Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kopējā nodokļu sistēma: apvienošana, sadalīšana, aktīvu pārvešana, akciju maiņa un SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kopējā nodokļu sistēma: apvienošana, sadalīšana, aktīvu pārvešana, akciju maiņa un SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšana

Ar šo direktīvu ievieš kopēju nodokļu sistēmu attiecībā uz pārrobežu restrukturēšanas operācijām.

AKTS

Padomes Direktīva 2009/133/EK (2009. gada 19. oktobris) par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu.

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva attiecas uz:

Noteikumi, ko piemēro apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, aktīvu pārvešanai un akciju maiņai

Uzņēmējsabiedrību apvienošana, sadalīšana vai daļēja sadalīšana nav iemesls uzlikt nodokļus kapitāla pieaugumam - ko aprēķina kā starpību starp pārvesto aktīvu un pasīvu faktisko vērtību un to vērtību, no kuras aprēķina nodokļus -, attiecīgās operācijas laikā, bet gan tikai tad, kad šāds pieaugums faktiski noticis.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka saņēmējas uzņēmējsabiedrības pastāvīgās iestādes, kas atrodas pārvedamās uzņēmējsabiedrības dalībvalstī, var pārņemt uzkrājumus vai rezerves, kam piešķirts daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no nodokļiem.

Saņēmējas vai iegādātājas uzņēmējsabiedrības kapitālu pārstāvošu vērtspapīru piešķiršana pārvedamās vai iegādātās uzņēmējsabiedrības akcionāram pati par sevi nevar būt iemesls uzlikt nodokļus šā akcionāra ienākumiem, peļņai vai kapitāla pieaugumam.

Noteikumi, ko piemēro SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai

Ja SE vai SCE pārceļ savu juridisko adresi no vienas ES valsts uz citu vai kļūst par citas ES valsts rezidentu, šī pārcelšana nav iemesls uzlikt nodokļus akcionāru ienākumiem, peļņai vai kapitāla pieaugumam. Tomēr ES valstis var uzlikt nodokļus peļņai, ko rada tādu vērtspapīru, kas pārstāv tās SE vai SCE kapitālu, kura pārceļ savu juridisko adresi, turpmāka pārvešana.

Tādā pašā gadījumā ES valstīm jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu to, ka - ja uzkrājumiem vai rezervēm, kurus atbilstīgi izveidojušas SE vai SCE pirms juridiskās adreses pārcelšanas, ir piešķirti daļēji vai pilnīgi atbrīvojumi no nodokļiem un ja šie uzkrājumi vai rezerves nav pārņemtas no pastāvīgām iestādēm ārvalstīs, - SE vai SCE pastāvīgās iestādes, kas atrodas tās ES valsts teritorijā, no kuras juridiskā adrese ir pārcelta, var pārņemt šādus uzkrājumus vai rezerves ar tādu pašu atbrīvojumu no nodokļiem.

Ar šo direktīvu atceļ Direktīvu 90/434/EK.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/133/EK

15.12.2009.

-

OV L 310, 25.11.2009.

Direktīva 2013/13/ES

01.7.2013.

-

OV L 141, 28.5.2013.

SAISTĪTIE AKTI

2012/772/ES : Komisijas Ieteikums (2012. gada 6. decembris) par agresīvu nodokļu plānošanu [Oficiālais VēstnesisL 338, 12.12.2012.].

Agresīvas nodokļu plānošanas būtība ir gūt labumu no nodokļu sistēmas tehniskajām īpatnībām vai divu vai vairāku nodokļu sistēmu nesaskaņotības, samazinot nodokļu saistības. Šā ieteikuma mērķis ir rosināt ES valstis nodrošināt, lai konvencijas, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubultu uzlikšanu, neradītu apstākļus, kad nodokļi vispār netiek uzlikti, un pieņemt vienotu vispārēju noteikumu par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, lai apkarotu ļaunprātīgu praksi, piemēram, mākslīgu struktūru veidošanu.

Pēdējā atjaunināšana: 21.04.2014

Top