Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obligātās rezerves

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obligātās rezerves

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 2531/98 — obligāto rezervju piemērošana, ko veic Eiropas Centrālā banka

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu

KĀDS IR ŠO REGULU MĒRĶIS?

 • Ar Padomes regulu un Eiropas Centrālās bankas (ECB) regulu pieņem noteikumus par obligāto rezervju sistēmu eurozonā. Saskaņā ar šiem noteikumiem eurozonā dibinātajām kredītiestādēm ir jātur noguldījumi attiecīgo valstu centrālo banku kontos. Tās sauc par obligātajām rezervēm.
 • Regulā (EK) Nr. 2531/98 ir noteikts rezervju minimālais pieļaujamais apjoms un maksimālā pieļaujamā starpība starp šīm rezervēm un to obligāto apjomu.
 • ECB var pieņemt regulas vai lēmumus šajā jomā. Pamatojoties uz šīm pilnvarām, ECB savā Regulā (EK) Nr. 1745/2003 nosaka:
  • iestādes, uz kurām attiecas obligāto rezervju prasības;
  • rezervju bāzē iekļautās saistības;
  • faktiskos rezervju rādītājus;
  • obligāto rezervju aprēķinu un uzturēšanu;
  • atbrīvojumus;
  • ziņošanas un pārbaudes noteikumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Iestādes, uz kurām attiecas obligāto rezervju prasības

 • Šis tiesību akts ir piemērojams kredītiestādēm, kas dibinātas eurozonā, un kredītiestāžu filiālēm, kuras darbojas eurozonā, bet kuru galvenais birojs atrodas ārpus eurozonas.
 • ECB publicē to iestāžu sarakstu, uz kurām attiecas obligāto rezervju prasības.

Izpildes periodi

 • Iestādēm jāuztur noteiktās obligātās rezerves vidēji sešu nedēļu periodā. To dēvē par izpildes periodu.
 • Lai iestādēm būtu vieglāk veikt savu rezervju pārvaldību, ECB publicē izpildes periodu kalendāru.

Vidējā atlikuma nosacījums

Iestāde ir izpildījusi tai noteikto rezervju prasību, ja caurmēra dienas beigu atlikums rezervju kontos izpildes periodā nav mazāks par tās rezervju prasību. Tas nozīmē, ka iestādes kapitāls var svārstīties virs un zem tās rezervju prasības, taču norēķinu konta aktīvu vidējai vērtībai jābūt vismaz vienādai ar rezervju prasību visā izpildes periodā.

Obligāto rezervju aprēķins

Lai noteiktu obligāto rezervju apjomu katrai iestādei, tās rezervju bāzi reizina ar rezervju rādītāju. Iestādes var no savas rezervju prasības atskaitīt vienādu, vienreizēju samazinājumu EUR 100 000 apmērā.

Rezervju bāze

Rezervju bāzi nosaka attiecībā pret iestādes bilanci pirms izpildes perioda sākuma. To veido dažādas iestādes saistību (piemēram, noguldījumu un parāda vērtspapīru) kategorijas.

Rezervju rādītājs

ECB ir noteikusi rezervju rādītājus, kas ir piemērojami attiecīgajām rezervju bāzes saistībām. Tā var noteikt rezervju rādītājus 0–10 % līmenī. Noteiktām saistību kategorijām var būt atšķirīgi rezervju rādītāji (piemēram, noguldījumiem, kuru maksājuma termiņš pārsniedz divus gadus, vai noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, kas pārsniedz divus gadus). 2012. gada janvārī rezervju rādītājs, kas piemērojams lielākajai daļai iestāžu bilanču īstermiņa saistību, tika noteikts 1 % līmenī.

Atlīdzība

Lai nodrošinātu, ka obligāto rezervju prasība nerada pārmērīgu slogu un netraucē efektīvai resursu sadalei, eurozonas valstu centrālās bankas iestādēm maksā procentus no to obligāto rezervju kapitāla.

Atbrīvojumi

Iestādei var noteikt atbrīvojumu no obligāto rezervju prasību ievērošanas, ja:

 • tai ir atsaukta vai atteikta banku darbības licence;
 • ja tiesa vai cita kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu uzsākt iestādes likvidācijas procesu;
 • iestādei piemēro sanācijas pasākumus;
 • iestādei piemēro līdzekļu iesaldēšanu un/vai citus pasākumus, kas ierobežo tās līdzekļu izmantošanu vai tās piekļuvi atvērtā tirgus operācijām vai Eurosistēmas pastāvīgajiem finanšu mehānismiem (monetārās politikas darbībām);
 • obligāto rezervju sistēmas mērķis netiktu izpildīts, piemērojot iestādei rezervju prasības.

Informācijas vākšana un pārbaude

 • ECB ir tiesības no iestādēm vākt informāciju, kas ir vajadzīga, lai piemērotu obligātās rezerves.
 • ECB var arī pārbaudīt iestāžu sniegtās informācijas precizitāti un kvalitāti, lai pierādītu atbilstību obligāto rezervju prasībām.

Sankcijas

ECB var noteikt sankcijas iestādei, kura netur visas tai noteiktās obligātās rezerves vai to daļu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS REGULAS IR PIEMĒROJAMAS?

 • Regula (EK) Nr. 2531/98 ir piemērojama kopš 1999. gada 1. janvāra, izņemot tās 5. pantu (“Reglamentējošas pilnvaras”), kas ir piemērojams kopš 1998. gada 27. novembra.
 • Regula (EK) Nr. 1745/2003 ir piemērojama kopš 2004. gada 24. janvāra, izņemot tās 5. pantu (“Obligāto rezervju aprēķināšana un paziņošana”), kas ir piemērojams kopš 2004. gada 10. marta.

KONTEKSTS

 • Obligātās rezerves ir viens no Eurosistēmā pieejamajiem monetārās politikas instrumentiem.
  • To pirmā pamatfunkcija ir stabilizēt naudas tirgus procentu likmes, ko panāk, piemērojot vidējā atlikuma nosacījumu. Pateicoties šīm rezervēm, kredītiestādes neietekmē ikdienas likviditātes svārstības, t. i., banknošu pieprasījuma svārstības.
  • Otra svarīga funkcija ir banku sistēmas strukturālā likviditātes deficīta palielināšana.
  • Tas, ka kredītiestādēm ir jātur rezerves valstu centrālajās bankās, palielina pieprasījumu pēc centrālās bankas kredītoperācijām, kas palīdz ECB regulēt naudas tirgus likmes ar regulārām likviditāti palielinošām operācijām.
 • Plašāka informācija ir pieejama ECB tīmekļa vietnes sadaļā “Obligātās rezerves”.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 1.–3. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2531/98 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1745/2003 (2003. gada 12. septembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (OV L 250, 2.10.2003., 10.–16. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Protokols (Nr. 4) par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem (OV C 202, 7.6.2016., 230.–250. lpp.)

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) (ECB/2013/33) (OV L 297, 7.11.2013., 1.–50. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 27.02.2017

Top