Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valstij piederošu uzņēmumu uzskaites pārredzamība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valstij piederošu uzņēmumu uzskaites pārredzamība

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas Direktīva 2006/111/EK — valstij piederošu uzņēmumu uzskaites pārredzamība

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības (ES) valstu un valstij piederošu uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, lai nodrošinātu, ka pastāv godīga konkurence ar privātiem uzņēmumiem un tie netiek diskriminēti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Jo īpaši, ES valstīm ir jānodrošina tādu valsts līdzekļu pārredzamība, ko tās piešķir valstij piederošiem uzņēmumiem, jāsniedz informācija par šo līdzekļu izmantojumu, kā arī jānodrošina, ka šādu uzņēmumu izmaksām un ieņēmumiem ir atsevišķa grāmatvedība.
  • Šo direktīvu piemēro tādiem finanšu attiecību veidiem kā kapitāla nodrošinājums, finansiālie piešķīrumi vai aizdevumi ar privileģētiem nosacījumiem un saimnieciskās darbības zaudējumu kompensēšana*.
  • ES valstīm jānodrošina, ka attiecīgajos uzņēmumos tiek nodalīta iekšējā grāmatvedība par dažādām darbībām un ka tiek pareizi piešķirtas un sadalītas visas izmaksas un ieņēmumi, pamatojoties uz pareiziem izmaksu uzskaites principiem.
  • Uz dažām finansiālajām attiecībām šī direktīva neattiecas, piemēram, attiecībām starp ES valstīm un centrālajām bankām vai valstij piederošiem uzņēmumiem saistībā ar pakalpojumiem, kuru sniegšana nevarētu ievērojami ietekmēt tirdzniecību ES valstu starpā.
  • ES valstīm jānodrošina, ka attiecīgā finanšu informācija tiek sniegta Eiropas Komisijai 5 gadus pēc valsts līdzekļu piešķiršanas uzņēmumam. Tomēr Komisija nedrīkst izpaust sniegto informāciju, ja uz to attiecas pienākums neizpaust dienesta noslēpumu.
  • Apstrādes rūpniecības nozarē šī informācija jāsniedz Komisijai reizi gadā un tajā jāiekļauj gada ziņojums un gada pārskati.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Komisijas Direktīva 2006/111/EK ir sākotnējā akta (Direktīvas 80/723/EEK) un tās turpmāko grozījumu kodificētā versija. Tā ir piemērojama kopš 2006. gada 20. decembra. ES valstu tiesību aktos sākotnējā Direktīva 80/723/EEK bija jāiekļauj līdz 1981. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Zaudējumu kompensēšana: grāmatvedības termins, ar ko apzīmē situāciju, kad, uzskaitot zaudējumus, tos grāmato pret peļņu nesošu pozīciju, lai novērstu zaudējumu ietekmi.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Direktīva 2006/111/EK (2006. gada 16. novembris) par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību (kodificēta versija) (OV L 318, 17.11.2006., 17.–25. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.11.2016

Top