Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekonomiskās konverģences nosacījumi attiecībā uz pievienošanos eurozonai - 2014. gada konverģences ziņojums

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ekonomiskās konverģences nosacījumi attiecībā uz pievienošanos eurozonai - 2014. gada konverģences ziņojums

KOPSAVILKUMS:

2014. gada konverģences ziņojums - COM(2014) 326 final

KOPSAVILKUMS

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei ziņo par progresu, ko sasniegušas ES valstis, kuras vēl nav eurozonā (t. i., izmanto izņēmuma statusu), saistībā ar vienotās valūtas pieņemšanas nosacījumu izpildi. Tā ir secinājusi, ka Lietuva ir izpildījusi šos nosacījumus.

KĀDS IR 2014. GADA KONVERĢENCES ZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir novērtēta astoņu ES valstu - Bulgārijas, Čehijas Republikas, Horvātijas, Lietuvas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas un Zviedrijas - gatavība pieņemt euro. Komisijas ziņojums tika izstrādāts vienlaikus ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) Konverģences ziņojumu regulārā novērtējuma ietvaros, kas tiek veikts ik pa diviem gadiem.

Visas ES valstis, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju, saskaņā ar Līgumu ir apņēmušās pieņemt euro, tiklīdz būs izpildījušas nepieciešamos nosacījumus. Ziņojuma sagatavošanas laikā eurozonā bija jau 18 ES valstis. Novērtējumā iekļāva atlikušās astoņas ES valstis.

Izmantojot konverģences kritērijus, ziņojumā tiek vērtēts, cik lielā mērā šajās astoņās valstīs ir sasniegts augsts ilgtspējīgas konverģences līmenis. Šie kritēriji attiecas uz:

cenu stabilitāti*;

publisko finanšu stāvokli*;

valūtas kursa stabilitāti*;

ilgtermiņa procentu likmju konverģenci*.

Novērtējuma veikšanas gaitā tiek ņemti vērā arī papildu faktori (piemēram, maksājumu bilance un tirgu integrācija). Tie nosaka, vai attiecīgās valsts konverģence ir ilgtspējīga un vai tās dalība eurozonā noritēs raiti.

Ziņojumā ir arī novērtēts, cik lielā mērā šo ES valstu tiesību akti monetārajā jomā atbilst ES Līgumu nosacījumiem attiecībā uz ekonomisko un monetāro savienību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

2014. gada konverģences ziņojumā ir izdarīti šādi secinājumi:

Lietuva ir izpildījusi visus nosacījumus euro ieviešanai. Tās ekonomikā ir sasniegts augsts ilgtspējīgas konverģences līmenis ar eurozonu, un tās tiesību akti monetārajā jomā ir pilnīgi saderīgi ar ES tiesību aktiem. Tādēļ Komisija ierosina ES Padomei pieņemt lēmumu par euro pieņemšanu Lietuvā 2015. gada 1. janvārī;

pārējās septiņas ES valstis, proti, Bulgārija, Čehijas Republika, Horvātija, Ungārija, Polija, Rumānija un Zviedrija, nav izpildījušas visus nosacījumus euro ieviešanai. To lietas tiks pārskatītas pēc diviem gadiem.

Astoņu valstu atbilstība konverģences kritērijiem

Inflācija: vidējais inflācijas līmenis Lietuvā 12 pārskata mēnešu periodā (līdz 2014. gada aprīlim) bija 0,6 %, tātad ievērojami zemāks par atsauces vērtību, kas noteikta 1,7 % līmenī, un ir sagaidāms, ka turpmākajos mēnešos tas saglabāsies tādā pašā līmenī. Visas novērtējumā iekļautās valstis, izņemot Rumāniju, ir izpildījušas cenu stabilitātes kritēriju.

Publisko finanšu stāvoklis: Lietuvai netiek piemērota pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra. Šo kritēriju ir izpildījusi arī Bulgārija, Ungārija, Rumānija un Zviedrija. Čehijas Republika ir ceļā uz tā izpildi, ja Padome saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pieņems lēmumu pārtraukt šai valstij piemēroto pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Horvātijai un Polijai joprojām tiek piemērota pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra, un tādēļ tās šo kritēriju nav izpildījušas.

Valūtas kursa stabilitāte: tikai Lietuva ir iesaistīta Eiropas valūtas kursa mehānismā (VKM II). Divus gadus ilgajā pārskata periodā lits (Lietuvas valsts valūta) nav piedzīvojis grūtības un nav novirzījies no VKM II centrālā kursa. Neviena no pārējām valstīm pagaidām nav izpildījusi šo kritēriju, jo tās nav iesaistītas VKM II.

Ilgtermiņa procentu likmes: ilgtermiņa procentu likme viena gada laikā līdz 2014. gada aprīlim Lietuvā bija 3,6 %, tātad krietni zemāka par 6,2 % atsauces vērtību. Arī citas valstis bija izpildījušas šo kritēriju.

Jāatzīmē, ka laikā kopš konverģences ziņojuma pieņemšanas Lietuva 2015. gada 1. janvārī kļuva par eurozonas dalībvalsti, palielinot eurozonas valstu skaitu līdz 19 valstīm.

KONTEKSTS

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 140. panta 1. punktu Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka sagatavo konverģences ziņojumus vismaz reizi divos gados vai arī biežāk pēc to valstu pieprasījuma, kuras vēlas pievienoties eurozonai. Šie ziņojumi kalpo par pamatu lēmumam par to, vai attiecīgā valsts var pieņemt euro.

GALVENIE TERMINI

* Cenu stabilitāte: vienu gadu pirms novērtējuma cenu līmenim valstī ir jābūt stabilam un vidējais inflācijas līmenis nedrīkst pārsniegt 1,5 procentu punktus, to samērojot ar to triju ES valstu datiem, kurās cenu stabilitāte ir vislielākā.

* Publisko finanšu stāvoklis: Padome nav pieņēmusi lēmumu, ka šajā valstī ir pārmērīgs budžeta deficīts.

* Valūtas kursa stabilitāte: vismaz divus gadus pirms novērtējuma valstij bez lielām grūtībām jāievēro valūtas kursa mehānismā noteiktās svārstību robežas.

* Ilgtermiņa procentu likmju konverģence: nominālā ilgtermiņa procentu likme valstī nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2 procentu punktiem procentu likmes trijās ES valstīs, kurās cenu stabilitāte ir vislielākā.

AKTS

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. 2014. gada konverģences ziņojums (sagatavots saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta 1. punktu) (COM(2014) 326 final, 2014. gada 4. jūnijs)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Centrālā banka. Konverģences ziņojums. 2014. gada jūnijs

Padomes Lēmums 2014/509/ES (2014. gada 23. jūlijs) par euro pieņemšanu Lietuvā 2015. gada 1. janvārī (OV L 228, 31.7.2014., 29.-32. lpp.)

Padomes Regula (ES) Nr. 827/2014 (2014. gada 23. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Lietuvā (OV L 228, 31.7.2014., 3.-4. lpp.)

Padomes Regula (ES) Nr. 851/2014 (2014. gada 23. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Lietuvai (OV L 233, 6.8.2014., 21. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.10.2015

Top