Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saskaņoti valstu tiesību akti par dizainparaugu aizsardzību

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saskaņoti valstu tiesību akti par dizainparaugu aizsardzību

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/71/EK, ar ko nodrošina rūpniecisko dizainparaugu aizsardzību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir saskaņot valstu tiesību aktus attiecībā uz dizainparaugu aizsardzību, lai nodrošinātu tiesību īpašniekam vienādu aizsardzības līmeni visās Eiropas Savienības (ES) valstīs.

Valstu tiesību akti pastāv paralēli ES mēroga sistēmai, saskaņā ar kuru tiek iegūtas Kopienas dizainparaugu tiesības, uz kurām attiecas vienota aizsardzība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva attiecas uz dizainparaugu* tiesībām, kas reģistrētas:

Aizsardzības nosacījumi

Dizainparaugs var saņemt aizsardzību, ja tas ir jauns un tam ir individuāla būtība. ES valstis aizsargā dizainparaugus ar reģistrāciju un piešķir to izstrādātājiem ekskluzīvas tiesības.

Aizsardzības ilgums

Dizainparauga tiesības aizsargā vienu vai vairākus piecu gadu laikposmus, taču ne ilgāk kā 25 gadus. Aizsardzība piešķir īpašniekam ekskluzīvas tiesības izmantot dizainparaugu un neļauj trešajām personām to izmantot.

Tiesības, ko piešķir reģistrācija

Dizainparauga reģistrācija piešķir tā īpašniekam ekskluzīvas tiesības to izmantot un neļauj nepilnvarotām trešajām personām to izmantot.

Tiesību ierobežojumi

Tiesības, kas piešķirtas ar dizainparauga tiesībām, neattiecas uz:

 • darbībām, ko veic privāti un nekomerciālos nolūkos;
 • darbībām, ko veic eksperimentālos nolūkos;
 • reproducēšanas darbībām ilustratīvos vai izglītojošos nolūkos;
 • citā valstī reģistrētu kuģu un gaisa kuģu aprīkojumu, ja tie uz laiku iebrauc attiecīgās ES valsts teritorijā;
 • rezerves daļām un piederumiem, kas šādu kuģu un gaisa kuģu remontam importētas ES valstī;
 • šādu kuģu un gaisa kuģu remonta veikšanu.

Aizsardzība neattiecas arī uz:

 • ražojuma sastāvdaļām, kas parasti nav redzamas, lietojot šo ražojumu;
 • ražojuma izskata iezīmēm, ko nosaka tikai tā tehniskā funkcija;
 • ražojuma izskata iezīmēm, kas ir jāreproducē, lai ražojumu mehāniski pievienotu, ievietotu vai novietotu ap citu ražojumu vai saskarē ar to;
 • kuģu un gaisa kuģu aprīkojumu, ja tie uz laiku iebrauc citas ES valsts teritorijā;
 • rezerves daļām un piederumiem, kas iepriekšminēto kuģu un gaisa kuģu remontam importētas šajā ES valstī;
 • dizainparaugiem, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai morālei.

Spēkā neesamība

Noteiktos gadījumos dizainparauga tiesības var pasludināt par spēkā neesošām pat pēc tam, kad tās beigušās, vai pēc atteikšanās no tām (t. i. tiesību īpašnieks ir atteicies no šīm tiesībām).

Attiecības ar citiem aizsardzības veidiem

Ja ES valstī dizainparaugus aizsargā tiesību akti, kas attiecas uz nereģistrētiem dizainparaugiem, autortiesībām, preču zīmēm, patentiem un funkcionāliem modeļiem, vai kādi citi tiesību akti, tos joprojām piemēro paralēli īpašajiem tiesību aktiem, kas paredz dizainparaugu aizsardzību.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1998. gada 17. novembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2001. gada 28. oktobrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Dizainparaugs: Visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/71/EK (1998. gada 13. oktobris) par dizainparaugu tiesisko aizsardzību (OV L 289, 28.10.1998., 28.–35. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV L 3, 5.1.2002., 1.–24. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 6/2002 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.07.2016

Top