Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akciju sabiedrības (AS) -akcionāru un kreditoru aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akciju sabiedrības (AS) -akcionāru un kreditoru aizsardzība

Direktīva 2012/30/ES saskaņo noteikumus visās ES valstīs saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un pārvaldību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/30/ES (2012. gada 25. oktobris) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma par Eiropas Savienības darbību 54. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (bijusī Otrā Uzņēmējdarbības tiesību direktīva).

KOPSAVILKUMS

Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt akciju sabiedrību akcionārus un kreditorus, saskaņojot valsts noteikumus par sabiedrību veidošanu un pārvaldību un to kapitāla palielināšanu vai samazināšanu.

Direktīva vispirms definē sabiedrību veidus, kuriem tā ir piemērojama - to nosaukumi dažādās valstīs atšķiras.

Šīs direktīvas izņēmumi

Dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo direktīvu ieguldījumu sabiedrībām ar mainīgu kapitālu un noteiktiem kooperatīvu veidiem.

Standarta noteikumi saskaņā ar direktīvu

 • 1

  Minimālās informācijas prasības.

Akciju sabiedrības (AS) statūtos vai dibināšanas dokumentā ir jāiekļauj šāda informācija:

 • sabiedrības veids un nosaukums;
 • sabiedrības mērķi;
 • kapitāla lielums;
 • noteikumi, kas reglamentē par sabiedrības administrāciju, pārvaldi un uzraudzību atbildīgo dalībnieku iecelšanu;
 • sabiedrības pastāvēšanas laiks.

Sabiedrības statūtos, dibināšanas dokumentā vai atsevišķā dokumentā ir jāpublicē papildu informācija, t. sk.:

 • juridiskā adrese;
 • parakstīto (sabiedrības emitēto) akciju vērtība, skaits un veids;
 • parakstītā (sabiedrības emitētā) kapitāla apjoms;
 • ziņas par personām, kuras paraksta dibināšanas dokumentu vai statūtus;
 • sabiedrības maksājamo izdevumu vai sabiedrībai pienākošos maksājumu kopapjoms.
 • 2

  Citi visā ES piemērojami standarti, kas reglamentē šādas jomas:

 • minimālais kapitāls, kas vajadzīgs, lai reģistrētu AS - EUR 25 000. Šo minimālo summu pārbaudīs un, iespējams, pārskatīs ik pēc pieciem gadiem, ņemot vērā ES ekonomisko un monetāro virzību.
 • akciju emitēšana un iegūšana;
 • dividenžu izmaksa;
 • finanšu palīdzība, ko sabiedrības sniedz par to akciju iegādi;
 • kapitāla palielināšana un samazināšana - it īpaši, lai nodrošinātu, ka valsts likumi garantē, ka tiek ievērots un saskaņots līdzvērtīgas attieksmes pret vienāda statusa akcionāriem princips un to kreditoru aizsardzības princips, kuri savas prasības cēluši pirms lēmuma par kapitāla samazināšanu;
 • AS likvidēšana.

Šī direktīva arī ierobežo iespēju akciju sabiedrībai iegūt pašai savas akcijas.

Ar šo direktīvu atceļ un pārstrādā Otro Uzņēmējdarbības tiesību direktīvu (Direktīvu 77/91/EEK), kas kopš 1979. gada ir būtiski grozīta.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2012/30/ES

4.12.2012.

-

OV L 315, 14.11.2012.

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2014

Top