

31.12.2003.

31.12.2005.

OV L 346, 31.12.2003., 57.–64. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 2013/59/Euratom (2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom (OV L 13, 17.1.2014., 1.–73. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Pieredze, kas gūta, īstenojot Direktīvu 2003/122/Euratom par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli (COM(2015) 158 final, 16.4.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.10.2015

Top