Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ierobežojoši pasākumi terorisma apkarošanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ierobežojoši pasākumi terorisma apkarošanai

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir novērst un aizliegt terora aktu* finansēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstis vienprātīgi pieņem lēmumu par to, uz kurām personām, grupām un organizācijām attiecas šis tiesību akts.
 • Šajā sarakstā ietilpst fiziskas un juridiskas personas, grupas vai organizācijas, kas veic vai gatavojas veikt terora aktus, piedalās tajos vai veicina to veikšanu, vai kuras atrodas šādu grupu kontrolē vai arī darbojas to interesēs.
 • Visi līdzekļi, finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi*, kas pieder iepriekš minētajā sarakstā ietvertai personai vai struktūrai, tiek iesaldēti un tos nedrīkst darīt pieejamus nevienai citai personai.
 • Apzināts un tīšs mēģinājums izvairīties no aktīvu iesaldēšanas ir uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu.
 • ES valstis saskaņā ar īpašiem nosacījumiem var atļaut iesaldēto līdzekļu izmantošanu:
  • personīgām pamatvajadzībām, piemēram, maksājumiem par pārtiku, medikamentiem vai mājokli;
  • nodokļu, apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, piemēram, par gāzi, ūdeni, elektrību un telekomunikācijām, kā arī banku komisijas maksas maksājumiem;
  • tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms šī tiesību akta stāšanās spēkā.
 • Bankām, apdrošināšanas sabiedrībām un citām finanšu iestādēm ir pienākums sniegt valsts iestādēm jebkādu būtisku informāciju par iesaldētiem kontiem.
 • Šo tiesību aktu piemēro:
  • ES teritorijā, tostarp tās gaisa telpā un jebkuras ES valsts jurisdikcijā esošās lidmašīnās un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;
  • visiem ES valstu pilsoņiem;
  • jebkurai juridiskai personai, grupai vai organizācijai, kas reģistrēta vai veic uzņēmējdarbību ES teritorijā.
 • Gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Eiropas Komisija iesniedz ziņojumu par regulas ietekmi un, ja nepieciešams, ierosina tās grozījumus.
 • Ar Pamatlēmumu 2002/475/TI un Lēmumu 2008/919/TI, ar ko izdarīti grozījumi, ES valstīm pieprasa saskaņot tiesību aktus un ieviest minimālos sodus par teroristiskiem nodarījumiem.
 • 2001. gada decembrī ES valstu valdības vienojās sagatavot to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kas ir iesaistītas terora aktos un kuru līdzekļi un finanšu aktīvi ir jāiesaldē (2001/931/KĀDP).

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2001. gada 28. decembra.

KONTEKSTS

2001. gada septembrī pēc 11. septembra teroristu uzbrukumiem valdību vadītāji par vienu no ES prioritātēm noteica terorisma apkarošanu. Terorisma finansēšanas apkarošana ir svarīgs terorisma apkarošanas aspekts. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome tajā pašā mēnesī atbalstīja visu to finanšu aktīvu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, kurus izmanto terora aktu veikšanai.

* GALVENIE TERMINI

Terora akti: tīšas darbības, kas var radīt smagu kaitējumu valstij vai starptautiskai organizācijai un ko saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem uzskata par nodarījumiem.

Līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi: jebkāda veida — materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami — aktīvi.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (OV L 344, 28.12.2001., 70.–75. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2580/2001 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3.–7. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93.–96. lpp.)

Sk. konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 09.01.2017

Top