Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finanšu nodrošinājuma līgumi - juridiskās skaidrības uzlabošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finanšu nodrošinājuma līgumi - juridiskās skaidrības uzlabošana

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/47/EK: Finanšu nodrošinājuma līgumi - juridiskās skaidrības uzlabošana

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir izveidot skaidru un vienotu ES tiesisko regulējumu vērtspapīru un skaidras naudas izmantošanai finanšu nodrošinājumam* finanšu darījumos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva attiecas uz konkrētām norādītām kategorijām, piemēram, uz centrālajām bankām un finanšu iestādēm, kurām piemēro uzraudzību. Taču ES valstis var no tās darbības jomas izslēgt atsevišķas kategorijas, piemēram, neinkorporētas sabiedrības, t. i., sabiedrības, kurām nav uzņēmuma juridiskā statusa.

Direktīva attiecas uz finanšu nodrošinājumu, tostarp uz skaidru naudu un finanšu instrumentiem, piemēram, uz akcijām un obligācijām. ES valstis var atļaut atsevišķus izņēmumus, piemēram, nodrošinājuma devēja paša akcijas.

Direktīvā ir izklāstītas ES valstu noteiktās minimālās formālās prasības attiecībā uz nodrošinājuma līgumiem, tostarp, piemēram, prasība, ka šādiem līgumiem ir jābūt apliecinātiem rakstiski vai juridiski līdzvērtīgā veidā.

Finanšu nodrošinājuma līgumu izpilde no nodrošinājuma ņēmēja puses var notikt, piemēram, pārdodot vai citādi atsavinot finanšu instrumentus.

Nodrošinājuma ņēmējam ir līgumā paredzētas tiesības izmantot finanšu nodrošinājumu tā, it kā viņam būtu visas īpašumtiesības. Ja nodrošinājuma ņēmējs īsteno šīs tiesības, viņam ir pienākums nodot līdzvērtīgu nodrošinājumu.

ES valstīm noslēguma ieskaita* noteikumi ir jāatzīst pat tad, ja nodrošinājuma ņēmējs vai devējs ir iesaistīts maksātnespējas vai sanācijas procesā.

Atsevišķos gadījumos ES valstis finanšu nodrošinājuma līgumiem nedrīkst piemērot savus maksātnespējas noteikumus. Šādus līgumus nevar pasludināt par spēkā neesošiem vai spēku zaudējušiem, lai, piemēram, ņemtu vērā tirgus vērtības izmaiņas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2002. gada 27. jūnija.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa, kas veltīta finanšu nodrošinājumam

GALVENIE TERMINI

* Finanšu nodrošinājums ir īpašums (piemēram, vērtspapīri), ko aizņēmējs nodod aizdevēja rīcībā, lai pēc iespējas mazinātu finanšu zaudējuma risku gadījumā, ja aizņēmējs nepilda savas finansiālās saistības pret aizdevēju.

* Noslēguma ieskaits ir juridisks mehānisms, kas palīdz samazināt riskus starp diviem darījuma partneriem. Ja viens no abiem partneriem nepilda savus pienākumus, visi turpmākie prasījumi un līgumattiecības starp tiem kļūst izpildāmas, tiek aprēķinātas, ieskaitītas un savstarpēji pārrēķinātas. Faktiskā maksājuma summa, kas galu galā jāsedz pušu starpā, var būt tikai daļa no sākotnējā kopējā prasījuma.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK (2002. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2002/47/EK

27.6.2002.

27.12.2003.

OV L 168, 27.6.2002., 43.-50. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/44/EK

30.6.2009.

30.12.2010.

OV L 146, 10.6.2009., 37.-43. lpp.

Direktīva 2014/59/ES

2.7.2014.

31.12.2014.

OV L 173, 12.6.2014., 190.-348. lpp.

Skatīt konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējuma ziņojums par Finanšu nodrošinājuma līgumu direktīvu (2002/47/EK) (COM(2006) 833 galīgā redakcija, 20.12.2006.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.10.2015

Top