Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nomas tiesības, patapinājuma tiesības un dažas blakustiesības intelektuālā īpašuma jomā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nomas tiesības, patapinājuma tiesības un dažas blakustiesības intelektuālā īpašuma jomā

Ar šo direktīvu saskaņo tiesisko regulējumu saistībā ar nomas tiesībām, patapinājuma tiesībām un dažām blakustiesībām, lai labāk aizsargātu literāru darbu un mākslas darbu autortiesības. Tā liek ES valstīm pieņemt normatīvos aktus par tiesībām atļaut vai aizliegt nomāt un patapināt ar autortiesībām aizsargātu darbu oriģinālus un kopijas. Tā nosaka, kam ir šīs tiesības, kā arī nosaka noteiktas procedūras šo tiesību īstenošanai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/115/EK (2006. gada 12. decembris) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā (kodificēta versija).

KOPSAVILKUMS

ES valstīm ir jāpieņem normatīvie akti, kas piešķir tiesības atļaut vai aizliegt nomāt un patapināt ar autortiesībām aizsargātu darbu oriģinālus un kopijas.

  • Noma nozīmē padarīt pieejamu izmantošanai uz ierobežotu laiku un ar mērķi gūt tiešu vai netiešu ekonomisku vai komerciālu labumu.
  • Patapinājums nozīmē padarīt pieejamu izmantošanai uz ierobežotu laiku bez mērķa gūt tiešu vai netiešu ekonomisku vai komerciālu labumu, ja to dara ar publikai pieejamu iestāžu starpniecību.

Tiesību subjekti

Nomas tiesību un patapinājuma tiesību subjekti ir autori, ieskaitot filmu galvenos režisorus, izpildītājus, fonogrammu producentus un filmu producentus. Filmās piedalošos izpildītāju tiesību nodošanu reglamentē īpaši noteikumi.

Tiesību izbeigšana vai nodošana

Ja autors vai izpildītājs ir nodevis savas nomas tiesības, kas attiecas uz fonogrammu vai filmas oriģinālu vai kopiju, šis autors vai izpildītājs patur tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par nomu. Šīs tiesības ir neatsaucamas. Tomēr tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību var uzticēt administrēt autorus vai izpildītājus pārstāvošām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

Atkāpes no patapinājuma tiesībām

ES valstis var atkāpties no ekskluzīvām patapinājuma tiesībām ar nosacījumu, ka vismaz autori gūst atlīdzību par šādu patapinājumu. ES valstis drīkst noteikt šo atlīdzību, ņemot vērā ar kultūras veicināšanu saistītus mērķus.

Blakustiesības

Saistībā ar blakustiesībām ES valstis paredz izpildītājiem un raidorganizācijām ekskluzīvas tiesības fiksēt. ES valstis paredz izpildītājiem ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt pārraidīt un publiskot viņu dzīvos izpildījumus. Komerciālos nolūkos publicētas fonogrammas pārraidīšana vai publiskošana dod izpildītājiem un producentiem tiesības saņemt atlīdzību. Raidorganizācijām ir ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt retranslēt to raidījumus, kā arī tos publiskot, ja šāda publiskošana notiek vietās, kas pieejamas publikai par ieejas maksu.

ES valstis nodrošina, ka izpildītājiem, fonogrammu producentiem, filmu pirmo fiksāciju producentiem un raidorganizācijām ir ekskluzīvas tiesības padarīt pieejamas sabiedrībai, pārdodot vai citādā veidā, viņu sniegto izpildījumu fiksācijas, viņu producētās fonogrammas, viņu uzņemto filmu oriģinālus un kopijas un to izgatavotās raidījumu fiksācijas. Šīs izplatīšanas tiesības ES ir ierobežotas, ja šos objektus pārdod tiesību subjekti vai tas notiek ar viņu piekrišanu.

ES valstis var paredzēt blakustiesību ierobežojumus attiecībā uz personisku lietošanu, īsu fragmentu izmantošanu vai izmantošanu dažiem citiem mērķiem.

Blakustiesību aizsardzība saskaņā ar šo direktīvu neietekmē autortiesību aizsardzību.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/115/EK

16.1.2007.

1.7.1994. saistībā ar Direktīvas 92/100/EEK (atcelta) noteikumiem, 30.6.1995. saistībā ar Direktīvas 93/98/EEK (atcelta) noteikumiem, 21.12.2002. saistībā ar Direktīvas 2001/29/EK (atcelta) noteikumiem

OV L 376, 27.12.2006.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/26/ES (2014. gada 26. februāris) par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (Oficiālais VēstnesisL 84, 20.3.2014.).

Šīs direktīvas mērķis ir ļaut tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem saņemt licences pārrobežu mūzikas pakalpojumiem no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas darbojas visā ES. Tāpat tai vajadzētu uzlabot autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības pārredzamību un efektivitāti.

Pēdējā atjaunināšana: 16.06.2014

Top