Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES un ASV aviācijas nolīgumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES un ASV aviācijas nolīgumi

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2007/339/EK par gaisa transporta nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar šo lēmumu Eiropas Savienība (ES) apstiprina gaisa transporta nolīguma ar ASV parakstīšanu.
 • Nolīgumā noteikts, ka visi transatlantiskie maršruti jādara pieejami ES un ASV aviosabiedrībām.
 • Tajā arī noteikta kārtība, kādā nolīgums izstrādājams sīkāk tādos jautājumos kā aviosabiedrību īpašumtiesības un kontrole.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Piekļuve tirgum: satiksmes tiesības un komerciāli / ar darbību saistīti jautājumi

 • Ar šo nolīgumu ES aviosabiedrībām dod iespēju:
  • veikt lidojumus uz ASV no ikvienas lidostas ES neatkarīgi no to uzņēmējdarbības veikšanas vietas (jēdziens “Kopienas pārvadātājs”);
  • veikt starptautiskus lidojumus maršrutos starp ES un ASV (3.* un 4.*brīvības tiesības) un maršrutos aiz ES un ASV robežām (5. brīvības tiesības*), neierobežojot lidojumu skaitu vai gaisa kuģu tipu;
  • neierobežoti veikt 7. brīvības*kravas gaisa pārvadājumus (lai gan papildus tām tiesībām, kuras iepriekš piešķīrušas 8 ES valstis, ASV aviosabiedrībām nebūs papildu 7. brīvības tiesības pakalpojumiem, kas pārvadā tikai kravas);
  • veikt ierobežotus 7. brīvības lidojumus, lai sniegtu pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp ASV un jebkuriem punktiem Eiropas kopējā gaisa telpā (ECAA)* (lai gan šādas tiesības nav piešķirtas ASV aviosabiedrībām).
 • Ar šo nolīgumu atļauj brīvi noteikt cenas (lai gan ASV gaisa pārvadātāji nevar noteikt cenas maršrutiem ES iekšienē) un tajā izklāstīti detalizēti noteikumi par franšīzēm un marķēšanu, lai ES aviosabiedrības varētu izvērst savu maršrutu tīklu ASV tirgū.
 • Ar to arī atļauj veikt neierobežotu kodu koplietošanu (kad divas vai vairākas aviosabiedrības kopīgi lieto vienu un to pašu lidojuma numuru), un ES aviosabiedrībām paveras jaunas iespējas iznomāt gaisa kuģus ar apkalpi ASV uzņēmumiem izmantošanai starptautiskos maršrutos (ar nomas līgumiem, kas paredz gaisa kuģa iznomāšanu kopā ar apkalpi).

Piekļuve tirgum: īpašumtiesības un kontrole

 • ASV aviosabiedrības garantē:
  • ES valstu uzņēmēju īpašumtiesības pieļaujamā apjomā, tostarp iespēju pārsniegt kopējā kapitāla 50 % slieksni;
  • ka taisnīgi un rūpīgi tiks apsvērti darījumi, kas saistīti ar ES uzņēmēju ieguldījumiem ASV aviosabiedrībās.
 • ES aviosabiedrības garantē:
  • tiesības ierobežot ASV uzņēmēju ieguldījumus ES aviosabiedrībās līdz līmenim, kas atbilst 25 procentiem balsstiesīgā pamatkapitāla (tāpat kā ASV sistēmā);
  • ASV atzīst visas ES aviosabiedrības, kas ir ES vai Eiropas kopējās gaisa telpas (ECAA) valstu uzņēmēju īpašumā vai uzraudzībā.
 • Ārpussavienības aviosabiedrības garantē:
  • ASV vienpusēji atzīst ES īpašumtiesības uz ikvienu Eiropas ekonomikas zonas, ECAA un 18 Āfrikas valstu aviosabiedrību un tās tiesības veikt to kontroli.
 • Ar šo nolīgumu izveidotā apvienotā komiteja risina jautājumus, kas saistīti ar īpašumtiesībām un kontroli.

Sadarbība regulējuma jomā

Ar nolīgumu arī stiprina sadarbību starp abām pusēm tālāk uzskaitītajās jomās.

