Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kopienas dizainparaugi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kopienas dizainparaugi

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugu aizsardzību

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido ES mēroga sistēmu vienoti aizsargāta Kopienas dizainparauga iegūšanai. Tajā ir izklāstīta procedūra dizainparaugu reģistrēšanai Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (ITSB).

ES sistēma pastāv paralēli valstu aizsardzības sistēmām. Visi jautājumi, kas neietilpst šīs regulas darbības jomā, ir reglamentēti ES valstu tiesību aktos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Dizainparaugs var saņemt aizsardzību, ja tas ir jauns un tam ir individuāla būtība (tam ir jāatšķiras no jau esošajiem ražojumiem).
 • Tādu kompleksu ražojumu sastāvdaļas, no kuru izskata ir atkarīgs attiecīgais dizainparaugs (piemēram, redzamas automašīnu rezerves daļas), šajā sistēmā netiek aizsargātas.
 • Taču citu ražojumu sastāvdaļas, kas ir redzamas, lietojot ražojumu, kurā tās ir integrētas, var saņemt aizsardzību.

Tiesības uz Kopienas dizainparaugu

Tiesības uz Kopienas dizainparaugu piešķir dizainparauga autoram vai tā tiesību pārņēmējam. Regulā ir paredzēti divi dizainparaugu aizsardzības veidi, kas tiešā veidā tiek piemēroti visās ES valstīs.

 • 1.

  Nereģistrēts Kopienas dizainparaugs:

  • nekādu formalitāšu;
  • īstermiņa aizsardzība ne ilgāk kātrīsgadus pēc datuma, kad tas ir pirmo reizi darīts pieejams ES sabiedrībai, t. i., kad ražojums ir laists tirgū, iepriekš īstenojot mārketinga vai informatīvus pasākumus.
 • 2.

  Reģistrēts Kopienas dizainparaugs:

  • reģistrēts ITSB;
  • aizsardzība vismaz piecus gadus un ne ilgāk kā 25 gadus.

Reģistrēti dizainparaugi ir aizsargāti gan pret kopēšanu, gan pret līdzīgu dizainparaugu neatkarīgu izstrādi, savukārt nereģistrēti dizainparaugi ir aizsargāti tikai pret kopēšanu.

Tiesību ierobežojumi

Šīs tiesības neīsteno attiecībā uz vairākām darbībām, tostarp:

 • darbībām, ko veic privāti un nekomerciālos nolūkos;
 • darbībām, ko veic eksperimentālos nolūkos;
 • reproducēšanas darbībām, piemēram, mācīšanas nolūkos.

Regula neattiecas uz ārpussavienības valstī reģistrētu kuģu un lidaparātu aprīkojumu, ja tie uz laiku iebrauc ES teritorijā.

Kopienas dizainparauga reģistrēšana

 • Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikumu var iesniegt ITSB vai arī valsts rūpnieciskā īpašuma birojā.
 • Visus pieteikumus nosūta ITSB, kas veic oficiālu pārbaudi un attiecīgā gadījumā piešķir pieteikuma iesniedzējam Kopienas dizainparaugu, reģistrējot to Kopienas Dizainparaugu reģistrā.
 • Birojs reģistrēto dizainparaugu publicē biļetenā, kas brīvi pieejams sabiedrībai.
 • Pieteikuma iesniedzējs var lūgt atlikt publicēšanu 30 mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas datuma, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju.

Licences

Kopienas dizainparaugu var licencēt visā ES vai kādā tās daļā. Licence var būt ekskluzīva vai neekskluzīva. Ir svarīgi saņemt tiesību īpašnieka piekrišanu.

Spēkā neesamība

Reģistrētu Kopienas dizainparaugu var pasludināt par spēkā neesošu, ja:

 • dizainparaugs neatbilst prasībām, kas attiecas uz Kopienas dizainparaugu;
 • īpašniekam nav tiesību uz Kopienas dizainparaugu;
 • dizainparaugā ir nepareizi izmantots darbs, kas ir aizsargāts saskaņā ar ES valsts autortiesību likumu.

Sankcijas

Regulā ir izklāstīti pasākumi, ko var veikt pārkāpuma gadījumā. Tie ietver ražošanas aizliegumu un pārkāpuma produktu konfiscēšanu. ES valsts tiesa var piemērot arī cita veida sankcijas.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 6. marta.

KONTEKSTS

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV L 3, 5.1.2002., 1.–24. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 6/2002 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.02.2016

Top