Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai

Ar šo direktīvu reglamentē to, kā dalībvalstis uzliek netiešos nodokļus kapitāla piesaistīšanai. Ar to nosaka vispārēju aizliegumu uzlikt šādus nodokļus, it īpaši kapitāla nodokli, tomēr dažām valstīm ir atļauts to uzlikt atbilstoši noteiktiem izņēmumiem.

AKTS

Padomes Direktīva 2008/7/EK (2008. gada 12. februāris) par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai.

KOPSAVILKUMS

Kapitāla nodoklis ir netiešs nodoklis, kas traucē kapitāla brīvu apriti. Saskaņā ar direktīvu labākais risinājums būtu atcelt šo nodokli, jo tas kaitē uzņēmējdarbības attīstībai Eiropas Savienībā (ES).

Nodoklis un uzņēmumi, kuriem to uzliek

Direktīvas mērķis ir reglamentēt netiešo nodokļu uzlikšanu:

 • kapitāla iemaksām kapitālsabiedrībās;
 • pārstrukturēšanas darbībām, kurās iesaistītas kapitālsabiedrības;
 • noteiktu kapitāla vērtspapīru un obligāciju emisijai.

Tā ir piemērojama:

 • akciju sabiedrībām;
 • komandītsabiedrībām ar akciju kapitālu;
 • sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.

Tā ir piemērojama jebkurai uzņēmējsabiedrībai, apvienībai vai juridiskai personai:

 • ar kuras kapitāla daļām var veikt darījumus biržā;
 • kuras dalībnieki ir tiesīgi savas kapitāla daļas brīvi atsavināt un par uzņēmējsabiedrības parādiem atbild vienīgi ar savām kapitāla daļām;
 • un jebkurai citai uzņēmējsabiedrībai, apvienībai vai juridiskai personai, kura darbojas, lai gūtu peļņu.

Direktīva izskaidro, ko nozīmē kapitāla iemaksas (tostarp kapitālsabiedrības izveidošana, pārveidošana par kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrības kapitāla palielinājums ar aktīvu iemaksām vai kapitalizējot peļņu vai rezerves…) un pārstrukturēšanas darbības, piemēram, apvienošanās, ko īsteno ar aktīvu iemaksām vai kapitāla daļu apmaiņu.

Aizliegums uzlikt netiešus nodokļus kapitāla piesaistīšanai

ES valstis nedrīkst uzlikt netiešus nodokļus kapitālsabiedrību kapitāla piesaistīšanai.

Šie darījumi īpaši ietekmē:

 • kapitāla iemaksas;
 • aizņēmumus vai pakalpojumu sniegšanu, kas veido daļu no kapitāla iemaksām;
 • reģistrāciju vai citas formalitātes, kas jānokārto pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas un kas sabiedrībai var būt obligātas tās juridiskā statusa dēļ;
 • pārmaiņas sabiedrības dibināšanas dokumentā;
 • pārstrukturēšanas darbības.

Direktīva arī aizliedz netiešus nodokļus saistībā ar noteiktu kapitāla vērtspapīru un obligāciju emisiju. Tomēr ES valstis var iekasēt noteiktas pārvedumu nodevas, kā arī nodevas, ko iekasē kā maksu, un pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Atbrīvojumi

ES valstīm, kuras iekasēja kapitāla nodokli 2006. gada 1. janvārī, ir piemērojami īpaši noteikumi. Šīs valstis var turpināt iekasēt kapitāla nodokli, piemērojot vienotu likmi, kas nedrīkst pārsniegt 1 % un ko drīkst uzlikt tikai kapitāla iemaksām. Tas nozīmē, ka kapitāla nodokli nedrīkst uzlikt citiem darījumiem, piemēram, pārstrukturēšanas darbībām.

Kapitāla nodokli drīkst iekasēt tikai tā ES valsts, kurā iemaksas veikšanas laikā atrodas kapitālsabiedrības faktiskais vadības centrs. Turklāt kapitāla nodokli drīkst iekasēt tikai vienu reizi.

Atbrīvojumus var piemērot kapitālsabiedrībām, kas sniedz sabiedriskus pakalpojumus vai kuru darbība ir saistīta tikai ar kultūras vai sociāliem mērķiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/7/EK

12.3.2008. (1., 2., 6., 9., 10., 11. pants no 1.1.2009.)

3., 4., 5., 7., 8., 12., 13. un 14. pants līdz 31.12.2008.

OV L 46, 21.2.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Priekšlikums Padomes Direktīvai par kopīgu finanšu darījuma nodokļa sistēmu un grozījumiem Direktīvā 2008/7/EK (2011. gada 28. septembris) [COM(2011) 594 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

Lai padarītu finanšu pakalpojumus drošākus, ar šo priekšlikumu paredz izveidot kopīgu finanšu darījuma nodokļa sistēmu, kuras mērķis ir:

 • izvairīties no finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus sadrumstalotības;
 • nodrošināt, lai finanšu iestādes dod taisnīgu ieguldījumu krīzes izmaksu segšanā;
 • izveidot atbilstīgus pasākumus, lai uzlabotu finanšu tirgu efektivitāti.

Padomes Direktīva 2013/13/ES (2013. gada 13. maijs), ar ko pielāgo dažas direktīvas nodokļu jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Oficiālais Vēstnesis L 141, 28.5.2013.).

Padomes Lēmums 2013/52/ES (2013. gada 22. janvāris), ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (Oficiālais Vēstnesis L 22, 25.1.2013.).

Ar šo lēmumu Austrijai, Beļģijai, Francijai, Grieķijai, Igaunijai, Itālijai, Portugālei, Slovākijai, Slovēnijai, Spānijai un Vācijai atļauj savā starpā izveidot ciešāku sadarbību kopējas finanšu darījumu nodokļa sistēmas izveides jomā.

Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (14.2.2013.) [COM(2013) 71 final].

Pēdējā atjaunināšana: 21.04.2014

Top