Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Kooperatīvā sabiedrība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Kooperatīvā sabiedrība

KOPSAVILKUMS:

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS UN ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar tām nosaka Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) juridisko statusu ar nolūku palīdzēt kooperatīviem, kuri darbojas vairāk nekā vienā Eiropas Savienības (ES) valstī.
 • Tās arī nodrošina juridisko pamatu citiem uzņēmumiem, kuri vēlas izveidot kopīgu grupu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Dibināšana

SCE var nodibināt:

 • Piecas vai vairāk personas vai uzņēmumi,
  • kas bāzēti vismaz divās valstīs Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ, t. i., ES, Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā),
  • kuri ir dibināti saskaņā ar ES valsts tiesību aktiem
  • un kurus reglamentē vismaz divu atšķirīgu ES valstu tiesību akti;
 • apvienojoties kooperatīviem, kuri ir izveidoti saskaņā ar kādas ES valsts tiesību aktiem un kuru juridiskās adreses un galvenie biroji ir šajā valstī, ja vismaz divus no tiem reglamentē atšķirīgu ES valstu tiesību akti;
 • pārveidojot kooperatīvu, kas izveidots saskaņā ar kādas ES valsts tiesību aktiem un kura juridiskā adrese un galvenais birojs ir EEZ, ja vismaz divus gadus tam ir bijusi iestāde vai meitasuzņēmums, kuru reglamentē citas ES valsts tiesību akti.

ES valsts var atļaut SCE dibināšanā piedalīties uzņēmumam, kura galvenais birojs neatrodas EEZ, ar noteikumu, ka:

 • tas ir dibināts saskaņā ar kādas ES valsts tiesību aktiem;
 • tā juridiskā adrese ir šajā ES valstī;
 • tam ir faktiska un pastāvīga saikne ar ES valsts ekonomiku.

Kapitāls

SCE kapitāls, ko veido dalībnieku daļas, nav mazāks par 30 000 euro. SCE drīkst būt ierobežota proporcija dalībnieku ieguldītāju. Viņi neizmanto kooperatīva pakalpojumus, un viņiem ir ierobežotas balsstiesības.

Nodokļi

SCE ir tāds pats nodokļa maksātāja statuss kā starptautiskam uzņēmumam, tādēļ jāmaksā nodokļi tajās valstīs, kurās tas pastāvīgi veic uzņēmējdarbību.

Juridiskā adrese

SCE juridisko adresi var pārcelt uz citu ES valsti, neradot vajadzību pēc SCE likvidācijas vai jauna uzņēmuma izveidošanas. Juridiskajai adresei un galvenajam birojam ir jābūt vienā un tajā pašā vietā.

Likvidācija, maksātnespēja un maksājumu pārtraukšana

SCE var likvidēt jebkurā no šiem veidiem:

 • ar lēmuma pieņemšanu pilnsapulcē, it īpaši, ja pagājis noteikumos noteiktais periods un kapitāls ir samazinājies zem minimālā līmeņa;
 • ar tiesas lēmumu, piemēram, kad juridiskā adrese ir pārcelta ārpus EEZ teritorijas.

Likvidācijas, maksātnespējas un maksājumu pārtraukšanas gadījumos uz SCE attiecas tiesību akti, kuri ir spēkā SCE juridiskās adreses valstī.

Darbinieku iesaistīšanās

Katrā SCE ir jāizveido darbinieku iesaistīšanās (informācijas, konsultēšanās un dalības) kārtība. Šādas kārtības definēšanas laikā noteikumi, kas ir spēkā galvenā biroja atrašanās valstī, attiecas uz SCE:

 • kurus nodibinājušās tikai fiziskās personas vai viena juridiskā persona un fiziskās personas; un
 • kuros kopā nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieki vai vairāk nekā 50 darbinieki tikai vienā ES valstī.

Ziņojums

Komisijas 2012. gada ziņojumā, kas bija balstīts uz sabiedrisku apspriešanu, tika konstatēts, ka izveidots salīdzinoši mazs skaits Eiropas kooperatīvo sabiedrību. Tā apņēmās uzdot jautājumu ieinteresētajām pusēm, vai un kā šos statūtus vajadzētu vienkāršot.

ES prezidentūras konferencē Kiprā 2012. gadā, kas bija starptautiskais kooperatīvu gads, tika nolemts neveikt nekādus regulas grozījumus, bet gan noskaidrot iemeslus, kādēļ tirgus operatori ir nepietiekami īstenojuši šo regulu par Eiropas Kooperatīvo sabiedrību.

Darba grupa

Kooperatīvu darba grupu izveidoja 2013. gadā ar nolūku novērtēt korporatīvo uzņēmumu īpašās vajadzības saistībā ar daudziem jautājumiem, piemēram, atbilstošiem ES reglamentējošajiem noteikumiem, šķēršļu identificēšanu valsts līmenī un kooperatīvu internacionalizāciju. (Skatīt Ziņojumu par apspriedēm darba grupā un sanāksmju protokolus.)

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA UN DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šo direktīvu piemēro kopš 2003. gada 18. augusta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2006. gada 18. augustam.

Šo regulu piemēro kopš 2006. gada 18. augusta.

KONTEKSTS

Eiropas Kooperatīvā sabiedrība

AKTI

Padomes Regula (EK) Nr. 1435/2003 (2003. gada 22. jūlijs) par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (OV L 207, 18.8.2003., 1.–24. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1435/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Direktīva 2003/72/EK (2003. gada 22. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā (OV L 207, 18.8.2003., 25.–36. lpp.)

Skatiet konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem piemērošana (COM(2012) 072 final, (23.2.2012.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.03.2016

Top