Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Balsošanas kārtība ECB Padomē

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Balsošanas kārtība ECB Padomē

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2003/223/EK — Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 10.2. panta grozījumi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar to Eiropas Centrālās Bankas (ECB) Padomē ievieš balsošanas rotācijas sistēmu, lai nodrošinātu taisnīgu un efektīvu lēmumu pieņemšanu.
 • Tajā ņemts vērā fakts, ka nacionālo centrālo banku vadītāju skaits pieaug līdz ar euro ieviešanu jaunās valstīs.
 • Ar to ievieš arī noteikumus par balsstiesību piešķiršanu un rotāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Padome

 • Padome ir viena no trīs ECB lēmējinstitūcijām. Pārējās divas ir Valde un Ģenerālpadome.
 • Padome ir galvenā lēmējinstitūcija. Jo īpaši tā definē un īsteno euro zonas monetāro politiku.
 • Padomē ietilpst seši Valdes locekļi un euro zonas valstu nacionālo centrālo banku vadītāji. Līdz ar to vadītāju skaits palielinās ikreiz, kad jauna valsts pievienojas euro zonai.

Balsošanas rotācijas sistēma grupās

 • Kopš dienas, kad Padomes locekļu skaits pārsniedza 21, balsošanas kārtība ir pielāgota.
 • Kopējais balsstiesību skaits ir ierobežots ar 21 balsi. Seši Valdes locekļi arī turpmāk saglabā pastāvīgas balsstiesības. Atlikušās 15 balsstiesības sadala vadītāji, un tās rotē.
 • Vadītāji ir sadalīti grupās atbilstoši intervālam, ar kādu to locekļiem ir balsstiesības. Grupas tiek veidotas saskaņā ar to, kā ir ierindotas euro zonas valstis atbilstoši:
  • kopējā iekšzemes kopprodukta daļai tirgus cenās (IKP tc)* euro zonas valstī;
  • monetāro finanšu iestāžu daļai kopējā bilancē euro zonas valstī.
 • Šo rādītāju mērķis ir nodrošināt objektivitāti, ņemot vērā valsts ekonomisko ietekmi euro zonā un tās finanšu sektora apjomu.
 • Turklāt lēmums paredz balsošanas rotācijas sistēmas ieviešanu divos posmos.

Pirmais posms: balsstiesības, kad vadītāju skaits pārsniedz 15

 • No dienas, kad vadītāju skaits pārsniedz 15, līdz brīdim, kad tas sasniedz 22, vadītājus sadala divās grupās.
  • Pirmajā grupā ir pieci nacionālo centrālo banku vadītāji no valstīm ar lielākajām daļām euro zonā atbilstoši iepriekš minētajiem rādītājiem.
  • Otrajā grupā ir visi pārējie vadītāji.
 • Pieci vadītāji pirmajā grupā dala četras balsstiesības, un atlikušie vadītāji otrajā grupā dala 11.
 • Vadītājiem pirmajā grupā nedrīkst būt lielāks balsstiesību intervāls nekā vadītājiem otrajā grupā.
 • Pirmais posms būtu bijis jāsasniedz 2009. gada janvārī, kad Slovākija pievienojās euro zonai kā tās 16. dalībniece. Tomēr 2008. gada decembrī Padome pieņēma lēmumu atlikt rotācijas sistēmas uzsākšanu.
 • Tā vietā jaunā rotācijas sistēma tika ieviesta 2015. gada 1. janvārī, kad Lietuva pievienojās euro zonai kā tās 19. dalībniece.

Otrais posms: balsstiesības, kad vadītāju skaits sasniedz 22

 • No dienas, kad vadītāju skaits sasniedz 22, vadītājus sadala trīs grupās.
  • Pirmajā grupā ir pieci nacionālo centrālo banku vadītāji no valstīm ar lielākajām daļām euro zonā.
  • Otrajā grupā ir puse no kopējā vadītāju skaita. Šajā grupā ietilpst nacionālo centrālo banku vadītāji no valstīm, kuras ierindojas nākamajās pozīcijas atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem.
  • Trešajā grupā ir visi pārējie vadītāji.
 • Četras balsstiesības tiks piešķirtas pirmajai grupai, astoņas — otrajai grupai un 3 — trešajai grupai.
 • Katrā grupā vadītāji ir balstiesīgi uz vienādu laikaposmu. Padome veic visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu šo principu.

Īstenošana, pielāgošana un turpmākās izmaiņas

 • Kad vadītāju skaits palielinās, grupu sastāvu pielāgo, un izmaiņas tiek attiecina no dienas, kad vadītājs(-i) pievienojas Padomei. Kad kopējo IKP tc* groza (tas jāveic ik pēc pieciem gadiem), grupu sastāvu pielāgo, un izmaiņas tiek attiecinātas no nākamā gada pirmās dienas.
 • Jebkurš lēmums, kas nepieciešams, lai īstenotu rotācijas sistēmas darbības iezīmes, izņemot jaunu balsošanas kārtību, tiek pieņemts ar visu Padomes locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu, neatkarīgi no tā, vai tiem lēmuma pieņemšanas brīdī ir vai nav balsstiesības.
 • Padomes pieņemtie pasākumi, kas attiecas uz rotācijas ātrumu, rotācijas periodu, vadītāju kārtību grupās un pāreju no divu grupu sistēmas uz trīs grupu sistēmu 2009. gadā (Lēmums 2009/328/EK).

KONTEKSTS

Pirms euro ieviešanas ES valstīm jāizpilda vairāki ekonomikas un finanšu nosacījumi, kas pazīstami kā “konverģences kritēriji”.

Pašreiz tikai 19 no 28 ES valstīm ir izpildījušas šos kritērijus un pieņēmušas euro kā vienotu valūtu. Attiecībā uz pārējām valstīm tiek piemērotas atkāpes no šīs prasības, līdz šīs valstis izpildīs kritērijus. Dānija un Apvienotā Karaliste ir izņēmumi, jo tās šobrīd neplāno pieņemt euro.

GALVENAIS TERMINS

* Iekšzemes kopprodukts tirgus cenās (IKP tc): visas valsts teritorijā radītās gala bruto izlaides vai saražoto produktu vērtība naudas izteiksmē.

AKTS

Valstu vai valdību vadītāju padomes Lēmums 2003/223/EK(2003. gada 21. marts) par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 10.2. panta grozījumiem (OV L 83, 1.4.2003., 66.–68. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Centrālās bankas Lēmums 2009/5/EK(2008. gada 18. decembris), ar ko atliek rotācijas sistēmas ieviešanu Eiropas Centrālās bankas Padomē (ECB/2008/29) (OV L 3, 7.1.2009., 4.–5. lpp.)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums 2009/328/EK (2009. gada 19. marts) ar ko groza 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (ECB/2009/5) (OV L 100, 18.4.2009., 10.-11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.03.2016

Top