Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES Ekonomikas politikas komiteja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES Ekonomikas politikas komiteja

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2000/604/EK — Ekonomikas politikas komitejas sastāvs un statūti

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Tajā ir apstiprināti Eiropas Savienības (ES) Ekonomikas politikas komitejas, kas sākotnēji tika izveidota 1974. gadā, uzdevumi, sastāvs, organizācija un darbība.
 • Šī lēmuma pieņemšana sekoja ES pārejai uz pēdējo ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) posmu, kad valūtas kurss tika neatsaucami fiksēts un valūtu tirgos un elektroniskajos norēķinos tika ieviesta vienotā valūta euro.
 • Lēmums tika grozīts 2003. gadā, lai ņemtu vērā ES paplašināšanos 2004. gadā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Komitejas darbs

 • Komiteju izveidoja, lai:
  • piedalītos Padomes (un konkrētāk — ES Ekonomikas un finanšu ministru padomes Ecofin) darbā, saskaņojot ES un ES valstu ekonomikas politiku un budžetu;
  • konsultētu Eiropas Komisiju;
  • piedalītos Eurogrupas darba sagatavošanā.
 • Komiteja:
  • veic ekonomikas analīzes;
  • sniedz atzinumus par metodoloģiju;
  • vada Padomes darba sagatavošanu attiecībā uz Eiropas pusgadu, tostarp sniedzot ES valstīm ieteikumus politikas jautājumā, pamatojoties uz Komisijas sagatavotajiem projektiem;
  • sniedz ieteikumus politikas jautājumā, piemēram, formulē ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes, kas izstrādātas, lai uzlabotu darbvietu izveidi un izaugsmes potenciālu ES;
  • sekmē valstu ekonomikas politikas daudzpusējās uzraudzības procedūru, regulāri novērtējot ES valstu īstenotās strukturālās reformas;
  • sniedz konsultācijas par īstenojamo politiku attiecībā uz to Investīciju plāna Eiropai daļu, kuras mērķis ir novērst regulatīvos šķēršļus ieguldījumiem gan valstu, gan ES līmenī.
 • Komiteja savā darbā īpašu uzmanību pievērš:
  • ES preču, kapitāla, pakalpojumu un darba tirgus darbībai, tostarp pārmaiņām algās, produktivitātē, nodarbinātībā un konkurētspējā;
  • valsts sektora statusam un efektivitātei un valsts finanšu ilgtspējīgumam ilgā termiņā;
  • tam, kā atsevišķas politikas jomas iespaido visu ekonomiku, piemēram attiecībā uz vidi, pētniecību un attīstību un sociālo kohēziju.
 • Komiteja atbalsta Ekonomikas un finanšu komitejas darbu. Tas cita starpā ietver īstermiņa un vidēja termiņa makroekonomisko pārmaiņu uzraudzību ES un valstu līmenī. Tā veic analīzi un sniedz atzinumus par struktūrpolitikas un makroekonomikas politikas mijiedarbību, kā arī par algu attīstību.
 • Tā arī kalpo kā forums tehniska rakstura diskusijām par makroekonomikas jautājumiem ar Eiropas Centrālo banku (ECB), Ekonomikas un finanšu komiteju, Nodarbinātības komiteju, Komisiju un sociālajiem partneriem.

Sastāvs un darbība

 • Komitejā ir divi pārstāvji no katras ES valsts un pa diviem pārstāvjiem no Komisijas un ECB.
 • Ja komitejas sanāksmes notiek Eurogrupas formātā, tajā ir pārstāvji no Komisijas, ECB un tām valstīm, kuru valūta ir euro.
 • Priekšsēdētāju ievēl uz diviem gadiem, un komitejas darbu atbalsta sekretariāts.
 • Sanāksmes ir konfidenciālas, taču ziņojumi un atzinumi parasti tiek nodoti atklātībā.
 • Komitejas atzinumus vai ziņojumus, ja ir vajadzīgs balsojums, pieņem ar locekļu balsu vairākumu. Komiteja ziņo arī par mazākuma vai atšķirīgiem viedokļiem, kas izteikti jautājumu apspriešanas laikā.
 • Ja ziņojumi attiecas uz jautājumiem, par kuriem Padome pēc tam var pieņemt lēmumu, centrālo banku un Komisijas pārstāvji nevar piedalīties balsošanā.
 • Komiteja ir izveidojusi vairākas darba grupas, kas izskata konkrētus jautājumus:

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2000. gada 12. oktobra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2000/604/EK (2000. gada 29. septembris) par Ekonomikas politikas komitejas sastāvu un statūtiem (OV L 257, 11.10.2000., 28.–31. lpp.)

Lēmuma 2000/604/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.04.2017

Top