Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Īpašuma iegāde citās ES valstīs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Īpašuma iegāde citās ES valstīs

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, 4. nodaļa – Kapitāls un maksājumi (63., 64., 65. un 66. pants) par nekustamā īpašuma iegādi citās ES valstīs

KĀDS IR ŠO PANTU MĒRĶIS?

Ar tiem tiek reglamentēta kapitāla brīva aprite* Eiropas Savienībā (ES), tostarp tiesības iegādāties īpašumu citā ES valstī un izņēmumi no vispārējā principa.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir noteikts vispārējais princips par kapitāla brīvu apriti starp ES valstīm, kā arī starp tām un ārpussavienības valstīm. Tas ietver iedzīvotāju tiesības iegādāties īpašumu, piemēram, brīvdienu māju vai otro mājokli.

Lai arī brīvā aprite attiecas uz visām ES valstīm, jaunu ES valstu pievienošanās laikā tika panāktas vienošanās par atsevišķiem pārejas periodiem un izņēmumiem kapitāla brīvas aprites jomā, kas attiecas arī uz īpašuma un lauksaimniecības un meža zemes iegādi konkrētās valstīs. Šie izņēmumi ir noteikti vairākos LESD protokolos un ES valstu pievienošanās aktos.

Konkrēti:

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Kapitāla brīva aprite: tā ir ES vienotā tirgus pamatā un ir viena no “4 brīvībām” (papildus brīvai cilvēku kustībai un brīvai preču un pakalpojumu apritei). Tā ļauj iedzīvotājiem un uzņēmumiem veikt daudzas ieguldījumu operācijas citās ES valstīs.

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Trešā daļa – Savienības iekšpolitika un rīcība. IV sadaļa – personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite. 4. nodaļa – kapitāls un maksājumi. 63. pants (bijušais EKL 56. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 71. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Trešā daļa – Savienības iekšpolitika un rīcība. IV sadaļa – personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite. 4. nodaļa – kapitāls un maksājumi. 64. pants (bijušais EKL 57. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 72. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Trešā daļa – Savienības iekšpolitika un rīcība. IV sadaļa – personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite. 4. nodaļa – kapitāls un maksājumi. 65. pants (bijušais EKL 58. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 72.–73. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Trešā daļa – Savienības iekšpolitika un rīcība. IV sadaļa – personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite. 4. nodaļa – kapitāls un maksājumi. 66. pants (bijušais EKL 59. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 73. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (OV L 112, 24.4.2012., 6.–110. lpp.)

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Protokols Nr. 6 par otro mājokļu iegādi Maltā (OV L 236, 23.9.2003., 947. lpp.)

Akts par Norvēģijas Karalistes, Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Protokols Nr. 2 par Ālandu salām (OV C 241, 29.8.1994., 352. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. 32. protokols – par īpašuma iegādi Dānijā (OV C 202, 7.6.2016., 317. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.03.2017

Top