Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akciju sabiedrību sadalīšana vienā ES valstī

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akciju sabiedrību sadalīšana vienā ES valstī

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 82/891/EEK — akciju sabiedrību sadalīšana vienā ES valstī

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šī direktīva (sestā uzņēmējdarbības tiesību direktīva) attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu* vienā ES valstī. Tajā ir noteikta akcionāru, kreditoru un darba ņēmēju aizsardzība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu nosaka dažādus veidus, kādos uzņēmumus var sadalīt.

Saistībā ar sadalīšanu pārņemot un sadalīšanu, veidojot jaunas sabiedrības, administrācijas vai vadības struktūru sagatavotajā sadalīšanas noteikumu projektā ir jāiekļauj noteikta informācija, tai skaitā:

sabiedrību veids, nosaukums un juridiskā adrese;

akciju maiņas attiecība (jaunu akciju skaits, ko esošie akcionāri saņem no sabiedrības, kas ir nopirkta vai apvienota ar citu sabiedrību, kad tie nodod savas sākotnējās akcijas);

noteikumi par akciju sadalījumu;

ieguvējas sabiedrības piešķirtās tiesības;

datums, no kura akcionāriem ir tiesības saņemt peļņu.

Lai veiktu sabiedrības sadalīšanu, vajadzīga vismaz visu sadalīšanas procesā iesaistīto sabiedrību kopsapulču piekrišana.

Katras sadalīšanas procesā iesaistītās sabiedrības administrācijas vai vadības struktūras rakstiski sagatavo sīku pārskatu, sniedzot sadalīšanas noteikumu projekta skaidrojumu un šo noteikumu juridisku un ekonomisku pamatojumu.

Neatkarīgi eksperti pārbauda sadalīšanas noteikumu projektu un sagatavo rakstisku pārskatu akcionāriem. Akcionāriem ir tiesības pārbaudīt attiecīgus dokumentus, tai skaitā sadalīšanas noteikumu projektu un iesaistīto sabiedrību gada pārskatus, kā arī pēc pieprasījuma iegūt šo dokumentu kopijas.

ES valstīm ir jāaizsargā iesaistīto sabiedrību kreditori. Piemēram, ES valstis var paredzēt, ka saņēmējsabiedrības ir solidāri atbildīgas par sadalāmās sabiedrības saistībām.

Sabiedrību sadalīšana var arī notikt tiesu iestādes (piemēram, tiesas) uzraudzībā. Ja akcionāriem vai kreditoriem nav nodarīts nekāds kaitējums, tiesu iestāde var atbrīvot iesaistītās sabiedrības no tādu konkrētu noteikumu piemērošanas, kas parasti ir piemērojami sadalīšanai pārņemot un sadalīšanai, veidojot jaunas sabiedrības.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 1982. gada 31. decembrī. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 1986. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa, kas veltīta uzņēmējdarbības tiesībām

GALVENIE TERMINI

* Akciju sabiedrība ir sabiedrība, kura piedāvā akcijas iedzīvotājiem un kuras akcionāriem ir ierobežota atbildība — parasti tikai attiecībā uz summu, ko tie samaksājuši par akcijām.

AKTS

Padomes sestā direktīva 82/891/EEK (1982. gada 17. decembris), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu (OV L 378, 31.12.1982., 47.–54. lpp.)

Direktīvas 82/891/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.11.2015

Top