Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obligātā revīzija — uzņēmuma finanšu pārskatu pareizības nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obligātā revīzija — uzņēmuma finanšu pārskatu pareizības nodrošināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/43/EK par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātajām revīzijām

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir apvienoti divi esošie tiesību akti (Direktīva 78/660/EEK par atsevišķiem finanšu pārskatiem un Direktīva 83/349/EEK par konsolidētajiem finanšu pārskatiem), lai uzlabotu uzņēmumu finanšu pārskatu ticamību.
 • Tajā ir noteiktas obligātās prasības gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas* veikšanai.
 • Tās mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmuma pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.
 • Šajā kopsavilkumā ir ņemts vērā arī tas, ka Direktīva 2006/43/EK ir trīs reizes grozīta — ar Direktīvu 2008/30/EK, Direktīvu 2013/34/ES (kura ietver Eiropas Savienības (ES) grāmatvedības noteikumus) un Direktīvu 2014/56/ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Revidentu publiskais reģistrs

 • Obligātās revīzijas drīkst veikt tikai obligātie revidenti vai revīzijas uzņēmumi, kurus ir apstiprinājušas ES valstu kompetentās iestādes.
 • ES valstīm ir jāuztur šo revidentu un revīzijas uzņēmumu publisks reģistrs.

Revīzijas uzņēmumu atzīšana ārpus to mītnes valsts

 • Revīzijas uzņēmumam, kurš vēlas veikt obligātās revīzijas ES valstī, kas nav tā mītnes ES valsts, ir jāreģistrējas uzņēmējas valsts kompetentajā iestādē.
 • Uzņēmējas valsts kompetentajai iestādei revīzijas uzņēmums ir jāreģistrē, ja to ir reģistrējusi tā mītnes valsts kompetentā iestāde.

Citas ES valsts obligāto revidentu apstiprināšana

Citu ES valstu revidentiem var noteikt pielāgošanās periodu (kas nepārsniedz 3 gadus) un/vai pārbaudes. Tādējādi tiek nodrošināts, ka viņiem ir atbilstīgas zināšanas tādās jomās kā uzņēmējdarbības tiesības, nodokļu tiesības un sociālo tiesību akti. Pēc apstiprināšanas viņi ir jāiekļauj publiskajā reģistrā.

Tālākizglītība

 • Obligātajiem revidentiem ir jāpiedalās tālākizglītības programmās, lai uzturētu un uzlabotu teorētiskās zināšanas, profesionālās prasmes un vērtības.
 • Par šo tālākizglītības prasību neievērošanu piemēro sankcijas.

Neatkarība un objektivitāte

 • ES valstīm ir jānodrošina, ka obligātās revīzijas laikā obligātais revidents vai revīzijas uzņēmums, kā arī jebkura fiziska persona, kura var tieši vai netieši ietekmēt obligātās revīzijas rezultātus, ir neatkarīga no revidējamās struktūras un nav saistīta ar lēmumu pieņemšanu revidējamajā struktūrā.
 • Neatkarība ir jānodrošina abos šādos laikposmos:
  • laikposmā, uz kuru attiecas revidējamie finanšu pārskati;
  • laikposmā, kad tiek veikta obligātā revīzija.

Konfidencialitāte un dienesta noslēpums

 • Revidentiem ir jāievēro stingri noteikumi par viņu klientu privātuma ievērošanu, taču šie noteikumi nedrīkst kavēt šīs direktīvas pienācīgu īstenošanu.
 • Šie noteikumi turpina attiekties uz revīzijas uzņēmumiem, kas vairs neveic konkrētu revīzijas darbu.

Starptautiskie standarti

Visas obligātās revīzijas ir jāveic saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, ja un kad Eiropas Komisija tos pieņems. Komisijai ir piešķirta rīcības brīvība šo standartu pieņemšanā, un tā tos var pieņemt tikai tad, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem. Kamēr Komisija nav pieņēmusi nekādus starptautiskus standartus, ES valstis var piemērot valsts standartus.

Iecelšana un atstādināšana

 • Obligāto revidentu vai revīzijas uzņēmumu ieceļ revidējamās struktūras akcionāru vai dalībnieku pilnsapulce, taču ES valstis var pieļaut arī alternatīvu kārtību, ja vien tā nodrošina obligātā revidenta vai revīzijas uzņēmuma neatkarību no revidējamās struktūras.
 • Revidentus vai revīzijas uzņēmumus var atstādināt vienīgi tad, ja tam ir pamatoti iemesli. Viedokļu atšķirības par grāmatvedības metodēm vai revīzijas procedūrām nav pamatoti atstādināšanas iemesli.

