Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iekšzemes ūdensceļu transporta veicināšana - NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iekšzemes ūdensceļu transporta veicināšana - NAIADES

Iekšzemes ūdensceļi var dot būtisku ieguldījumu ilgtspējīgā Eiropas Savienības transporta sistēmā, samazinot Eiropas autoceļu pārslogotību un piesārņojumu. Tomēr, lai pilnībā izmantotu to potenciālu, nepieciešamas valsts un ES mēroga iniciatīvas.

AKTS

Komisijas paziņojums par iekšējo ūdensceļu transporta veicināšanu “NAIADES” - Integrēta Eiropas rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam (COM(2006) 6 galīgā redakcija, 2006. gada 17. janvāris).

KOPSAVILKUMS

Iekšzemes ūdensceļi var dot būtisku ieguldījumu ilgtspējīgā Eiropas Savienības transporta sistēmā, samazinot Eiropas autoceļu pārslogotību un piesārņojumu. Tomēr, lai pilnībā izmantotu to potenciālu, nepieciešamas valsts un ES mēroga iniciatīvas.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīta integrēta stratēģija par to, kā iekšzemes navigāciju padarīt pievilcīgāku un īstenojamāku. Rīcības programmā “Navigācijas un iekšējo ūdensceļu darbība un attīstība Eiropā” (NAIADES) uzmanība ir pievērsta 5 stratēģiskām jomām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Tirgi: jāattīsta iespējas, jo īpaši nišas jomās, piemēram, attiecībā uz atkritumu, bīstamu preču, lielgabarīta kravu pārvadājumiem un saistīto upju un jūras kuģniecību.
  • Flote: nepieciešami nepārtraukti ieguldījumi modernizācijā un inovācijā, lai uzlabotu kuģu konstrukciju, samazinātu degvielas patēriņu un pilnveidotu drošības tehnoloģijas.
  • Darbavietas un prasmes: iedzīvotāji jārosina strādāt šajā nozarē ar labākiem darba un sociālajiem apstākļiem, kā arī piemērotām izglītības un apmācības iespējām.
  • Tēla veidošana: ir jāuzlabo un jāmodernizē iekšzemes navigācijas novecojušais tēls, lai tas precīzi atspoguļotu panāktos sasniegumus tehnoloģiju jomā.
  • Infrastruktūra: ar Eiropas attīstības plāna palīdzību varētu likvidēt esošās vājās vietas, piemēram, zemus tiltus un šauras slūžas. Tas jāpapildina ar vispārējās organizatoriskās struktūras modernizāciju, lai mazinātu administratīvos šķēršļus.

2013. gadā Komisija atjaunināja programmu NAIADES (NAIADES II), nosakot konkrētus mērķus laikposmam līdz 2020. gadam. Tās mērķis ir izveidot apstākļus, lai iekšzemes navigācija kļūtu par kvalitatīvu transporta veidu.

2014. gadā ES pieņēma tiesību aktu, lai valdībām ļautu veikt pasākumus šīs nozares konkurētspējas uzlabošanai, izmantojot pirmstermiņa pensionēšanās sistēmas, kā arī plašāku inovāciju un apmācības un drošības programmu lietojumu.

KONTEKSTS

Daudzas no Eiropas svarīgākajām rūpnieciskajām teritorijām savieno vairāk nekā 37 000 kilometru gari ūdensceļi un simtiem iekšzemes ostu. Tā kā kravas pārvadājumu apjoms turpina palielināties, šim tīklam var būt liela nozīme ilgtspējas jomā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta iekšzemes ūdensceļiem.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 546/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai (OV L 163, 29.5.2014., 15.-17. lpp.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Virzoties uz kvalitatīvu iekšējo ūdensceļu transportu NAIADES II (COM(2013) 623 final, 10.9.2013.).

Padomes Regula (EK) Nr. 718/1999 (1999. gada 29. marts) par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai (OV L 90, 2.4.1999., 1.-5. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 30.04.2015

Top