Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ECB pilnvaras piemērot sankcijas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ECB pilnvaras piemērot sankcijas

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2532/98 — Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas

KOPSAVILKUMS

Eiropas Centrālā banka (ECB) īsteno monetāro politiku eiro zonā ar galveno mērķi — saglabāt cenu stabilitāti. Tā arī uzrauga bankas eiro zonā un citās ES valstīs, kas ir izvēlējušās piedalīties vienotajā uzraudzības mehānismā.

Pildot savus ar monetāro politiku un uzraudzību saistītos pienākumus, ECB var piemērot sankcijas tiem uzņēmumiem (piemēram, kredītiestādēm), kas neievēro ECB vai ES tiesību aktus.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem ECB var piemērot soda naudu vai kavējuma naudu jebkuriem uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no ECB un ES tiesību aktiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzņēmumiem piemērojamās soda naudas augšējais ierobežojums ir EUR 500 000 vai, ja sankcijas piemēro saistībā ar ECB uzraudzītajiem pienākumiem, pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto zaudējumu dubults apjoms, vai 10 % no uzņēmuma kopējā gada apgrozījuma.

Kavējuma naudas augšējais ierobežojums ir EUR 10 000 par vienu pārkāpuma dienu vai, ja sankcijas piemēro saistībā ar ECB uzraudzītajiem pienākumiem, 5 % no vidējā dienas apgrozījuma par vienu pārkāpuma dienu.

Nosakot vajadzību piemērot sankciju, ECB ņem vērā:

  • attiecīgā uzņēmuma godprātību un atklātību,
  • pārkāpuma seku smagumu,
  • uzņēmuma peļņu, kas gūta pārkāpuma dēļ,
  • uzņēmuma saimnieciskās darbības apjomu,
  • iepriekšējās sankcijas, ko citas iestādes piemērojušas tam pašam uzņēmumam tādu pašu iemeslu dēļ.

Valde lemj par to, vai uzsākt pārkāpuma izmeklēšanas procedūru.

Attiecīgajam uzņēmumam tiek dotas ne vairāk kā 30 dienas, lai ECB vai savas valsts centrālajai bankai iesniegtu savu atbildi uz apsūdzību.

Valde pieņem argumentētu lēmumu par to, vai uzņēmumam piemērot sankcijas. 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas uzņēmums var lūgt lēmuma atkārtotu izskatīšanu ECB Padomē. Ja tas netiek darīts, tad lēmums kļūst galīgs.

Ja lūgums ir iesniegts, ECB Padome izskata valdes lēmumu un paziņo attiecīgajam uzņēmumam savu secinājumu. ECB Padome informē uzņēmumu par tā tiesībām uz pārskatīšanu tiesā.

Pārkāpuma izskatīšanas procedūra jāuzsāk gadu pēc tam, kad pārkāpuma esamība pirmoreiz kļuva zināma ECB vai tās valsts centrālajai bankai, kuras jurisdikcijā pārkāpums notika. Ja šis termiņš netiek ievērots, tiesības to darīt beidzas.

Ar Padomes Regulu (ES) 2015/159 tika pievienoti jauni noteikumi, lai ļautu ECB piemērot sankcijas, pildot savus ar uzraudzību saistītos pienākumus. Jaunajos noteikumos ir paredzētas attiecīgos gadījumos piemērojamās soda naudas, termiņi un procedūras.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2532/98 (1998. gada 23. novembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 4.–7. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.08.2015

Top