Konsolidēto pārskatu revīzija

Konsolidēto pārskatu (t. i., mātes uzņēmuma un meitasuzņēmumu) gadījumā ir svarīgi noteikt stingras atbildības robežas starp revidentiem, kas revidē grupas uzņēmumus. Grupas revidents (t. i., obligātais revidents vai revīzijas uzņēmums, kas veic konsolidēto pārskatu revīziju) ir pilnībā atbildīgs par revīzijas ziņojumu.

Kvalitātes nodrošināšana

 • ES valstīm ir jāievieš kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas ir neatkarīga no pārbaudāmajiem revidentiem un kam tiek piemērota publiskā pārraudzība.
 • Šī sistēma ietver šādu aspektu novērtēšanu:
  • atbilstība attiecīgajiem revīzijas standartiem un neatkarības prasībām;
  • izmantoto resursu apjoms un kvalitāte;
  • saņemtās revīzijas maksas;
  • revīzijas uzņēmumu iekšējās kvalitātes kontroles sistēma.
 • Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai paredzētais finansējums tiek garantēts, un obligātie revidenti vai revīzijas uzņēmumi to nevar nepamatoti ietekmēt.
 • Pārbaužu veicējus konkrētu kvalitātes nodrošināšanas pārbaužu veikšanai izraugās saskaņā ar objektīvu procedūru, kuras mērķis ir nodrošināt to, ka pārbaužu veicēju un pārbaudāmo obligāto revidentu vai revīzijas uzņēmumu starpā nav interešu konflikta.

Izmeklēšana un sankcijas

 • ES valstīm ir jāievieš efektīvas izmeklēšanas un sankciju sistēmas, lai konstatētu, labotu un novērstu obligātās revīzijas neatbilstošu veikšanu.
 • Sabiedrību atbilstīgi informē par pasākumiem, kas veikti attiecībā uz obligātajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, un par tiem piemērotajām sankcijām. Sankcijās jāietver arī iespēja atsaukt apstiprinājumu.

Mazie uzņēmumi

 • Mazajiem uzņēmumiem nav noteiktas nekādas ES prasības attiecībā uz obligātās revīzijas veikšanu.
 • Ja ES valstīs ir paredzēta obligāto revīziju veikšana mazajos uzņēmumos, tad tās ir jāveic, ņemot vērā attiecīgo uzņēmumu uzņēmējdarbības apjomu un darbības veidu.

Sabiedriskas nozīmes struktūras*

Sabiedriskas nozīmes struktūru obligātā revīzija ir jāveic saskaņā ar stingriem noteikumiem, jo ir nepieciešama uzticama informācija un šīs struktūras ir būtiski svarīgas gan sabiedrībai, gan investoriem. Minētie noteikumi ir šādi:

 • sīkāk izstrādāts revīzijas ziņojums, kurā sniegta informācija arī par revīzijas veikšanu;
 • revidentiem/revīzijas uzņēmumiem ir jāmainās rotācijas kārtībā;
 • ES valstu sagatavots to ar revīziju nesaistīto pakalpojumu saraksts, kurus obligātais revidents vai revīzijas uzņēmums nedrīkst sniegt revidējamajai struktūrai;
 • ierobežota maksa par ar revīziju nesaistītiem pakalpojumiem;
 • revīzijas komitejas, kurai ir būtiska nozīme revidenta iecelšanā un revīzijas uzraudzībā, izveide.

Regulā (ES) Nr. 537/2014 ir izklāstīti plašāki noteikumi, kas attiecas tieši uz sabiedriskas nozīmes struktūrām.

Īstenošanas akti un deleģētie akti

Saskaņā ar direktīvu Komisija var pieņemt īstenošanas aktus un deleģētos aktus attiecībā uz šīs direktīvas starptautiskajiem aspektiem. Tajos var sīkāk precizēt, kā ES valstu iestādēm un dažādajiem tirgus dalībniekiem ir jāievēro direktīvā noteiktās saistības šajā jomā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2006. gada 29. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2008. gada 29. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Obligātā revīzija: Tiesību aktos noteikta finanšu dokumentācijas pārskatīšana, kuras mērķis ir sniegt akcionāriem atzinumu par uzņēmumu vai sabiedrisku struktūru finanšu pārskatu pareizību.

Sabiedriskas nozīmes struktūras: Tās ir šādas:

 • uzņēmumi, kas iekļauti biržu sarakstos jebkurā ES valstī;
 • kredītiestādes;
 • apdrošināšanas sabiedrības
 • uzņēmumi, kurus ES valstis izraudzījušās par sabiedriskas nozīmes struktūrām saistībā ar to uzņēmējdarbības raksturu un apjomu vai darbinieku skaitu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87.–107. lpp.)

Direktīvas 2006/43/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 537/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK (OV L 158, 27.5.2014., 77.–112. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.05.2017

Top