Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starptautiskie grāmatvedības standarti (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Starptautiskie grāmatvedības standarti (IAS)

Pieprasot visiem ES biržās kotētiem uzņēmumiem veikt grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS) / Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS)*, tiek uzlabota uzņēmumu grāmatvedības uzskaites pārskatāmība un salīdzināmība. Tas savukārt palielina tirgus efektivitāti, samazina uzņēmumu kapitāla piesaistīšanas izmaksas, tādējādi uzlabojot ES konkurētspēju un veicinot ekonomikas izaugsmi.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.

KOPSAVILKUMS

Pieprasot visiem ES biržās kotētiem uzņēmumiem veikt grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS) / Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS)*, tiek uzlabota uzņēmumu grāmatvedības uzskaites pārskatāmība un salīdzināmība. Tas savukārt palielina tirgus efektivitāti, samazina uzņēmumu kapitāla piesaistīšanas izmaksas, tādējādi uzlabojot ES konkurētspēju un veicinot ekonomikas izaugsmi.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Saskaņā ar šo regulu visiem ES biržās kotētiem uzņēmumiem, tostarp bankām un apdrošināšanas uzņēmumiem, sākot ar 2005. gadu, ir jāsagatavo konsolidētie pārskati atbilstoši IAS.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Attiecībā uz gada pārskatiem ES valstis var izvēlēties ļaut vai pieprasīt publiskajām akciju sabiedrībām sagatavot tos atbilstoši IAS saskaņā ar Regulā minēto procedūru. Tās var arī nolemt attiecināt šo atļauju vai prasību uz citiem uzņēmumiem attiecībā uz konsolidēto pārskatu un gada pārskatu sagatavošanu.

Lai nodrošinātu atbilstošu politisko uzraudzību, ar šo regulu izveido jaunu ES mehānismu, lai novērtētu Londonā bāzētās Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (IASB) pieņemtos IAS, tādējādi sniedzot tiem juridisku apstiprinājumu izmantošanai ES.

Regula paredz izveidot līdz divām iestādēm, lai nodrošinātu šo procesu:

Grāmatvedību regulējošā komiteja (GRK), ko vada Komisija un kuras sastāvā ir ES valstu pārstāvji, lemj par to, vai apstiprināt IAS, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem.

Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupa (EFPPG) sniedz atbalstu un zināšanas Komisijai starptautisko grāmatvedības standartu novērtēšanā. Tās sastāvā ir grāmatvedības eksperti no privātā sektora no vairākām ES valstīm.

Pieņemšanas mehānisms ietver divu līmeņu procesu:

regulatīvu procesu, kurā GRK, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem, izlemj, vai pieņemt IFRS;

tehnisku procesu, kurā EFPPG vajadzības gadījumā sniedz atbalstu un zināšanas, lai novērtētu IFRS un ieteiktu Komisijai, vai pieņemt apspriestos IFRS.

Regula (EK) Nr. 1126/2008 nosaka starptautiskos grāmatvedības standartus un to interpretāciju. Šī Regula ir vairākkārt grozīta, lai ietvertu visus standartus, ko IASB izstrādājusi kopš 2008. gada, tai skaitā atsevišķus 2012. gadā veiktus grozījumus par konsolidētajiem finanšu pārskatiem, partnerībām un informāciju, kas jānodrošina par ieguldījumiem citos uzņēmumos.

Tabula, kurā uzskatīti visi Regulas 1126/2008 grozījumi, ir publicēta Komisijas tīmekļa vietnē un regulāri tiek atjaunināta.

2015. gada jūnijā Eiropas Komisija pieņēma ziņojumu, kurā novērtēta regulas darbība. Tajā secināts, ka IFRS darbība bijusi veiksmīga, uzlabojot ES kapitāla tirgu darbību, palielinot finanšu pārskatu pārredzamību un salīdzināmību. Tomēr tika identificētas dažas jomas, kur nepieciešami uzlabojumi, piemēram, labāka sadarbība starp pieņemšanas procesā iesaistītajām pusēm.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2002. gada 14. septembra.

GALVENIE TERMINI

Starptautiskie grāmatvedības standarti: starptautiskie grāmatvedības standarti (IAS), starptautiskie finanšu pārskatu standarti (IFRS) un ar tiem saistītās interpretācijas (SIC-IFRIC interpretācijas), vēlākie šo standartu grozījumi un ar tiem saistītās interpretācijas, nākotnes standarti un ar tiem saistītās interpretācijas, ko izdod vai pieņem Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB).

SIC-IFRIC: Pastāvīgā interpretācijas komiteja (SIC) vēlāk tika aizstāta ar Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteju (IFRIC).

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta IAS/IFRS standartiem un interpretācijām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1606/2002

14.9.2002.

-

OV L 243, 11.9.2002., 1.-4. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 297/2008

10.4.2008.

-

OV L 97, 9.4.2008., 62.-63. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1606/2002 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2008 (2008. gada 3. novembris), ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 ( Oficiālais Vēstnesis L 320, 29.11.2008., 1.-481. lpp.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējums par Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (COM(2015) 301 final (2015. gada 18. jūnijs)).

Pēdējā atjaunināšana: 10.06.2015

Top