Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglamentētā informācija, kas jāsniedz Eiropas Savienības sabiedrību filiālēm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reglamentētā informācija, kas jāsniedz Eiropas Savienības sabiedrību filiālēm

Šī direktīva nosaka, kādas informācijas sniegšanas prasības ir piemērojamas attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas citu dalībvalstu vai trešo valstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Tās mērķis ir likvidēt akcionāru un trešo personu aizsardzības atšķirības un nodrošināt iespēju īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību.

AKTS

Padomes Vienpadsmitā direktīva 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti (Skatīt grozošo(-os) aktu(-us)).

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva ir piemērojama attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (minētas Direktīvā 2009/101/EK), kuru darbību reglamentē citu dalībvalstu likumi, vai sabiedrības, kuru darbību reglamentē trešo valstu likumi un kurām ir līdzīga juridiskā forma.

Citu dalībvalstu sabiedrību filiāles

Obligātās informācijas sniegšanas prasības attiecas uz šādu informāciju:

 • adrese un darbība;
 • sabiedrības reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs;
 • sabiedrības nosaukums un juridiskā forma, filiāles nosaukums (ja atšķiras no sabiedrības nosaukuma);
 • sabiedrības pārstāvju dati un ziņas par viņu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata;
 • sabiedrības darbības izbeigšana, likvidatoru iecelšana un dati par viņiem;
 • grāmatvedības dokumenti;
 • filiāles slēgšana.

Obligāti sniedzamo informāciju dara publiski pieejamu, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 2012/17/ES un būs pieejama 2017. gada vidū. Filiālēm ir jābūt vienotam identifikācijas numuram, kas ļauj identificēt vismaz šādu informāciju:

 • reģistra dalībvalsts;
 • izcelsmes valsts reģistrs;
 • filiāles numurs.

Attiecīgā gadījumā tajā ir jāiekļauj arī elementi, kas ļauj izvairīties no identificēšanas kļūdām.

Dalībvalsts, kurā ir atvērta filiāle, var prasīt sniegt papildu ziņas, piemēram, sabiedrības pārstāvju parakstus vai dibināšanas dokumentus.

Gadījumos, kad informācijas sniegšanas prasības attiecībā uz sabiedrību un filiāli atšķiras, darījumiem ar filiāli ir piemērojamas prasības, kas attiecas uz filiāli. Ja sabiedrība kādā dalībvalstī atver vairākas filiāles, tā var izvēlēties, kuras filiāles reģistrā tā sniedz grāmatvedības dokumentus un dibināšanas dokumentus, un var izdarīt atzīmi citu filiāļu reģistros.

Izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, sabiedrības reģistrs nekavējoties dara pieejamu informāciju par jebkādām sabiedrības darbības izbeigšanas vai maksātnespējas procedūrām un par sabiedrības izslēgšanu no reģistra, ja tas rada juridiskas sekas sabiedrības reģistra dalībvalstī. Izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, filiāles reģistrs nodrošina šīs informācijas saņemšanu, lai filiāles varētu izslēgt no reģistra.

Trešo valstu sabiedrību filiāles

Obligātās informācijas sniegšanas prasības trešo valstu sabiedrību filiālēm, kurām ir līdzīga juridiskā forma kā ES sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, attiecas uz šādu papildu informāciju:

 • valsts tiesību akti, kas regulē sabiedrību;
 • dibināšanas dokumenti un statūti;
 • sabiedrības juridiskā forma.

Gadījumos, kad grāmatvedības dokumentus nesagatavo saskaņā ar ES tiesību aktiem vai līdzīgā veidā, dalībvalstis var pieprasīt tos sagatavot un publiskot par filiāles darbību.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 89/666/EEK

3.1.1990.

1.1.1992.

OV L 395, 30.12.1989.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/17/ES

6.7.2012.

7.7.2014.

OV L 156, 16.6.2012.

Direktīvas 89/666/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējā atjaunināšana: 11.07.2014

Top