Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES palīdzība valstīm ārpus eurozonas ar tirdzniecības deficīta problēmām

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES palīdzība valstīm ārpus eurozonas ar tirdzniecības deficīta problēmām

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 332/2002 — ES palīdzība valstīm ārpus eurozonas ar tirdzniecības deficīta problēmām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu paredz finansiālu palīdzību ES valstīm, kuras nav ieviesušas euro un kurām radušās tirdzniecības deficīta* problēmas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo regulu nosaka prasības vidēja termiņa aizdevumiem, kuru summa nepārsniedz EUR 50 miljardus, valstīm ārpus eurozonas, kurām radušās maksājumu bilances problēmas.

Aizdevuma piešķiršanas procedūra ietver:

  • aizdevuma izsniegšanas procedūras sākšanu, ko ierosinājusi Eiropas Komisija vai attiecīgā ES valsts, kas nav eurozonā;
  • ES valsts apspriešanos ar Komisiju par tās finanšu vajadzībām un koriģējošās programmas projekta iesniegšanu;
  • pamatojoties uz koriģējošo programmu — Eiropas Savienības Padomes lēmumu par to, vai piešķirt aizdevumu, par aizdevuma summu un ilgumu;
  • saprašanās memoranda, kurā precizē Padomes paredzētos noteikumus, noslēgšanu starp Komisiju un ES valsti.

Aizdevuma nosacījumi ietver aizņemšanos un aizdošanu euro valūtā un ar minimālu risku Komisijai. Eiropas Centrālā banka (ECB) pārvalda aizdevumu ES vārdā. Aizdevuma izmaksas uzņemas debitore ES valsts, un tai savā valsts centrālajā bankā ir jāizveido īpašs konts aizdevuma pārvaldībai.

Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības veikt finanšu revīziju ES valstī, ja tā uzskata, ka tas ir nepieciešams aizdevuma sistēmas pareizai pārvaldībai.

Reizi trīs gados Padomei, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, ir jāizskata, vai aizdevums joprojām atbilst vajadzībām, kuru dēļ tas tika izveidots.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2002. gada 24. februārī.

GALVENIE TERMINI

* Tirdzniecības deficīts: šāds deficīts rodas, kad valsts importa vērtība pārsniedz tās eksporta vērtību.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 332/2002 (2002. gada 18. februāris), ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (OV L 53, 23.2.2002., 1.–3. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 332/2002 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Centrālās bankas Lēmums 2003/797/EK (2003. gada 7. novembris) par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, ko Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu (ECB/2003/14) (OV L 297, 15.11.2003., 35.–36. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 27.01.2016

Top