Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uzņēmumu pārņemšanas piedāvājumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uzņēmumu pārņemšanas piedāvājumi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pieņem pasākumus, ar kuriem koordinē ES valstu likumus, normatīvos un administratīvos aktus, prakses kodeksu un citus norādījumus par pārņemšanas piedāvājumiem*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstu valdībām jānodrošina šādu principu ievērošana:
  • pret visiem vienas kategorijas mērķa sabiedrības* vērtspapīru turētājiem* jānodrošina vienāda attieksme;
  • to rīcībā ir jābūt pietiekamam laikam un informācijai, lai tie varētu pieņemt pienācīgi pamatotu lēmumu par piedāvājumu;
  • mērķa sabiedrības valdei ir jārīkojas visa uzņēmuma interesēs;
  • nedrīkst radīt attiecīgo vērtspapīru cenu mākslīgu kāpumu vai kritumu;
  • piedāvātājam piedāvājums ir jāizziņo tikai tad, ja tam ir pietiekami finanšu resursi;
  • mērķa sabiedrības darbību nedrīkst kavēt ilgāk nekā ir pieņemams.
 • ES valstis izraugās iestādi vai iestādes, lai tās uzraudzītu pārņemšanas piedāvājumus. Tās arī nolemj, kuras tiesu iestādes vai citas iestādes izšķir strīdus un izvērtē piedāvājumu laikā veiktos pārkāpumus.
 • Mērķa sabiedrība nosaka, kurai valsts uzraudzības iestādei jāpieņem lēmums par piedāvājumu, ja tās vērtspapīri tiek tirgoti vairāk nekā vienā ES valstī.
 • Lai aizsargātu mazākumdalībniekus, sabiedrības pārņēmējam pēc iespējas drīzāk jāsniedz piedāvājums visiem vērtspapīru turētājiem par atbilstīgu cenu.
 • Par atbilstīgu cenu uzskata augstāko cenu, ko par tiem pašiem vērtspapīriem maksājis piedāvātājs 6–12 mēnešu periodā pirms piedāvājuma. Noteiktos apstākļos šo cenu var pielāgot valstu uzraudzības iestādes.
 • Lēmumu par piedāvājuma uzsākšanu pēc iespējas drīzāk dara zināmu atklātībai un attiecībā uz mērķa sabiedrības vērtspapīriem nodrošina tirgus pārredzamību un vienotību.
 • Piedāvājuma dokumentā obligāti norāda noteiktu pamatinformāciju, piemēram, piedāvājuma noteikumus un piedāvātāja uzņēmuma, personas vai personu grupas identitāti.
 • Valstu iestādes nosaka piedāvājuma pieņemšanai atvēlēto laiku. Tas ir laikposms no 2 līdz 10 nedēļām.
 • Pirms jebkādu darbību veikšanas, kas varētu bloķēt piedāvājumu, mērķa sabiedrības valdei vispirms no akcionāru kopsapulces jāiegūst iepriekšēja atļauja (piemērojamas ES valsts nepiedalīšanās tiesības).
 • Darba ņēmēju pārstāvji jāinformē par jebkādiem pārņemšanas piedāvājumiem.
 • Valstīs ir arī paredzēti noteikumi saistībā ar tādiem jautājumiem kā piedāvājumu pārskatīšana vai termiņa beigšanās vai plānotas pārņemšanas rezultātu atklāšana.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 20. maija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2006. gada 20. maijam.

* GALVENIE TERMINI

Pārņemšanas piedāvājums: publisks piedāvājums iegādāties visus vai dažus uzņēmuma vērtspapīrus.

Vērtspapīri: nododamas akcijas, kuras piešķir to turētājam balsstiesības uzņēmumā.

Mērķa sabiedrība: uzņēmums, uz kuru attiecas pārņemšanas piedāvājums.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (OV L 142, 30.4.2004., 12.–23. lpp.)

Direktīvas 2004/25/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 16.11.2016

Top