 • Drošība: saskaņotas prakses un standartu pakāpeniska ieviešana un drošības pasākumu normatīvu atšķirību samazināšana.
 • Drošums: uzlabota konsultēšana un sadarbība, ja kādai no pusēm radušās ar drošumu saistītas problēmas.
 • Konkurences politika: apņemšanās sadarboties konkurences režīmu piemērošanā nolīgumiem, kas ietekmē transatlantisko tirgu, un sekmēt saderīgas normatīvas pieejas nolīgumiem.
 • Valsts subsīdijas: atzīts, ka šādas subsīdijas var ietekmēt aviosabiedrību spēju konkurēt godīgi un vienlīdzīgi un ka nepieciešamas sistēmas, kas ļautu paust bažas par subsīdijām.
 • Vide: atzīta vides aizsardzības lielā nozīme un ieceres veicināt sadarbību tehnikas jomā, lai samazinātu gaisa transporta izmešus un uzlabotu degvielas efektivitāti.

Nolīgumā arī iekļauts skaidrs ceļvedis, kurā sniegts papildināms saraksts ar “prioritāriem punktiem” otrā posma nolīguma sarunu darba kārtībai.

Otrā posma nolīgums

2008. gadā turpinājās sarunas starp ES un ASV, un to rezultātā 2010. gadā tika parakstīts otrā posma nolīgums. Šis protokols ir veidots, pamatojoties uz pirmo nolīgumu, un ietver jaunas ieguldījumu un tirgus piekļuves iespējas. Tas arī stiprina sadarbības sistēmu tādās regulējuma jomās kā drošums, drošība, sociālie aspekti un jo sevišķi vide — šajā jomā abas puses sagatavoja īpašu kopīgu paziņojumu par vidi.

2011. gadā nolīgumam pievienojās arī Norvēģija un Islande.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Lēmums ir piemērojams kopš 2007. gada 25. aprīļa. Gaisa transporta nolīguma par provizorisku piemērošanu 25. pantā norādīts, ka puses piekrīt to piemērot no 2008. gada 30. marta.

KONTEKSTS

Pirms 2007. gada nolīguma attiecības gaisa pārvadājumu jomā ar ASV regulēja ar divpusējiem nolīgumiem starp ES valstīm un ASV. 16 ES valstis jau bija ieviesušas t. s. “atvērto debesu” nolīgumus. Tomēr šāda sadrumstalota pieeja apgrūtināja patiesa vienota tirgus izveidi.

2002. gadā Eiropa Savienības Tiesa sniedza savus spriedumus lietās, ko tai bija iesniegusi Eiropas Komisija (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 un C-476/98). Tajos tika precizēts ES un ES valstu ārējās kompetences dalījums un precizēti vairāki jautājumi attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Rezultātā Komisija saņēma atļauju noslēgt tādu gaisa transporta nolīgumu ar ASV, kas attiektos uz ES kopumā.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

3. brīvības tiesības: attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem — valstu savstarpēji piešķirtas tiesības vai privilēģija nosēsties pirmās valsts teritorijā ar gaisa kuģiem, kas ielido no pārvadātāja izcelsmes valsts.

4. brīvības tiesības: attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem — valstu savstarpēji piešķirtas tiesības vai privilēģija pacelties no pirmās valsts teritorijas ar gaisa kuģiem, kas izlido uz pārvadātāja izcelsmes valsti.

5. brīvības tiesības: attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem — valstu savstarpēji piešķirtas tiesības vai privilēģija nosēsties un pacelties pirmās valsts teritorijā ar gaisa kuģiem, kas ielido no ārpussavienības valsts vai izlido uz šo valsti.

7. brīvības tiesības: attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem —valstu savstarpēji piešķirtas tiesības vai privilēģija veikt gaisa pārvadājumus starp tās valsts teritoriju, kas piešķīrusi minētās tiesības, un jebkādu citu ārpussavienības valsti. Šīs tiesības neparedz, ka attiecīgajam pakalpojumam jābūt saistītam ar jebkādiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem uz pārvadātāja izcelsmes valsti vai no tās, vai arī jāpapildina šādi pakalpojumi.

Eiropas Kopējā gaisa telpa: ietver ES valstis, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Islandi, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā.

PAMATDOKUMENTS

Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 2007/339/EK (2007. gada 25. aprīlis), lai parakstītu un provizoriski piemērotu gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (OV L 134, 25.5.2007., 1.–3. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 2010/465/ES (2010. gada 24. jūnijs) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (OV L 223, 25.8.2010., 1.–2. lpp.)

Protokols, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, kas parakstīts 2007. gada 25. un 30. aprīlī (OV L 223, 25.8.2010., 3.–19. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 2011/708/ES (2011. gada 16. jūnijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses; un par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Papildnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Islandi, no otras puses, un Norvēģijas Karalisti, no trešās puses, par to, kā piemērot Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses (OV L 283, 29.10.2011., 1.–2. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.12.2016

Top